Cursos Complerts per estudiants EXTERNS i FNB

Cursos Complerts per estudiants EXTERNS i FNB

Cursos Avançats

Patró Portuari

Patró Portuari

Patró Portuari, Aula Professional FNB.

Properes edicions de 2021 :

 • 6 al 30 d' abril

Preu: 990 €​ 970 € (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits: 

 • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat STCW.
 • Cursos del PACK PPER.

Modalitat d'impartició: Teòric-Presencial

Hores del curs: 150 hores (110h teòriques i 40h pràctiques).

Horari: Curs intensiu de matins i tardes.

Objectius: Amb el títol de Patró Portuari podrà exercir com a patró en vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT  o transport de passatge, amb un màxim de 150, que realitzin navegacions a no més de 3 milles d'un port o zona de refugi.

Podrà exercir simultàniament el comandament de l'embarcació i el servei de màquina, sempre i quan ho permetin les característiques de l'embarcació i la potència propulsora no excedeixi els 375 kW en un sol motor o el doble de la citada en dos o més motors.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs de: Patró Portuari 

Formació sanitària específica inicial

Formació sanitaria específica inicial

Properes edicions 2020:

 • Pendent de programació

Precio: 350€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits: Disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat d'impartició: Presencial

Hores del curs: 22 hores (11 teòriques + 11 pràctiques)

Objectius: El Certificat de Formació Sanitaria especifica inicial, està dirigit:  

 • Oficials encarregats de la guardià en sala de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guardià de navegació de vaixells obligats a portar farmaciola. 
 • Certificats professional necessari per la titulació de Patró Professional d'Esbarjo (PPER) i  per la titulació de Patró Portuari. 
 • D'interès per aficionats i d'altres professionals del sector nàutic.

Acreditació: El personal que efectuí els cursos als quals es refereixen els articles anteriors i superi les proves teòric-pràctiques que s'estableixin d'acord amb els seus objectius, se li expedirà el corresponent certificat de l'Institut Social de la Marina (1)

 

(1)D'acord amb l’Annex IV de conformitat amb la regla VI / 4 del Conveni Internacional STCW.

 

Oficial de Protecció del Vaixell-OPB i Oficial de Companyia per la Protecció Marítima-OCPM

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM)

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM), Aula Professional FNB.

Properes edicions 2021:

 • 12 al 16 d' abril

Preu: 450 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits: 

·       Títol professional de la Marina Mercant que permeti enrolar com a Capità o Cap de Màquines u Oficial, o títol acadèmic.

Modalitat: Presencial. Teòric.

Hores del curs: 30 hores.

Horari: De 09:00 a 15:00 hores.

Objectiu:  

 • Tasques i responsabilitats pròpies de l'Oficial de Protecció del Vaixell (1)
 • Desenvolupar els deures i responsabilitats de l'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima (2)

Dirigit a: Personal que treballi en una companyia naviliera i que siguin o hagin de ser designats Oficial de Protecció del Vaixell i/o Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs de: Oficial de Protecció del Vaixell + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima.

 

Atribucions: El Reial Decret 1617/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a la millora de la protecció dels ports i del transport marítim, estableix en el seu article 6- 4t que correspon a la Direcció General de la Marina Mercant verificar la formació dels Oficials de Protecció dels Vaixells i els Oficials de la Companyia per a la Protecció Marítima. A aquests efectes li correspon aprovar els programes de formació, les condicions d'homologació i control dels centres de formació i les condicions d'obtenció dels certificats d'especialitat d'Oficial de Protecció del Vaixell i d'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

 

(1) Definides en el Conveni SOLAS i en el Codi Internacional per a la Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries (PVIP) 

(2) Definides a la secció A-11 del Codi PVIP.

Bots de rescat ràpids

Curs Bots De Rescat Ràpids

Properes edicions 2021:

 • 3 i 4 de maig

Preu: 290 € 275 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits de l'alumne: 

 • Saber neda i(o mantenir-se flotant.
 • Certificat del curs Formació Bàsica en Seguretat - STCW.
 • Certificat del curs Embarcacions de Supervivència i Botes de Rescat (No ràpids). 

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic.

Hores del curs: 16 hores. 9 hores teòriques i 7 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matins i tardes.

