Cursos Complerts per estudiants EXTERNS i FNB

Cursos Complerts per estudiants EXTERNS i FNB

Cursos Avançats

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM)

Curs integrat Oficial de Protecció del Vaixell (OPV) + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima (OCPM), Aula Professional FNB.

Objectiu: Capacitar l'alumne per assumir les tasques i responsabilitats pròpies de l'Oficial de Protecció del Vaixell que es defineixen en el Conveni SOLAS i en el Codi Internacional per a la Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries (PVIP) i desenvolupar els deures i responsabilitats de l'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima, com el defineix la secció A-11 del Codi PVIP.

Dirigit a: Personal que treballi en una companyia naviliera i que siguin o hagin de ser designats Oficial de Protecció del Vaixell i/o Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

Requisits: Per a la realització del curs integrat d'Oficial de Protecció del Vaixell + Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima, serà necessari estar en possessió d'un títol professional de la Marina Mercant que permeti enrolar com a Capità o Cap de Màquines, Oficial de Pont o Oficial de Màquines, Oficial Radioelectrònic o d'un títol acadèmic que permeti l'obtenció dels esmentats títols.

Atribucions: El Reial Decret 1617/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a la millora de la protecció dels ports i del transport marítim, estableix en el seu article 6- 4t que correspon a la Direcció General de la Marina Mercant verificar la formació dels Oficials de Protecció dels Vaixells i els Oficials de la Companyia per a la Protecció Marítima. A aquests efectes li correspon aprovar els programes de formació, les condicions d'homologació i control dels centres de formació i les condicions d'obtenció dels certificats d'especialitat d'Oficial de Protecció del Vaixell i d'Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima.

Modalitat: Presencial. Teòric.

Hores del curs: 30 hores.

Horari: De 09:00 a 15:00 hores.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Oficial de Protecció del Vaixell + Oficial de la Companyia per la Protecció Marítima.

Properes edicions 2018:

 • Del 16 al 20 d'abril

Preu: 450 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Bots De Rescat Ràpids

Curs Bots De Rescat Ràpids, Aula Professional FNB.

Objetiu: Curs disenyat per satisfer els requisits de la secció A-VI / 2-2 del Codi de Formació, basat en les directrius del Curs model 24.1 de la OMI. Després de finalitzar el curs, l'alumne será capaç de controlar i fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid durant o després del seu llançament en condicions adverses, tant de mar com climatològiques. Tambén serà capaç de posar en marxa i utilitzar el motor d'un Bot de Rescat Ràpid.

Dirigit a: Tot Mariner de Pont o Màquines, així com Oficials de Pont, Màquines o Radioelectrònics que siguin designats per fer-se càrrec d'un Bot de Rescat Ràpid.

Requisits de l'alumne: És necessari saber nedar i/o mantenir-se flotant.

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic.

Hores del curs: 16 hores. 9 hores teòriques i 7 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matins i tardes.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bots de Rescat Ràpids.

Properes edicions 2018:

 • 23 i 24 de febrer
 • 6 i 7 d'abril

Preu: 290 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Lideratge Operacional i de Gestió

Aquest curs va dirigit tant a Capitans i Caps de Màquines, com a Oficials de la Marina Mercant, professionals del negoci marítim a terra i altres persones interessades en el desenvolupament d'habilitats de lideratge.

El curs compleix els requisits obligatoris de formació en lideratge i gestió a nivell operatiu, tal com estableix el Reglament II i III del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar (STCW), que exigeix ​​la formació obligatòria en lideratge des de les alteracions de Manila 2010 al Conveni STCW. Aquest curs comprèn i amplia els requisits presents en el Curs Model 1.39 "Leadership and Teamwork" de l'Organització Marítima Internacional.

A més, aquest curs està dissenyat per complir amb els requisits obligatoris de formació relativa a la gestió dels recursos del pont, la gestió de recursos de màquines i aplicació d'habilitats de lideratge i treball en equip, tal com s'indica en els quadres A-II i A-III del Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar d'acord amb les esmenes de Manila de 2010, que estableix l'obligatorietat d'aquesta formació per als capitans i caps de Màquines de vaixells amb un arqueig brut igual o superior a 500 tones, així com per als oficials de màquines en vaixells la màquina propulsora principal tingui una potència igual o superior a 750 kW.

