Informació general sobre les pràctiques acadèmiques externes

Les pràctiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa que du a terme l’estudiant i supervisa la Universitat, l’objectiu de les quals és permetre a l’estudiantat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici professional i la seva capacitat emprenedora.
Es poden realitzar en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en els àmbits nacional i internacional, i a la mateixa universitat.
Per formalitzar pràctiques amb empreses s’ha de realitzar conveni de cooperació educativa.
L’FNB regula les pràctiques acadèmiques externes a la seva normativa disponible en el següent enllaç (http://www.fnb.upc.edu/content/normativa).

Modalitats. Pràctiques curriculars i extracurriculars.
Pràctiques curriculars: Es configuren com activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat i son obligatòries. Això suposa que s'han de matricular a priori, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen.
Pràctiques extracurriculars: L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol.
Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiantat. Per aquest motiu, s'estableix un límit de 900 hores de pràctiques en un mateix curs acadèmic i límits en el nombre total d'hores de dedicació d’un màxim de 1.800 hores pels graus i de 900 hores pels màsters.

En l’esquema següent es poden veure les modalitats de pràctiques externes a l’FNB

Podeu consultar més informació sobre les pràctiques acadèmiques externes en el següent enllaç  de la UPC sobre convenis de cooperació educativa ( http://www.upc.edu/cce  ).

Normativa de referència:
NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - Aprovada pel  Consell de Govern de 18/12/2014 (Acord núm. 233/2014) i modificada pel Consell de Govern de 10/02/2015 (Acord núm. 30/2015).
NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA - Aprovada per la Junta de Facultat extraordinària del 10 de setembre de 2015. Normativa vigent a partir del curs acadèmic 2015-2016.

Go to top