Objectiu:  Després de finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de controlar i fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid durant o després del seu llançament en condicions adverses, tant de mar com climatològiques. També serà capaç de posar en marxa i utilitzar el motor d'un Bot de Rescat Ràpid (1).

Dirigit a: Tot Mariner de Pont o Màquines, així com Oficials de Pont, Màquines o Radioelectrònics que siguin designats per fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs de: Bots de Rescat Ràpids.

 

(1) Seguint els requisits de la secció A-VI / 2-2 del Codi de Formació, basat en les directrius del Curs model 24.1 de la OMI.

Avançat en lluita contraincendis

Curs Avançat en Lluita Contra Incendis

Properes edicions 2021:

 • 5 al 7 de maig

Preu: 490 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes)

 

Requisits: És necessari disposar del certificat del curs en Formació Bàsica en Seguretat - STCW.

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 24 hores. 12 hores teòriques i 12 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda.

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs de: Avançat en Lluita Contra Incendis.

 

Cursos Bàsics

Curs de Formació Bàsica en Seguretat - STCW

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW, Aula Profesional FNB.

Proximas ediciones 2021:

 • Del 10 al 20 de maig

Precio: 750 €  690 € (PRECIO PROMOCIONAL)

Formulario de inscripción

Este formulario reservará la plaza y no implica el pago del curso.

Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto para enviarle toda la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de 8 alumnos)

 

Requisitos del alumno:   Es necesario saber nadar y / o mantenerse a flote.

Modalidad de impartición: Teórico-práctico.

Horas del curso: 70 horas. 45 horas teóricas y 25 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y/o tarde.

Objetivo:  Formar al alumno de los conocimientos necesarios para organizar y controlar la seguridad y las emergencias a bordo. Siguiendo el Código de Formación del Convenio STCW-2010(1)

Dirigido a: Se requerirá la posesión del "Certificado de Formación Básica en Seguridad" a todo el personal que ejerza funciones profesionales marítimas en los buques civiles / cruceros, así como a las personas con Tareas de Seguridad o de Prevención de la Contaminación relacionadas con las operaciones del buque.

Acreditación: Certificación expedida por el centro docente, superando de manera satisfactoria el curso de: Formación Básica en Seguridad.

 

(1) El contenido figura en el anexo I, normas de competencia de la Sección A-VI / 1.2 y los cuadros A-VI / 1-1, A-VI / 1-2, A-VI   / 1-3, A-VI / 1-4 del Código de Formación, enmendado.

Formació Bàsica en Protecció Marítima

Curso Formación Básica en Protección Marítima

Curso Formación Básica en Protección Marítima, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2021:

 • 12 de marzo

Precio:  160 € 

Formulario de inscripción

Este formulario reservará la plaza y no implica el pago del curso.

Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto para enviarle la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

 

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad de impartición: Teórico-práctico.

Horas del curso: 8 horas. 6 horas teóricas y 2 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo.

Objetivo: Formación en materia de seguridad personal portuario y tripulantes de buques en los que se aplique el Código PBIP (ISPS) .

Dirigido a: Se requerirá estar en posesión del certificado de Especialidad "Formación Básica en Protección Marítima" a todo tripulante de buques mercantes que no disponga del Certificado de Oficial de Protección del Buque (1)

Acreditación: Certificación expedida por el centro docente, superando de manera satisfactoria el curso de: Formación Básica en Protección Marítima.

 

(1) En este certificado se incluyen la formación, la instrucción y las reglas de competencia para dar conciencia de los aspectos relacionados con la protección marítima, según lo estipulado en los párrafos 1 a 4 de la sección A-VI / 6 del Código de Formación.

 

 

 

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Curso Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos)

Curso Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos), Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2021:

 • 9 al 12 febrero

Precio: 390 € 330 € (PRECIO PROMOCIONAL)

 Formulario de inscripción

Este formulario reservará la plaza y no implica el pago del curso.

Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto para enviarle la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

 

Requisitos: Es necesario saber nadar y / o mantenerse a flote. Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad: Teórico-práctico.

Horas del curso: 24 horas. 12 horas teóricas y 12 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y tarde.

Objetivo: Se requerirá la posesión del certificado de "Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos)" a los capitanes, oficiales de puente y de máquinas de buques de pasaje y buques mercantes de arqueo bruto superior a 75 GT además de pesqueros de eslora mayor a 20 m. Se incluyen también marineros de puente y máquinas de buques mercantes que tengan asignadas funciones en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botas de rescate (no rápidos).