Propera edició: Pendent programació

Fecha límite de preinscripción: Dos semanas antes del inicio del curso. Nos reservamos el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega al mínimo de alumnos.

Reserva tu plaza rellenando el formulario de inscripción on-line.

 Formulari d'inscripció

Curs Avançat en Lluita Contra Incendis

Curs Avançat en Lluita Contra Incendis, Aula Professional FNB.

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Modalitat d'impartició: Teòric-pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 24 hores. 12 hores teòriques i 12 hores pràctiques.

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Avançat en Lluita Contra Incendis.

Properes edicions 2018:

 • Del 21 al 23 de febrer
 • Del 3 al 5 d'abril

Preu: 490 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Cursos Bàsics

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW

Curso Formación Básica en Seguridad - STCW, Aula Profesional FNB.

Objetivo:  El curso de Formación Básica en Seguridad forma al alumno en los Conocimientos necesarios para organizar y controlar la seguridad y las emergencias a bordo. El programa de Conformidad con el Código de Formación del Convenio STCW-2010, cuyo contenido figura en el anexo I, desarrolla las normas de competencia de la Sección A-VI / 1.2 y los cuadros A-VI / 1-1, A-VI / 1-2, A-VI / 1-3, A-VI / 1-4 del Código de Formación, enmendado.

Dirigido a: Se requerirá la posesion del "Certificado de Formación Básica en Seguridad" a todo el personal que ejerza funciones profesionales marítimas en los buques civiles / cruceros, así como a las personas con Tareas de Seguridad o de Prevención de la Contaminación relacionadas con las operaciones del buque.

Requisitos del alumno:    Se Necesario saber nadar y / o mantenerse a flote.

Modalidad de impartición: Teórico-práctico.

Horas del curso: 70 horas. 45 horas teóricas y 25 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de tardes (entre semana) y mañana y tarde (finas de semana).

Acreditación: Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de: Formación Básica en Seguridad.

Proximas ediciones 2018:

 • Del 19 al 29 de marzo

Precio: 750 €

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se alega a un mínimo de alumnos.

 Formulario de inscripción

Curso Formación Básica en Protección Marítima

Curso Formación Básica en Protección Marítima, Aula Profesional FNB.

Objetivo: Formación en materia de seguridad personal portuario y tripulantes de buques en los que se aplique el Código PBIP (ISPS).

Dirigido a: Se requerirá estar en posesion del certificado de Especialidad "Formación Básica en Protección Marítima" a todo tripulante de buques mercantes que no disponga del Certificado de Oficial de Protección del Buque. En este certificado se incluyen la formación, la instrucción y las reglas de competencia para volver conciencia de los aspectos relacionados con la protección marítima, segun el estipulado en los parrafos 1 a 4 de la sección A-VI / 6 del Código de Formación, enmendado .

Modalidad de impartición: Teórico-práctico.

Horas del curso: 8 horas. 6 horas teóricas y 2 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de tardes.

Acreditación: Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de: Formación Básica en Protección Marítima.

Próximas ediciones 2018:

 • 19 y 20 de febrero
 • 5 y 6 de abril

Precio: 145 €

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se alega a un mínimo de alumnos.

 Formulario de inscripción

Curso Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos)

Curso Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos), Aula Profesional FNB.

Objetivo: Se requerirá la posesion del certificado de "Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos)" a los capitanes y oficiales de puente y de máquinas de los buques de pasaje, buques mercantes de arqueo bruto superior a 75 GT y pesqueros de eslora mayor a 20 m, así como a marineros de puente y de máquinas de buques mercantes que tengan asignadas funciones en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botas de rescate (no rápidos).

Requisitos del alumno:  Es necesario saber nadar y / o mantenerse a flote.

Modalidad: Teórico-práctico.

Horas del curso: 24 horas. 12 horas teóricas y 12 horas prácticas.

Horario: Curso intensivo en horario de mañana y tarde.

Acreditación: Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de: Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (No Rápidos).

