Cursos Complerts per estudiants EXTERNS i FNB

Cursos Complerts per estudiants EXTERNS i FNB

Cursos Avançats

Oficial de Protecció del Vaixell-OPB i Oficial de Companyia per la Protecció Marítima-OCPM

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM)

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM), Aula Professional FNB.

Properes edicions 2020:

 • Del 16 al 20 de març (SUSPÈS COVID-19)

Preu: 450 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: Per a la realització del curs integrat d'Oficial de Protecció del Vaixell + Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima, serà necessari estar en possessió d'un títol professional de la Marina Mercant que permeti enrolar com a Capità o Cap de Màquines, Oficial de Pont o Oficial de Màquines, Oficial Radioelectrònic o d'un títol acadèmic que permeti l'obtenció dels esmentats títols.

Modalitat: Presencial. Teòric.

Hores del curs: 30 hores.

Horari: De 09:00 a 15:00 hores.

Objectiu: Capacitar l'alumne per assumir les tasques i responsabilitats pròpies de l'Oficial de Protecció del Vaixell que es defineixen en el Conveni SOLAS i en el Codi Internacional per a la Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries (PVIP) i desenvolupar els deures i responsabilitats de l'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima, com el defineix la secció A-11 del Codi PVIP.

Dirigit a: Personal que treballi en una companyia naviliera i que siguin o hagin de ser designats Oficial de Protecció del Vaixell i/o Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

Atribucions: El Reial Decret 1617/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a la millora de la protecció dels ports i del transport marítim, estableix en el seu article 6- 4t que correspon a la Direcció General de la Marina Mercant verificar la formació dels Oficials de Protecció dels Vaixells i els Oficials de la Companyia per a la Protecció Marítima. A aquests efectes li correspon aprovar els programes de formació, les condicions d'homologació i control dels centres de formació i les condicions d'obtenció dels certificats d'especialitat d'Oficial de Protecció del Vaixell i d'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Oficial de Protecció del Vaixell + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima.

Bots de rescat ràpids

Curs Bots De Rescat Ràpids

Properes edicions 2020:

 • 16 i 17 de juny

 • 17 i 18 de novembre

Preu: 290 € 260 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 6 alumnes)

Requisits de l'alumne: Per realitzar aquest curs s'haurà de disposar dels certificats de Formació Bàsica en Seguretat - STCW i de Embarcacions de Supervivencia i Botes de Rescat (No ràpids). És necessari saber nedar i/o mantenir-se flotant. 

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic.

Hores del curs: 16 hores. 9 hores teòriques i 7 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matins i tardes.

Objetiu: Curs disenyat per satisfer els requisits de la secció A-VI / 2-2 del Codi de Formació, basat en les directrius del Curs model 24.1 de la OMI. Després de finalitzar el curs, l'alumne será capaç de controlar i fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid durant o després del seu llançament en condicions adverses, tant de mar com climatològiques. Tambén serà capaç de posar en marxa i utilitzar el motor d'un Bot de Rescat Ràpid.

Dirigit a: Tot Mariner de Pont o Màquines, així com Oficials de Pont, Màquines o Radioelectrònics que siguin designats per fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bots de Rescat Ràpids.

Lideratge Operacional i de Gestió

Lideratge Operacional i de Gestió

Aquest curs va dirigit tant a Capitans i Caps de Màquines, com a Oficials de la Marina Mercant, professionals del negoci marítim a terra i altres persones interessades en el desenvolupament d'habilitats de lideratge.

El curs compleix els requisits obligatoris de formació en lideratge i gestió a nivell operatiu, tal com estableix el Reglament II i III del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar (STCW), que exigeix ​​la formació obligatòria en lideratge des de les alteracions de Manila 2010 al Conveni STCW. Aquest curs comprèn i amplia els requisits presents en el Curs Model 1.39 "Leadership and Teamwork" de l'Organització Marítima Internacional.

A més, aquest curs està dissenyat per complir amb els requisits obligatoris de formació relativa a la gestió dels recursos del pont, la gestió de recursos de màquines i aplicació d'habilitats de lideratge i treball en equip, tal com s'indica en els quadres A-II i A-III del Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar d'acord amb les esmenes de Manila de 2010, que estableix l'obligatorietat d'aquesta formació per als capitans i caps de Màquines de vaixells amb un arqueig brut igual o superior a 500 tones, així com per als oficials de màquines en vaixells la màquina propulsora principal tingui una potència igual o superior a 750 kW.