Acreditación: Certificación expedida por el centro docente, superando de manera satisfactoria el curso de: Embarcaciones de Supervivencia y Botes de rescate (no rapidos).

 

Vaixells de passatge

Curso Buques de Pasaje

Curso Buques de Pasaje, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2021:

 • 12 al 16 de abril

Precio: 350 € 280 € (PRECIO PROMOCIONAL)

Formulario de inscripción

Este formulario reservará la plaza y no implica el pago del curso.

Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto para enviarle la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

 

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad de impartición: Teórico.

Horas del curso: 32 horas. 24 horas teóricas y 8 horas prácticas.

Horario: Depende de la edición.

Objetivo: El certificado de "Buques de Pasaje", capacita en la aplicación de las técnicas y tácticas proporcionadas a la situación de emergencia a bordo (1)

Dirigido a: Capitanes, Oficiales, marineros de Puente y Máquinas.  Además de personal con funciones de asistencia al pasaje en situaciones de emergencia en los buques de pasaje, tanto convencionales como de transporte rodado (Ro-Ro), con tonelaje igual o superior a 500 GT o que estén autorizados a transportar 300 o más pasajeros.

Acreditación: Certificación expedida por el centro docente, superando de manera satisfactoria el curso de: Barcos de Pasaje.

 

(1)  El programa se ajusta a la normativa oficial (Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiembre de 2002) de 4 de septiembre de 2002, en cumplimiento con el Convenio STCW 78/95, Reglas V/2 y V/3 y normas de competencia de la Sección AV/2 Y AV/3.

 

Mariner de pont

Curso Marinero de Puente

Curso Marinero de Puente, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones 2021:

 • 19 al 30 de abril

Precio: 550 € 480 € (PRECIO PROMOCIONAL 10% DE DESCUENTO)

 Formulario de inscripción

Este formulario reservará la plaza y no implica el pago del curso.

Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto para enviarle la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

 

Requisitos: Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.

Modalidad: Presencial. Teórico-práctico.

Horas del curso: 70 horas. 45 horas teóricas y 25 horas prácticas.

Horario: De 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.

Objetivo: Dirigido a los tripulantes de buques civiles, a excepción de los pesqueros. Capacita a para formar parte de la guardia de navegación, como vigía o timonel en los buques (1)

Acreditación: Certificado expedido por el centro docente, superando de manera satisfactoria el curso de: Marinero de Puente.

 

(1)Curso regulado por la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de los Marineros de la Marina Mercante.

 

Cursos amb Simuladors

BTM (Bridge Team Management)

Curs BTM (Bridge Team Management)

Curs BTM (Bridge Team Management), Aula Professional FNB.

Pròximes edicions 2021:

 • 8 al 12 març

​Preu:  790 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes) 

 

Requisits: Cap.

Modalitat d'impartició:  Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 40 hores.

Horari:  Curs intensiu de matins i tardes.

Objectiu: El curs es dirigeix a capitans, caps de màquines i oficials de pont i màquines de la marina mercant, això com al personal de navieres i altres empreses del sector marítim i tècnics de la administració amb responsabilitat en assumptes marítims. Desde les alteracions de Manila 2010 en el Conveni STCW, el curs Bridge Team Management (BTM), també conegut per Bridge Resources Management (BRM) s'ha convertit en una exigència per navegar en la majoria de navieres. El curs, que s'imparteix al nostre centre, compleix totes les especificacions i requeriments establerts per la OMI(1).

Acreditació:  Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs de: Bridge Team Management.

 

(1) STCW Secció A-II / 1/2/3 y B-VIII / 2 (curs segons Model Course 01:22). 

 

AdjuntMida
PDF icon Informació BTM110.59 KB

Shiphandling + BTM

Curs SHIPHANDLING

Curs Shiphandling, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2020: 

 • Pendent de programació

Preu: 700€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de 8 alumnes)

 

Requisits: Cap.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curso: 20 hores.

Horari: Curs intensiu de matí i tarda.

Objectiu: L'alumne que completi amb èxit aquest curs adquirirà experiència amb el tracte de les naus en diverses condicions y haurà una contribució més efectiva a l'equip de pont durant les maniobres del buc a situacions normals i d'emergència.