Próximas ediciones 2018:

 • Del 26 de febrero al 1 de marzo
 • Del 30 de marzo al 2 de abril

Precio: 390 €

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se alega a un mínimo de alumnos.

 Formulario de inscripción

Curso Buques de Pasaje

Curso Buques de Pasaje, Aula Profesional FNB.

Objetivo: El certificado de "Buques de Pasaje", capacita a los alumnos en la aplicación de las técnicas y tácticas proporcionadas a la situación de emergencia a bordo, para lograr aptitudes que le permitan desempeñar con claridad las competencias asignadas en el procedimiento de seguridad sobre el pasaje, la carga y el casco. El programa se ajusta a la normativa oficial (Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiembre de 2002) de 4 de septiembre de 2002, en cumplimiento con el Convenio STCW 78/95, Reglas V/2 y V/3 y normas de competencia de la Sección AV/2 Y AV/3.

Dirigido a: Capitanes, Oficiales y Marineros de Puente y Máquinas y demás personal con funciones de asistencia al pasaje en situaciones de emergencia en los buques de pasaje, tanto convencionales como de transbordo rodado (Ro-Ro), con tonelaje igual o superior a 500 GT o que estén autorizados a transportar 300 o más pasajeros.

Modalidad de impartición: Presencial.

Horas del curso: 35 horas. 25 horas teóricas y 10 horas prácticas.

Horario: Depende de la edición.

Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de: Buques de Pasaje.

Próximas ediciones 2018:

 • Del 26 de febrero al 2 de marzo - De 15:00 a 21:00 horas

Precio: 350 €

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos.

 Formulario de inscripción

Curso Marinero de Puente

Curso Marinero de Puente, Aula Profesional FNB.

Objetivo: Dirigido a los tripulantes de buques civiles, a excepción de los pesqueros. Capacita a los alumnos para formar parte de la guardia de navegación, como vigía o timonel en los buques. Curso regulado por la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determinan las condiciones de obtención de los certificados de suficiencia de los Marineros de la Marina Mercante.

Modalidad: Presencial. Teórico-práctico.

Horas del curso: 70 horas. 45 horas teóricas y 25 horas prácticas.

Horario: De 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.

Acreditación: Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de: Marinero de Puente.

Próximas ediciones 2018:

 • Del 12 al 23 de marzo

Precio: 550 €

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega a un mínimo de alumnos.

 Formulario de inscripción

Cursos amb Simuladors

Curs BTM (Bridge Team Management)

Curs BTM (Bridge Team Management), Aula Professional FNB.

Objetiu: Des de les alteracions de Manila 2010 en el Conveni STCW, el curs Bridge Team Management (BTM), també conegut per Bridge Resources Management (BRM) s'ha convertit en una exigència per navegar en la majoria de navieres. El curs, que s'imparteix al nostre centre, compleix totes les especificacions i requeriments establerts per la OMI en el STCW Secció A-II / 1/2/3 y B-VIII / 2 (curs segons Model Course 01:22). El curs es dirigeix a capitans, caps de màquines i oficials de pont i màquines de la marina mercant, aixó com al personal de navieres i altres empreses del sector marítim i tècnics de la administració amb responsabilitat en assumptes marítims.

Modalitat d'impartició:  Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 

Horari:  Curs intensiu de matins i tardes.

Acreditació:  Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Bridge Team Management.

Pròximes edicions 2018:

 • Del 12 al 15 de març

​Preu:  790 €

Data límit d'inscripció: Una setmana abans del curs. Ens reservem el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes.

Reserva la teva plaça omplint el formulari d'inscripció on-line.

 Formulari d'inscripció

AdjuntMida
PDF icon Informació BTM110.59 KB

Curs SHIPHANDLING

Curs Shiphandling, Aula Professional FNB.

Objetivo: L'alumne que completi amb èxit aquest curs adquirirà experiència amb el tracte de les naus en diverses condicions y haurà una contibució mès efectiva a l'equip de pont durant les maniobres del buc a situacions normals i d'emergència.