Propera edició: Pendent programació

Fecha límite de preinscripción: Dos semanas antes del inicio del curso. Nos reservamos el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega al mínimo de alumnos.

Reserva tu plaza rellenando el formulario de inscripción on-line.

 Formulari d'inscripció

Avançat en lluita contraincendis

Curs Avançat en Lluita Contra Incendis

Properes edicions 2020:

 •  

Preu: 490 € 440 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes)

Requisits: És necessari disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 24 hores. 12 hores teòriques i 12 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda.

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Avançat en Lluita Contra Incendis.

 

Cursos Bàsics

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW, Aula Profesional FNB.

Proximas ediciones 2020:

 • Del 2 al 12 de marzo
 • Del 11 al 21 de mayo
 • Del 29 de junio al 9 de julio
 • Del 28 de septiembre al 8 de octubre

Precio: 750 €  675 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de 8 alumnos)

Requisitos del alumno:    Es necesario saber nadar y / o mantenerse a flote.

Modalidad de impartición: Teórico-práctico.

Horas del curso: 70 horas. 45 horas teóricas y 25 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y/o tarde.

Objetivo:  El curso de Formación Básica en Seguridad forma al alumno en los Conocimientos necesarios para organizar y controlar la seguridad y las emergencias a bordo. El programa de Conformidad con el Código de Formación del Convenio STCW-2010, cuyo contenido figura en el anexo I, desarrolla las normas de competencia de la Sección A-VI / 1.2 y los cuadros A-VI / 1-1, A-VI / 1-2, A-VI / 1-3, A-VI / 1-4 del Código de Formación, enmendado.

Dirigido a: Se requerirá la posesion del "Certificado de Formación Básica en Seguridad" a todo el personal que ejerza funciones profesionales marítimas en los buques civiles / cruceros, así como a las personas con Tareas de Seguridad o de Prevención de la Contaminación relacionadas con las operaciones del buque.

Acreditación: Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de: Formación Básica en Seguridad.

Curso Formación Básica en Protección Marítima

Curso Formación Básica en Protección Marítima, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2020:

 • 13 de marzo (SUSPENDIDO COVID-19)
 • 22 de mayo
 • 10 de julio
 • 9 de octubre

Precio: 145 € 130 €  (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

 

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad de impartición: Teórico-práctico.

Horas del curso: 8 horas. 6 horas teóricas y 2 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo.

Objetivo: Formación en materia de seguridad personal portuario y tripulantes de buques en los que se aplique el Código PBIP (ISPS).

Dirigido a: Se requerirá estar en posesion del certificado de Especialidad "Formación Básica en Protección Marítima" a todo tripulante de buques mercantes que no disponga del Certificado de Oficial de Protección del Buque. En este certificado se incluyen la formación, la instrucción y las reglas de competencia para volver conciencia de los aspectos relacionados con la protección marítima, segun el estipulado en los parrafos 1 a 4 de la sección A-VI / 6 del Código de Formación, enmendado .

Acreditación: Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de: Formación Básica en Protección Marítima.

 

 

 

Curso Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos)

Curso Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos), Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2020:

 • 3 al 6 de febrero (aplazado por el temporal Gloria, anunciaremos nuevas fechas)
 • 4 al 7 de mayo
 • 11 al 22 de octubre

Precio: 390 € 351 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula.(Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se alega a un mínimo de alumnos)

Requisitos: Es necesario saber nadar y / o mantenerse a flote. Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad: Teórico-práctico.

Horas del curso: 24 horas. 12 horas teóricas y 12 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y tarde.

Objetivo: Se requerirá la posesion del certificado de "Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos)" a los capitanes y oficiales de puente y de máquinas de los buques de pasaje, buques mercantes de arqueo bruto superior a 75 GT y pesqueros de eslora mayor a 20 m, así como a marineros de puente y de máquinas de buques mercantes que tengan asignadas funciones en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botas de rescate (no rápidos).

Acreditación: Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de: Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos).

 

Curso Buques de Pasaje

Curso Buques de Pasaje, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2020:

 • 10 al 14 de febrero
 • 20 al 24 de abril
 • 8 al 12 de junio
 • 9 al 13 de noviembre

Precio: 350 € 315 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad de impartición: Presencial.

Horas del curso: 35 horas. 25 horas teóricas y 10 horas prácticas.

Horario: Depende de la edición.