En particular, l'alumne obtindrà coneixements en:

 • Familiarització amb l'ús de motors i timó per a maniobrar la nau..
 • La comprensió dels efectes  sobre el comportament de la nau contra el vent, corrent, aigües poc profundes, vaixells i canals estrets i condicions de càrrega.
 •  Una major consciència de la importància de la planificació del passatge, maniobra i necessitat d'efectuar un pla alternatiu.
 • Una major comprensió i consciència de treball en equip eficient durant el pont a la escolta i maniobra del buc, en condicions normals i en situacions d'emergència..
 • Una major consciència i compressió d'un bon estil de comunicació interactiva i l benefici de la construcció d'un model mental compartit comú del passatge previst.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curso de: Shiphandling.

 

Curs de Cartes Electròniques (ECDIS)

Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curso ECDIS - Cartas Electrónicas, Aula Profesional FNB.

Properes edicions 2021:

 • Del 22 al 26 de març
 • Del 24 al 28 de maig

Preu:  780 €

 Formulari d' inscripción

 

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes)

Grups reduïts, màxim de 6 alumnes.

 

Requisits: Tenir vigent el certificat de: RADAR DE PUNTEIG AUTOMÁTIC (ARPA)

Modalitat d’impartició: Presencial amb simuladors.

Duració del curs: 40 hores.

Horari: Curs intensiu de matins y tardes.

Objectiu: La FNB-UPC, una cop establida a nivell internacional la obligatorietat en la formació relativa al us de sistemes ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada per el Conveni Internacional STCW 95, inicia els cursos relacionats amb l’equip ECIDS.

El curs ECDIS s’ajusta al programa “Curs model d’ensenyança en l’ús operatiu del ECDIS” (curs model 1:27 de IMO). L’objectiu principal d’aquest curs es garantir l’ús operatiu apropiat de l’ECDIS en termes de comprensió y apreciació de sobre capacitats y limitacions 

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent, superant satisfactòriament el curs de: ECDIS- Cartes Electròniques.

 

Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSM)

Curs Ampliació per obtenir l'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs d'Ampliació Operador General de Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2021:

 • 19 al 30 d' abril

Preu: 890 € 800 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

Grups de màxim 6 alumnes.

 

Requisits: Disposar del certificat del curs GMDSS Restringit.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 80 hores.

Horari: Curs intensiu de matins i tardes, de dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h i de 14:30h a 19:00h, 2 setmanes. (De Dilluns a Divendres)

Objectiu: Aquest curs permet realitzar tasques del servei de radiocomunicacions dels vaixells emparats pel SMSSM per a totes les zones marítimes (A1, A2, A3 i A4).

Atribucions professionals: Certificat Obligatori per a Capitans i oficial encarregats de la guardià de navegació de bucs civils acollits al Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítima a qualsevol Zona de navegació, exceptuant en bucs que només, realitzes navegacions a la zona 1, a les quals s'exigeix tindré en possessió del certificat de Operador restringit del SMSSM com a mínim.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Ampliació per a la obtenció de Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS).

 

Informació addicional: Les persones que tinguin en possessió del certificat d'operador restringit del SMSSM podran realitzar un curs d'adaptació de 80 hores (30 teòriques i 50 pràctiques).

Ampliació de l'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSM)

Curs Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs Operador Restrigit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2021:

 • 7 al 11 de juny

Preu: 590€ 530 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes)

Grups màxims de 6 persones.

 

Requisits: Cap.

Objectiu: Aquest curs permet realitzar tasques del servei de radiocomunicacions dels vaixells emparats pel SMSSM a la zona 1. 

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 40 hores.

Horari: De 10:00h a 14:30h i de 15:30h a 19:00h. Intensiu 1 setmana de dilluns a divendres.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent i d'haver superat satisfactòriament el curs de: Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors y Seguretat Marítima (GMDSS).

Atribucions professionals: Certificat obligatori per als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en la zona A1 (Àrea de cobertura de al menys una estació costanera en VHF, en la què estigui disponible una guàrdia continua per a alertes en LLSD-DSC. Aquesta ve a ser de 30 a 50 milles des de la costa).

 

Informació addicional: Les persones que estiguin en possessió del certificat de Radiotelefonista Naval establert en l’Ordre de 16 d’octubre de 1990, expedit amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre abans esmentada, podrà realitzar un curs d’adaptació de 24 hores (10 teòriques i 14 pràctiques) per tal d’obtenir el certificat d’operador restringit del SMSSM.