En particular, l'alumne obtindrà coneixements en:

 • Familiarització amb l'ús de motors i timó per a maniobrar la nau..
 • La comprensió dels efectes  sobre el comportament de la nau contra el vent, corrent, aigues poc profundes, vaixells i canals estrets i condicions de càrrega.
 •  Una major consciència de l'importancià de la planificació del passatge, maniobra i necessitat d'efectuar un pla alternatiu.
 • Una major comprensió i consciència de treball en equip eficient durant el pont a la escolta i maniobra del buc, en condicions normals i en situacions d'emergència..
 • Una major consciència i compresió d'un bon estil de comunicació interactiva i l benefici de la construcció d'un model mental compartit comú del passatge previst.

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curso: 

Horari: Curs intensiu de matí i tarda.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curso de: Shiphandling.

Properes edicions 2018: 

 • Pendent de programació

Preu: 700€

 

Reserva la teva plaça omplint el formulari d'inscripció on-line.

 Formulari d'inscripció

 

Curs ECDIS - Cartes Electròniques

Curso ECDIS - Cartas Electrónicas, Aula Profesional FNB.

Objetivo:  La FNB-UPC, una vez establecida a nivel internacional la obligatoriedad en la formación relativa al uso de sistemas ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), pactada por el Convenio Internacional STCW 95, inicia los cursos relacionadas con el equipo ECDIS .

Los cursos ECDIS ajusta al programa "Curso Modelo de Adiestramient al USO Operativo del ECDIS" (Curso Modelo 1:27 de IMO). El Objetivo principal de este curso se Garantizar el uso Operativu apropiado del ECDIS en términos de Comprensión y apreciación sobre Capacidad y limitaciones.

Requisitos:  Tener vigente el certificado de:  RADAR DE PUNTEO AUTOMÁTICO (ARPA).

Modalidad de impartición:  Presencial con simuladores.

Horas del curso: 

Horario:  Curso intensivo de mañanas y tardes.

Acreditación:  Certificado expedido por el centro docente de haber superado satisfactoriamente el curso de:  ECDIS - Cartas Electrónicas.

Próximas ediciones 2018: 

 • Del 26 de febrer al 2 de març
 • Del 23 al 27 d'abril
 • Del 25 al 29 de juny
 • Del 26 al 30 de novembre

Precio:  780 €

 

Fecha límite de inscripción:   Una semana antes del inicio del curso. Grupos reducidos. Máximo 6 alumnos. Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se llega al mínimo de alumnos.

Reserva tu plaza rellenando el formulario de inscripción on-line.

 Formulario de inscripción

 

Curs Ampliació per obtenir l'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs d'Ampliació Operador General de Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Objetiu: 

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 

Horari: Curs intensiu de matins i tardes, de dilluns a divendres de 9:30h a 14:00h i de 15:00h a 18:30h2 setmanes.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Ampliació per a la obtenció de Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS).

Properes edicions 2018:

 • Del 16 al 27 d'abril

Preu: 890€

Atribucions profesionals: Certificat Obligatori per a Cpaitans i oficial encarregats de la guardia de navegació de bucs civils acollits al Sistema Mundial de Socor i Seguretat Marítima a qualsevol Zona de navegació, exceptuant en bucs que només, realitzes navegacions a la zona 1, a les cual s'exigeix tindré en possessió del certifical de Operador restringuit del SMSSM com a mínim.

Informació adicional: Les persones que tinguin en possessió del certficat d'operador restringuit del SMSSM podràn realitzar un curs d'adaptació de 80 hores (30 teòriques i 50 pràctiques).

(Curs intensiu de 2 setmanes. De Dilluns a Divendres)

Curs amb atenció personalitzada. Grup Màxim de 6 alumnes.

Data límit d'inscripció: Una setmana abans de l'inici del curs. Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes. 

Reserva la teva plaça omplint el formulari d'inscripció on-line.

 Formulari d'inscripció

Curs Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Curs Operador Restrigit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima GMDSS, Aula Professional FNB.

Objectiu: ​

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 

Horari: De 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h. Intensiu 1 setmana de dilluns a divendres.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent i d'haver superat satisfactòriament el curs de: Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors y Seguritat Marítima (GMDSS).

