Informació procés automatrícula estudiants nou ingrés

Passos previs a la matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés

Dies de MATRÍCULA d'estudiants de Grau de nou ingrés

Els estudiants que accedeixen per primera vegada a uns estudis nous a l'FNB es matricularan presencialment en els dies establerts a tal efecte (consultar passos prèvis a la matrícula).

 • 1ª assignació: 13,14,17 i 18 de Juliol 2017 (pots realitzar la teva matrícula qualsevol dels dies publicats)
 • 2ª assignació: 25 ,26 i 27 de Juliol 2017 (pots realitzar la teva matrícula qualsevol dels dies publicats)

Matrícula extraordinària setembre : 15 i 21 de Setembre 2017

Horari i lloc de matrícula:

De 10 a 14 hores a la Secretaria de l'FNB (Pla del Palau, 18)

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés

1.- Per a totes les vies d'accés, els estudiants han de presentar:

 • Si tens nacionalitat espanyola:  Original del DNI
 • Si ets estranger: Original del Passaport o NIE

2.- També s'haurà de presentar, segons la Via d'accés:

 • Via 0: No cal presentar cap documentació
 • Via 7,8: Resguard de pagament de la taxa de trasllat d'expedient (excepte estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC))
 • Via 2: Original i fotocòpia del títol, o bé original i fotocòpia de la sol·licitud de tramitació del títol.
 • Via 4: Certificat original mòdul FP 2º. G. ó  MP3 ó CFGS
 • Via 9: Targeta amb qualificació definitiva de la prova de més grans de 25 anys.

Per a totes les vies d'accés:

Per realitzar pagaments Domiciliats o Fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant (Ordre SEPA). Per imprimir aquesta ordre de domiciliació pots accedir a la e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu).  

El compte en el qual es pagaran les matrícules ha d’estar en format IBAN i si el titular del compte és diferent de l’estudiant, hauràs de disposar de les següents dades:

 • Nom i Cognoms
 • DNI/NIE/Identificador/Passaport
 • Domicili
 • Ciutat
 • Codi Postal
 • País

Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a
 • Acreditació de caràcter econòmic a través del web AGAUR (obriu en una finestra nova). La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud l'apartat de beques del web UPC .
Ser membre de família nombrosa
 • Original i fotocòpia del títol vigent si el teu títol pertany a una comunitat autònoma diferent de Catalunya, on constin els noms dels fills i les dades dels titulars.
Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat
 • Certificat original expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació. Aquesta bonificació tant sols és podrà aplicar el primer any.
Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement
 • Original i fotocòpia del diploma de concessió del premi.
Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
 • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.
Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent.
 • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.

Només vàlid per als estudiants de nou accés.   Els estudiants de cursos anteriors han d'accedir a la e-secretaria.

Ordre de domiciliació, en el cas que l'estudiant sigui el titular del compte (NO VÀLID PER ESTUDIANTS QUE TINGUIN ACCÉS A LA E-SECRETARIA) Nova pàgina

Ordre de domiciliació, en el cas que el titular del compte sigui una altre persona (NO VÀLID PER ESTUDIANTS QUE TINGUIN ACCÉS A LA E-SECRETARIA) Nova pàgina

Una vegada introduïdes les dades, has d'imprimir l’ordre de domiciliació i  presentar-la signada a la secretaria del teu centre docent.  Pots fer el seguiment de l’autorització a la e-secretaria. Aquest document es pot presentar el mateix dia de la matrícula però abans de realitzar-la, ja que en cas contrari hauràs de fer el pagament en modalitat EFECTIU.

Informació de pagaments, descomptes i ajuts a l'estudi

Taules de reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a titulacions de Grau (CFGS)-LOE

  Go to top