 

ARPA - Radar de Punter Automàtic

Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic

Curs ARPA - Radar de Punter Automàti, Aula Professional FNB.

Properes edicions 2021:

 • Del 22 al 25 de febrer
 • Del 26 al 29 d' abril
 • Del 28 de juny al 01 de juliol

Preu: 450€

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

Grup màxim de 6 alumnes.

 

Requisits: Es requereix la possessió del Certificat de Radar de Punteig Automàtic als capitans i oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: Curs intensiu de matins i tardes, de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

Competències: 

Formar l'alumne per assolir les competències:

• Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.

• Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per obtenir el màxim de rendiment del sistema.

• Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.

• Utilitzar les funcions de l'ARPA per confirmar i monitoritzar totes les accions preses.

• Adquirir i seguir la derrota d'aquells ecos que potencialment presentin risc de col·lisió.

• Extreure la informació necessària, relativa al rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l'eco i moment en què es produirà aquesta circumstància, per tal de prendre una precoç acció, de conformitat amb el reglament internacional per Prevenir Abordatges a la mar (RIPA), per evitar una situació d'excessiu acostament.

• Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte funcionament del ARPA.

Objectiu:  analitzar els factors que afecten al funcionament i precisió del radar, identificant els ecos crítics. Determinar les targetes calculades reconeixent tots els seus paràmetres i així mantenir la seguretat de la navegació mitjançant el COLREG. Obtenir habilitació per a operar en radars no dotats de sistemes de punter automàtic.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic.

Curs de Posicionament Dinàmic (DP) nivell Bàsic i Avançat

Curs de Posicionamient Dinàmic (DP) Bàsic i Avançat

La Facultat de Nàutica de Barcelona té cancel·lada la programació de cursos de DP Basic i Avançat, temporalment. Si voleu rebre informació dels cursos que es programaran quan es reprengui l’activitat podeu enviar-nos un correu electrònic a: aula.professional@fnb.upc.edu

Objetiu: 

Modalitat d'impartició: 

Hores del curs: 

Horari: 

Acreditació: 

Properes edicions: 

Precio: 1.500€

 

Cursos de Revalidació

Curs Renovació de la Targeta Marítima Professional

 

Curs 100% online

Properes edicions 2021:

 • 22 de febrer al 5 de març
 • 17 al 28 28 de maig
 • 15 al 26 de novembre

Preu: 170 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

Grup de màxim 6 alumnes.

 

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Duració: 2 setmanes

Objectiu: Curs per a Oficials de Pont, Màquines i Radioelectrònica amb més de 5 anys sense navegar que vulguin renovar la seva Targeta Professional. 

 

Curs Revalidació Vaixells de Passatge

Properes edicions 2021:

 • 16 d' abril

Preu: 145 € 115 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

 

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Modalitat d'impartició: Teòric

Hores del curs: 6 hores

Horari: De 9:00 a 15:00

Objectiu: Es requereix la possessió del certificat de Vaixells de Passatge a: Capitans, Oficials i Mariners de Pont i Màquines i altre personal amb funcions d'assistència al passatge en situacions d'emergència en vaixells de passatge, tant convencionals com de transbord rodat (Ro-Ro), amb tonelatge igual o superior a 500 GT, o que estiguin autoritzats a transportar 300 o més passatgers.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació de Vaixells de Passatge

Curs Revalidació Operador Restringit GMDSS

Properes edicions 2021:

 • 5 de febrer
 • 22 d' abril

Precio: 250 € 210 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

Grups reduïts de màxim 6 alumnes.

 

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Modalitat:  Teoricopràctic (simulador)

Hores del curs: 8 hores 

Horari: Curs intensiu en horari de matins y tardes.

Objectius: Es requereix als Capitans y Oficials encarregats de la guàrdia de navegació en vaixells civils adherits al Sistema Mundial de Socors y Seguretat Marítima en la zona A1(cobertura continua per VHF-DSC).

Acreditació:  Certificat expedit pel centre docent, superant de manera satisfactòria el curs d’actualització de: Revalidació Operador Restringit SMSSM.

Curs Revalidació Operador General GMDSS

Properes edicions 2021:

 • 28 i 29 d' abril

​Preu: 450 € 380 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes)

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador).