Properes edicions 2018: 

 • Del 19 al 23 de març
 • Del 9 al 13 d'abril
 • Del 14 al 18 de maig
 • De l'11 al 15 de juny
 • Del 12 al 16 de novembre

Preu: 590€

Atribucions professionals: Certificat obligatori per als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en la zona A1 (Àrea de cobertura de al menys una estació costanera en VHF, en la què estigui disponible una guàrdia continua per a alertes en LLSD-DSC. Aquesta ve a ser de 30 a 50 milles des de la costa).

Informació addicional: Les persones que estiguin en possessió del certificat de Radiotelefonista Naval establert en l’Ordre de 16 d’octubre de 1990, expedit amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre abans esmentada, podrà realitzar un curs d’adaptació de 24 hores (10 teòriques i 14 pràctiques) per tal d’obtenir el certificat d’operador restringit del SMSSM.

Grups reduïts. Màxim de 6 alumnes.

Data límit de preinscripció :Una setmana abans de l'inici del curs. Grups reduïts. Màxim de 6 alumnes. Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes.

Reserva la teva plaça omplint el formulari d'inscripció on-line

 

 

 Formulari d'inscripció

 

Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic

Curs ARPA - Radar de Punter Automàti, Aula Professional FNB.

Objetiu: 

Modalitat d'impartició: Presencial amb simuladors.

Hores del curs: 

Horari: Curs intensiu de matins i tardes, de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Curs ARPA - Radar de Punter Automàtic.

Properes edicions 2018: 

 • Del 19 al 22 de març
 • Del 28 al 31 de maig
 • Del 25 al 28 de setembre

Preu: 450€

Requisits: Es requereix la possessió del Certificat de Radar de Punteig Automàtic als capitans i oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip.

Competències: Formar l'alumne per assolir les competències

• Triar apropiadament la manera de presentació de radar ARPA.

• Ajustar els controls variables, segons les circumstàncies de cada cas, per obtenir el màxim de rendiment del sistema.

• Fer ús apropiat de les alarmes operacionals.

• Utilitzar les funcions de l'ARPA per confirmar i monitoritzar totes les accions preses.

• Adquirir i seguir la derrota d'aquells ecos que potencialment presentin risc de col·lisió.

• Extreure la informació necessària, relativa a l'rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l'eco i moment en què es produirà aquesta circumstància, per tal de prendre una precoç acció, de conformitat amb el reglament internacional per Prevenir Abordatges a la mar (RIPA), per evitar una situació d'excessiu acostament.

• Controlar i comprovar la precisió de les entrades i el correcte funcionament del ARPA.

Horari: De 9:00 a 14.00 y de 15:00 a 18:00.

 

Reserva la teva plaça omplint el formulari d'inscripció on-line.

 Formulari d'inscripció

Curs de Posicionamient Dinàmic (DP) Bàsic i Avançat

La Facultat de Nàutica de Barcelona té cancel·lada la programació de cursos de DP Basic i Avançat, temporalment. Si voleu rebre informació dels cursos que es programaran quan es reprengui l’activitat podeu enviar-nos un correu electrònic a: aula.professional@fnb.upc.edu

Objetiu: 

Modalitat d'impartició: 

Hores del curs: 

Horari: 

Acreditació: 

Properes edicions: 

Precio: 1.500€

 

Cursos de Revalidació

Curs Renovació de la Targeta Marítima Professional

Objectiu: Curs per a Oficials de Pont, Màquines i Radioelectrònica amb més de 5 anys sense navegar que vulguin renovar la seva Targeta Profesional.   

Curs 100% online

Properes edicions 2018:

 • Del 7 al 19 de maig

Duració: 2 setmanes

Preu: 170 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació Vaixells de Passatge

Objectiu: Es requereix la possessió del certificat de Vaixells de Passatge a: Capitans, Oficials i Mariners de Pont i Màquines i altre personal amb funcions d'assistència al passatge en situacions d'emergència en vaixells de passatge, tant convencionals com de transbord rodat (Ro-Ro), amb tonelatge igual o superior a 500 GT, o que estiguin autortizats a transportar 300 o més passatgers.

