Dies de matrícula d'estudiants que continuen estudis

1) Lloc, data, titulacions i horaris de matrícula

La matrícula es podrà realitzar a través de *Internet* per  e-Secretaria (veure apartat -Procès automatrícula) a partir de l'hora i dia  assignat fins a les 23:59 h. del mateix dia.

O bé presencialment a l'hora i dia assignat a la :
Facultat de Nàutica de Barcelona
Pla Palau, 18
08003 Barcelona
Servei d'Atenció a l'Usuari de la Gestió Acadèmica de la FNB - Tfn: 93 401.79.33 /93 401 79 31

Dies de matrícula:  GNTM, GTM, GESTN, DOBLE TITULACIÓ, MUENO, MUNGTM i MUGOIEM

Dijous 23 de juliol de 2020: GNTM-GTM

Divendres 24 de juliol de 2020: GESTN, DT, MUENO, MUNGTM i MUGOIEM

Els que hagin de matricular TFG/TFM ó Practiques externes/Pràctiques en vaixell, tenen un període més llarg de matrícula (consultar calendari de tràmits).

CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE MATRÍCULA:

A cada expediente se li assigna el valor NUM que s'obté com:  

NUM = 0.7 * (Crèdits superats/240) + 0.3*(Nota mitja expedient/10)

En cas d'obtenir 2 estudiants la mateixa nota, per establir ordre de matriculació, s'utilitzarà la lletra del BOE per aquest nou curs (C)

 

AVÍS IMPORTANT: S'HAN DE RESPECTAR RIGOROSAMENT L'ORDRE I DIA ASSIGNATS. NO ES PODRÀ MATRICULAR CAP ESTUDIANT FORA DEL SEU TORN (DIA I HORA). 

 

AUTORITZACIONS DOCUMENTACIÓ INSTÀNCIA Passar per Secretaria
•  Famílies amb carnet de família nombroses Per famílies nombroses :estudiants que renovin el carnet o no lo hagin presentat en el quadrimestre passat ; original i fotocòpia carnet de família nombrosa no si
       

   1º.- Abans de realitzar l'automatrícula es recomana consulteu en la web el vostre expedient personal

  2º .- Es molt important que els estudiants que estiguin en qualsevol de les circumstàncies que es relacionen a continuació, passin per la secretaria del centre del abans de la matrícula, per sol·licitar les autoritzacions corresponents per a  la realització de l'automatrícula (matrícula de menys de 18 crèdits, matrícula de més de 36 crèdits)

  Si no es demanen les autoritzacions corresponents als expedients afectats, no podran realitzar la automatrícula correctament.

   

  PAGAMENT DOMICILIAT O FRACCIONAT  (si l'has lliurat amb anterioritat, no cal tornar-ho a omplir)

  A partir del curs 2014/2015, per realitzar pagaments Domiciliats o Fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant. Per imprimir l’ordre de domiciliació pots accedir a la e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu).  
   
  El compte en el qual es pagaran les matrícules ha d’estar en format IBAN i si el titular del compte és diferent de l’estudiant, hauràs de disposar de les següents dades:
  Nom i Cognoms
  DNI/NIE/Identificador/Passaport
  Domicili
  Ciutat
  Codi Postal
  País
   
  Una vegada introduïdes les dades, has d'imprimir l’ordre de domiciliació i  presentar-la signada a la secretaria del teu centre docent.  Pots fer el seguiment de l’autorització a la e-secretaria. Aquest document s'ha de presentar abans de la matrícula, ja que en cas contrari hauràs de fer el pagament en modalitat EFECTIU.
   
  Més informació:
   
   

  Durant els dies  de matrícula  i per tal de facilitar aquest procés, el Servei de  Gestió Acadèmica de la FNB no tramita cap dels documents següents: 

   - Llibres de Formació per alumnes

   - Sol·licitud deTítols Acadèmics

   - Certificacions Acadèmiques Personals

   - Sol·licituds de trasllat d'expedient

   - Certificats d'especialització

   -Entrega de Títols Acadèmics Oficials

   Go to top