Hores del curs: 16 hores.

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda.

Objectiu: Es requereix a Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació en vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en qualsevol zona de navegació, exceptuant als vaixells que només realitzin navegacions a la zona A1.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Operador General del SMSSM

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Patrón Portuario

Patrón Portuario, Aula Profesional FNB.

Próximas ediciones de 2021 :

 • 6  al 30 de abril

Precio: 990 € 970 € (PRECIO PROMOCIONAL)

 Formulario de inscripción

Este formulario reservará la plaza y no implica el pago del curso.

Una vez enviado el formulario nos volveremos a poner en contacto para enviarle la información necesaria para el proceso de matrícula. (Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos)

 

Requisitos: 

 • Disponer del certificado del curso Formación Básica en Seguridad - STCW.  
 • Cursos del PACK PPER.

Modalidad de impartición:  Teórico-Presencial.

Horas del curso:  150 horas (110h teóricas y 40h prácticas).

Horario:  Curso intensivo de mañana y tarde.

Objetivos:  Con el Patrón Portuario podrá ejercitar como patrón en buques mercantes de arqueo bruto no superior a 100 GT o transporte de pasajeros, con un máximo de 150, que realizan navegaciones a no más de 3 millas de un puerto o zona de refugio. 

Podrá controlar simultáneamente el mando de la embarcación y el servicio de máquina, siempre y cuando lo permita las características de la embarcación y la potencia propulsora no exceda los 375 kW en un solo motor o el doble de la citada en dos o más motoras.

Acreditación:  Certificado expedida por el centro docente, superando de manera satisfactoria el curso de:  Patrón Portuario.

Curs Revalidació FB en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells petrolers i quimiquers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FB en Operacions de Càrrega en Vaixells Gasers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc Per al Transport de Gas Liquat als Capitans y Oficials de Pont i Màquines de vaixells gasers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc Per al Transport de Gas Liquat

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells quimiquers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari només serveix per a reservar la plaça i no implica cap pagament. Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim d’alumnes) 

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells petrolers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers

Actualització Avançat en Lluita Contra Incendis

Properes edicions 2021

 • 15 d' abril

Preu: 270 € 250 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

 

Requisits: Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Modalitat d'impartició: Pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 8 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Actualizació Avançat en Lluita Contra Incendis

Curs Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Gasers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells gasers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat

Properes edicions 2018:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Actualització Embarcacions de Supervivencia i Bots de Rescat (No Ràpids)

Properes edicions 2021:

 • 13 d' abril

Preu: 270 € 243 €  (PREU PROMOCIONAL)

 Formulari d'inscripció

Aquest formulari reservarà la plaça i no implica el pagament del curs.

Un cop enviat el formulari ens tornarem a posar en contacte per fer-li arribar tota la informació necessària pel procés de matrícula. (Reservat el dret a cancel·lar o aplaçar el curs si no s’arriba a un mínim de alumnes) 

 

Requisits: 

 • Saber nedar i/o mantenir-se flotant.
 • Disposar del certificat caducat del curs complet. En cas d'haver realitzat el curs complet en un altre país serà necessari tornar a realitzar-lo a Espanya.

Modalitat d'impartició: Pràctic

Hores del curs: 12 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI / 2.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superat satisfactòriament el curs de: Actualització Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmarà via mail a l’interessat tant bon punt s’arribi al mínim d’alumnes per dur-lo a terme. Recomanem no reservar vols ni hotels abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Si l’alumne finalment no pogués realitzar el curs per motius laborals, es retornarà el 100% de l'import de la matrícula. Cal sol·licitar la devolució abans de l’inici del curs enviant un mail (aula.professional@fnb.upc.edu) indicant número de compte i titular on vol rebre el reingrés de l’import de la matrícula. Així mateix, serà imprescindible adjuntar documentació que acrediti la impossibilitat de realitzar el curs per motius laborals.

Els alumnes que no compleixin amb els requisits indicats en l’anterior paràgraf no tindran dret a devolució. De tota manera, podran realitzar el curs més endavant, o bé, podran aportar un amic com a substitut del sol·licitant original. 

Per causes de força major, Aula Professional FNB es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d'un curs abans del seu inici. En aquest cas, es farà càrrec de la devolució de la matrícula i assumirà els costos de bitllets de tren/avió o les reserves d'allotjament.

Go to top