Objetivo: El certificado de "Buques de Pasaje", capacita a los alumnos en la aplicación de las técnicas y tácticas proporcionadas a la situación de emergencia a bordo, para lograr aptitudes que le permitan desempeñar con claridad las competencias asignadas en el procedimiento de seguridad sobre el pasaje, la carga y el casco. El programa se ajusta a la normativa oficial (Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiembre de 2002) de 4 de septiembre de 2002, en cumplimiento con el Convenio STCW 78/95, Reglas V/2 y V/3 y normas de competencia de la Sección AV/2 Y AV/3.

Dirigido a: Capitanes, Oficiales y Marineros de Puente y Máquinas y demás personal con funciones de asistencia al pasaje en situaciones de emergencia en los buques de pasaje, tanto convencionales como de transbordo rodado (Ro-Ro), con tonelaje igual o superior a 500 GT o que estén autorizados a transportar 300 o más pasajeros.

Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de: Buques de Pasaje.

 

Curso Marinero de Puente

Curso Marinero de Puente, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2020:

 • Del 13 al 24 de julio

Precio: 550 € 495 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Objetivo: Dirigido a los tripulantes de buques civiles, a excepción de los pesqueros. Capacita a los alumnos para formar parte de la guardia de navegación, como vigía o timonel en los buques. Curso regulado por la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de los Marineros de la Marina Mercante.

Modalidad: Presencial. Teórico-práctico.

Horas del curso: 70 horas. 45 horas teóricas y 25 horas prácticas.

Horario: De 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.

Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de: Marinero de Puente.

 

Cursos amb Simuladors

Curs BTM (Bridge Team Management)

Curs BTM (Bridge Team Management), Aula Professional FNB.

Pròximes edicions 2020:

 • Del 20 al 24 d'abril

​Preu:  790 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes)

Requisits: Cap.

Modalitat d'impartició:  Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 40 hores.

Horari:  Curs intensiu de matins i tardes.

Acreditació:  Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bridge Team Management.

Objetiu: Des de les alteracions de Manila 2010 en el Conveni STCW, el curs Bridge Team Management (BTM), també conegut per Bridge Resources Management (BRM) s'ha convertit en una exigència per navegar en la majoria de navieres. El curs, que s'imparteix al nostre centre, compleix totes les especificacions i requeriments establerts per la OMI en el STCW Secció A-II / 1/2/3 y B-VIII / 2 (curs segons Model Course 01:22). El curs es dirigeix a capitans, caps de màquines i oficials de pont i màquines de la marina mercant, aixó com al personal de navieres i altres empreses del sector marítim i tècnics de la administració amb responsabilitat en assumptes marítims.

 

AdjuntMida
PDF icon Informació BTM110.59 KB

Curs SHIPHANDLING

Curs Shiphandling, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2018: 

 • Pendent de programació

Preu: 700€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: Cap.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curso: 20 hores.

Horari: Curs intensiu de matí i tarda.

Objetivo: L'alumne que completi amb èxit aquest curs adquirirà experiència amb el tracte de les naus en diverses condicions y haurà una contibució mès efectiva a l'equip de pont durant les maniobres del buc a situacions normals i d'emergència.

En particular, l'alumne obtindrà coneixements en:

 • Familiarització amb l'ús de motors i timó per a maniobrar la nau..
 • La comprensió dels efectes  sobre el comportament de la nau contra el vent, corrent, aigues poc profundes, vaixells i canals estrets i condicions de càrrega.
 •  Una major consciència de l'importancià de la planificació del passatge, maniobra i necessitat d'efectuar un pla alternatiu.
 • Una major comprensió i consciència de treball en equip eficient durant el pont a la escolta i maniobra del buc, en condicions normals i en situacions d'emergència..
 • Una major consciència i compresió d'un bon estil de comunicació interactiva i l benefici de la construcció d'un model mental compartit comú del passatge previst.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curso de: Shiphandling.

 

Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curso ECDIS - Cartas Electrónicas, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2020:

 • Del 23 al 27 de març (SUSPÈS COVID-19)
 • Del 25 al 29 de maig
 • Del 26 al 30 d'octubre
 • Del 23 al 27 de novembre

Precio:  780 €

 Formulario de inscripción

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Requisitos:  Tener vigente el certificado de:  RADAR DE PUNTEO AUTOMÁTICO (ARPA).

Modalidad de impartición:  Presencial con simuladores.

Horas del curso: 40 horas.

Horario:  Curso intensivo de mañanas y tardes.

Objetivo:  La FNB-UPC, una vez establecida a nivel internacional la obligatoriedad en la formación relativa al uso de sistemas ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada por el Convenio Internacional STCW 95, inicia los cursos relacionadas con el equipo ECDIS .

