Inscripció i temes TFC/PFC

La inscripció del projecte es pot sol·licitar per qualsevol estudiant que estigui en condicions de finalitzar la carrera i només li restin per matricular el màxim de crèdits pendents per a la seva titulació.

NOTA: El termini límit per a les lectures de TFC/PFC serà el 14 de setembre de 2015 (Diplomatures) I 14 Setembre 2017 (Llicenciatures)

Dirigit:

Tots els estudiants que compleixin les condicions acadèmiques

Documentació:

Terminis:

A cada quadrimestre durant el període lectiu.

La documentació s'ha de  lliurar al Servei d'Atenció a l'Usuari, Gestió Acadèmica de la FNB, amb una antelació de 24 h abans de la comissió de dilluns a divendres.

Links d’interès:

Normativa PFC/TFC (link PFC de la Guia Docent)

Normativa Gestió Acadèmica UPC

Guia d'ambientalització

Go to top