Quatrimestre addicional

ESTUDIS GRAUS

Els estudiants de Fase Inicial  que no hagin estat declarats APTES d’aquest Bloc Curricular en el termini de temps previst per la normativa de la UPC (2 anys des·de l’inici dels seus estudis) o bé no han superat 12 crèdits en primer any dels seus estudis, seran declarats NO APTES i han de tornar a ser admesos per preinscripció en altres estudis ofertats per la Universitat.

En el cas de sol·licitar un Quadrimestre Addicional han d’adreçar al Degà del Centre instància raonada i justificada de continuar els estudis un quadrimestre addicional.

Dirigit a

Estudiants declarats NO APTES de Fase Inicial  o NO APTES 12 CTS

Terminis

Dintre del període oficial establert per la Normativa Acadèmica General

Veure Calendari de Tràmits Admintratius

Documentació

PLA 2000 a extingir

Els estudiants de Fase Selectiva que no hagin estat declarats APTES d’aquest Bloc Curricular en el termini de temps previst per la normativa de la UPC (2 anys des·de l’inici dels seus estudis) o bé no han superat 15 crèdits en primer any dels seus estudis, seran declarats NO APTES i han de tornar a ser admesos per preinscripció en altres estudis ofertats per la Universitat.

En el cas de sol·licitar un Quadrimestre Addicional han d’adreçar al Degà del Centre  instància raonada i justificada de continuar els estudis un quadrimestre addicional.

Dirigit a

Estudiants declarats NO APTES de Fase Selectiva o NO APTES 15 CTS

Terminis

Dintre del període oficial establert per la Normativa Acadèmica General -

Veure Calendari Tràmits Administratius

Documentació

Go to top