Informació per a la matrícula de nous estudiants de Màster

Llistat d'estudiants admesos al Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica, curs 2018/19 ( consulteu aquí )

Llistat d'estudiants admesos al Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim, curs 2018/19 ( consulteu aquí )

Llistat d'estudiants admesos al Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes, curs 2018/19 ( consulteu aquí )

Dies de matrícula dels nous estudiants de Màsters: (Matrícula PRESENCIAL a la Facultat al Servei d'Atenció a l'Usuari per a la primera matrícula):

Matrícula en el màster 6, 7 i 12  de Setembre de 2018
Matrícula extraordinària setembre 20 i 21 de Setembre de 2018
Inici de curs 12 de Setembre de 2018

 

Documentació a lliurar:

Els estudiants de la FNB no cal que aportin cap documentació.

Els estudiants de la resta de centres UPC i d'altres universitats de l'estat:

  • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent (vigent)
  • Original i fotocòpia del títol acadèmic que dóna accés al Màster, o bé resguard de pagament de taxes de sol·licitud del títol acadèmic (Els estudiants UPC no cal que aportin aquest document)
  • Original i fotocòpia d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant. (Els estudiants UPC no cal que aportin aquest document)
  • Qualsevol document acreditatiu de dret a descomptes en preus públics (original i fotocòpia)

Els estudiants que provinguin d'universitats o institucions estrangeres d'educació superior:
 

• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
• Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.
• Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
• Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
• Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

Tots els documents expedits en països de fora de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Més informació a: http://www.upc.edu/ca/masters/matricula/matricula#2

Informació d'adaptació als Màsters per estudiants de Pla 2000:

Go to top