Los cursos ECDIS ajusta al programa "Curso Modelo de Adiestramient al USO Operativo del ECDIS" (Curso Modelo 1:27 de IMO). El Objetivo principal de este curso se Garantizar el uso Operativu apropiado del ECDIS en términos de Comprensión y apreciación sobre Capacidad y limitaciones.

Acreditación:  Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de:  ECDIS - Cartas Electrónicas.

 

Curs Ampliació per obtenir l'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs d'Ampliació Operador General de Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2020:

 •  

Preu: 890 € 800 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Objetiu: Aquest curs permet realitzar tasques del servei de radiocomunicacions dels vaixells amparats pel SMSSM per a totes les zones marítimes (A1, A2, A3 i A4).

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 80 hores.

Horari: Curs intensiu de matins i tardes, de dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h i de 14:30h a 19:00h2 setmanes. (De Dilluns a Divendres)

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Ampliació per a la obtenció de Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS).

Atribucions profesionals: Certificat Obligatori per a Cpaitans i oficial encarregats de la guardia de navegació de bucs civils acollits al Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítima a qualsevol Zona de navegació, exceptuant en bucs que només, realitzes navegacions a la zona 1, a les cual s'exigeix tindré en possessió del certifical de Operador restringuit del SMSSM com a mínim.

Informació adicional: Les persones que tinguin en possessió del certficat d'operador restringuit del SMSSM podràn realitzar un curs d'adaptació de 80 hores (30 teòriques i 50 pràctiques).

Requisits: Disposar del certificat del curs GMDSS Restringit.

Curs Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs Operador Restrigit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2020:

 • 27 al 31 de gener
 • 2 al 6 de març
 • 20 al 24 d' abril

Preu: 590€ 530 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Requisits: Cap.

Objectiu: Aquest curs permet realitzar tasques del servei de radiocomunicacions dels vaixells amparats pel SMSSM a la zona 1. 

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 40 hores.

Horari: De 10:00h a 14:30h i de 15:30h a 19:00h. Intensiu 1 setmana de dilluns a divendres.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent i d'haver superat satisfactòriament el curs de: Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors y Seguritat Marítima (GMDSS).

Atribucions professionals: Certificat obligatori per als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en la zona A1 (Àrea de cobertura de al menys una estació costanera en VHF, en la què estigui disponible una guàrdia continua per a alertes en LLSD-DSC. Aquesta ve a ser de 30 a 50 milles des de la costa).

Informació addicional: Les persones que estiguin en possessió del certificat de Radiotelefonista Naval establert en l’Ordre de 16 d’octubre de 1990, expedit amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre abans esmentada, podrà realitzar un curs d’adaptació de 24 hores (10 teòriques i 14 pràctiques) per tal d’obtenir el certificat d’operador restringit del SMSSM.

Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic

Curs ARPA - Radar de Punter Automàti, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2020:

 • Del 24 al 27 de febrer
 • Del 27 al 30 d'abril
 • Del 29 de juny al 2 de juliol
 • Del 28 de setembre al 1 d'octubre

Preu: 450€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Requisits: Es requereix la possessió del Certificat de Radar de Punteig Automàtic als capitans i oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: Curs intensiu de matins i tardes, de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

Objetiu:  analitzar els factors que afecten al funcionamient i precisió del radar, identificant els ecos crítics. Determinar les targetas calculades reconeixent tots els seus paràmetres i així mantenir la seguretat de la navegació mitjançant el COLREG. Obtenir habilitació per a operar operar en radars no dotats de sistemes de punter automàtic.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic.

Competències: Formar l'alumne per assolir les competències

• Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.

• Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per obtenir el màxim de rendiment del sistema.

• Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.

• Utilitzar les funcions de l'ARPA per confirmar i monitoritzar totes les accions preses.

• Adquirir i seguir la derrota d'aquells ecos que potencialment presentin risc de col·lisió.

• Extreure la informació necessària, relativa a l'rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l'eco i moment en què es produirà aquesta circumstància, per tal de prendre una precoç acció, de conformitat amb el reglament internacional per Prevenir Abordatges a la mar (RIPA), per evitar una situació d'excessiu acostament.

• Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte funcionament del ARPA.

Requisits: Cap.