Modalitat d'impartició: Teòric

Hores del curs: 6 hores

Horari: De 9:00 a 18:00

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació de Vaixells de Passatge

Properes edicions 2018:

 • 2 de març

Preu: 145 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes. 

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació Operador Restringit GMDSS

Objectius: Es requereix als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima a la zona A1 (cobertura contínua per VHF - DSC).

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 8 hores 

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs d'actualizació de: Revalidació Operador Restringit SMSSM

Properes edicions 2018:

 • 26 de març
 • 8 de juny
 • 9 de novembre

Preu: 250 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació Operador General GMDSS

Objetiu: Es requereix a Capitans i Oficials encaregats de la guàrdia de navegació en vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en qualsevol zona de navegació, exceptuant als vaixells que només realitzin navegacions a la zona A1.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 16 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Operador General del SMSSM

Properes edicions 2018:

 • 26 i 27 de març
 • 8 i 9 de juny
 • 9 i 10 de novembre

​Preu: 450 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Patrón Portuario

Patrón Portuario, Aula Profesional FNB.

Objetivos:  Con el Patrón Portuario podrá ejercitar como patrón en buques mercantes de arqueo bruto no superior a 100 GT que realizan navegaciones a no más de 3 millas de un puerto o zona de refugio y que, en caso de que corresponda, transportan un máximo de 150 pasajeros.

Podrá ejercitar simultaneamente el mando de la embarcación y el Servicio de máquina, siempre y Cuando el permitan las características de la embarcación y la potencia propulsora no exceda los 375 kW en un solo motor o el doble de la citada en dos o más motoras.

Modalidad de impartición:  Presencial

Horas del curso:  150 horas (110h teóricas y 40h prácticas)

Horario:  Curso intensivo de mañana y tarde

Acreditación:  Certificado expedida por el centro docente de haber superación satisfactoriamente el curso de:  Patrón Portuario

Próximas ediciones 2018:

 • Del 5 al 29 de marzo

Precio: 990 €

Reservado el derecho a cancelar o aplazar el curso si no se alega a un mínimo de alumnos

 Formulario de inscripción

Curs Revalidació FB en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells petrolers i quimiquers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers i Quimiquers

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FB en Operacions de Càrrega en Vaixells Gasers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc Per al Transport de Gas Liquat als Capitans y Oficials de Pont i Màquines de vaixells gasers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Bàsica en Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc Per al Transport de Gas Liquat

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells quimiquers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Quimiquers

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells petrolers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Petrolers

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Actualització Avançat en Lluita Contra Incendis

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI/3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Modalitat d'impartició: Pràctic (camp de foc)

Hores del curs: 8 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Actualizació Avançat en Lluita Contra Incendis

Properes edicions 2018:

 • 23 de febrer

Preu: 250 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Curs Revalidació FA per a Operacions de Càrrega en Vaixells Gasers

Objectiu: Es requerirà la possessió del Certificat en Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat als Capitans i Oficials de Pont i Màquines de vaixells gasers, així como a tota persona que tingui assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o l'equip de càrrega.

Modalitat: Teòric-pràctic (simulador)

Hores del curs: 6 hores

Horari: Curs intensiu de matí

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de: Revalidació Formació Avançada per a Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc per al Transport de Gas Liquat

Properes edicions 2017:

 • Sota demanda

Preu: 90 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínimo d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Actualització Embarcacions de Supervivencia i Bots de Rescat (No Ràpids)

Objectiu: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats en la Secció A-VI / 2.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Requisits de l'alumne: És necessari saber nedar i/o mantenir-se flotant

Modalitat d'impartició: Pràctic

Hores del curs: 12 hores

Horari: Curs intensiu en horari de matí i tarda

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haber superat satisfactòriament el curs de: Actualizació Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Properes edicions 2018:

 • 27 i 28 de febrer

Preu: 270 €

Reservat el dret a cancel·lar o ajornar el curs si no s'arriba a un mínim d'alumnes.

 Formulari d'inscripció

Política cancelació cursos Aula Professional FNB

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d'alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota de inscripició, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus . Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas:
Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100% de la tarifa del curs.
Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs: el 50% de la tarifa del curs.
Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs.

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del sol·licitant original. La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per escrit.

Go to top