Curs de Posicionamient Dinàmic (DP) Bàsic i Avançat

La Facultat de Nàutica de Barcelona té cancel·lada la programació de cursos de DP Basic i Avançat, temporalment. Si voleu rebre informació dels cursos que es programaran quan es reprengui l’activitat podeu enviar-nos un correu electrònic a: aula.professional@fnb.upc.edu

Objetiu: 

Modalitat d'impartició: 

Hores del curs: 

Horari: 

Acreditació: 

Properes edicions: 

Precio: 1.500€

 

Cursos de Revalidació

Curs Renovació de la Targeta Marítima Professional

 

Curs 100% online

Properes edicions 2020:

 • 10 al 21 de febrer
 • 11 al 22 de maig
 • 9 al 20 de novembre

Preu: 170 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Duració: 2 setmanes

Objectiu: Curs per a Oficials de Pont, Màquines i Radioelectrònica amb més de 5 anys sense navegar que vulguin renovar la seva Targeta Profesional. 

 

Curs Revalidació Vaixells de Passatge

Properes edicions 2020:

 • 14 de febrer
 • 24 d' abril
 • 12 de juny
 • 13 de novembre

Preu: 145 € 130 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat d'impartició: Teòric

Hores del curs: 6 hores

Horari: De 9:00 a 15:00

Objectiu: Es requereix la possessió del certificat de Vaixells de Passatge a: Capitans, Oficials i Mariners de Pont i Màquines i altre personal amb funcions d'assistència al passatge en situacions d'emergència en vaixells de passatge, tant convencionals com de transbord rodat (Ro-Ro), amb tonelatge igual o superior a 500 GT, o que estiguin autortizats a transportar 300 o més passatgers.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació de Vaixells de Passatge

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Curs Revalidació Operador Restringit GMDSS

Próximas ediciones 2020:

 • 26 de febrer
 • 15 d' abril

Precio: 250 € 225 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Modalidad:  Teórico-práctico (simulador)

Horas del curso: 8 horas 

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y tarde

Objetivos: Se requiere a los Capitanes y Oficiales encargados de la guardia de navegación de buques civiles acogidos al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima en la zona A1 (cobertura continua por VHF - DSC).

Acreditación:  Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de actualización de:  Revalidación Operador Restringido SMSSM

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Curs Revalidació Operador General GMDSS

Properes edicions 2020:

 • 26 i 27 de febrer
 • 15 i 16 d' abril

​Preu: 450 € 405 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) Grup: màxim 6 alumnes

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 16 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Objetiu: Es requereix a Capitans i Oficials encaregats de la guàrdia de navegació en vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en qualsevol zona de navegació, exceptuant als vaixells que només realitzin navegacions a la zona A1.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Operador General del SMSSM

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Patrón Portuario

Patrón Portuario, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones de 2020 :

 • Del 2 al 28 de septiembre

Precio: 990 € 890 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario tan solo sirve para reservar la plaza y no implica ningún pago. Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto con usted para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW así como del resto de cursos del PACK PPER.

Modalidad de impartición:  Presencial

Horas del curso:  150 horas (110h teóricas y 40h prácticas)

Horario:  Curso intensivo de mañana y tarde

Objetivos:  Con el Patrón Portuario podrá ejercitar como patrón en buques mercantes de arqueo bruto no superior a 100 GT que realizan navegaciones a no más de 3 millas de un puerto o zona de refugio y que, en caso de que corresponda, transportan un máximo de 150 pasajeros.

Podrá ejercitar simultaneamente el mando de la embarcación y el Servicio de máquina, siempre y Cuando el permitan las características de la embarcación y la potencia propulsora no exceda los 375 kW en un solo motor o el doble de la citada en dos o más motoras.

Acreditación:  Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de:  Patrón Portuario

Curs Revalidació FB en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells petrolers i quimiquers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FB en Operacions de Càrrega en Vaixells Gasers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc Per al Transport de Gas Liquat als Capitans y Oficials de Pont i Màquines de vaixells gasers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc Per al Transport de Gas Liquat

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells quimiquers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells petrolers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers

Actualització Avançat en Lluita Contra Incendis

Properes edicions 2020

 • 26 de febrer

Preu: 250 € 225 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat d'impartició: Pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 8 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Actualizació Avançat en Lluita Contra Incendis

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Curs Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Gasers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells gasers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Actualització Embarcacions de Supervivencia i Bots de Rescat (No Ràpids)

Properes edicions 2020:

 • 5 i 6 de febrer (aplaçat pel temporal Gloria, anunciarem noves dates)
 • 6 i 7 de maig
 • 21 i 22 d' octubre

 

Preu: 270 € 243 €  (PREU PROMOCIONAL 10% DE DESCOMPTE)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Requisits de l'alumne: És necessari saber nedar i/o mantenir-se flotant

Modalitat d'impartició: Pràctic

Hores del curs: 12 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI / 2.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Actualizació Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top