Informació procés de matrícula d'estudiants de Grau que continuen estudis (no nous)

Passos previs a la matrícula 2019/2020-1Q d'estudiants de Grau/Màster que continuan estudis (no nous)

Ordre de matrícula

L'ordre de matrícula estableix el dia i l'hora a partir del qual l'estudiant pot formalitzar la seva automatrícula mitjançant l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova). (Les dades es carregaren a la e-secretaria a partir del 10/07/2019).

Els criteris establerts per a determinar l'ordre de matrícula dels estudiants ja matriculats anteriorment a l'FNB, ordenats de major o menor priorització, són:

 • Paràmetre de rendiment acadèmic del quadrimestre anterior
 • Nombre de crèdits matriculats durant el darrer quadrimestre
 • Nota mitjana ponderada de totes les assignatures cursades durant el darrer quadrimestre
 • Ordre alfabètic a partir d'una lletra escollida per sorteig públic.

La matrícula es realitzarà els dies 19 i 22 de juliol de 2019 mitjançant automatrícula. L'ordre de matrícula es publicarà més endavant:

 • Dia 19 de juliol de 2019: Grau en Tecnologies Marines i Grau en Nàutica i Transport Marítim
 • Dia 22 de juliol de 2019: Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval - Doble titulació Grau en Tecnologies Marines/Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval - Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica - Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines - Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim

Els estudiants que no han matriculat res durant un determinat quadrimestre, no tindran assignat dia i hora de matrícula. De tal manera, en el moment que vulguin formalitzar la seva matrícula ho hauran de sol·licitar mitjançant l'e-Secretaria per tal de ser incorporats al sistema d'automatrícula. Per a més informació, podeu accedir al tràmit administratiu Reprendre els estudis.

Documentació a lliurar abans de la matrícula d'estudiants de Grau/Màster que continuan estudis (estudiants no nous)

1.- Documentació bancària:

Per poder realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant.

És necessari Lliurar a la secretaria acadèmica l'imprès original d'ordre de domiciliació SEPA que s'obté a l'e-Secretaria, degudament emplenada i signada pel titular i l'estudiant.

Per a més informació, podeu accedir al tràmit administratiu corresponent a Modificació de dades bancàries.

2.- Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a
 • Acreditació de caràcter econòmic a través del web AGAUR (obriu en una finestra nova). La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud l'apartat de beques del web UPC .
Ser membre de família nombrosa
 • Original i fotocòpia del títol vigent si el teu títol pertany a una comunitat autònoma diferent de Catalunya, on constin els noms dels fills i les dades dels titulars.
Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat
 • Certificat original expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació. Aquesta bonificació tant sols és podrà aplicar el primer any.
Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement
 • Original i fotocòpia del diploma de concessió del premi.
Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
 • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.
Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent.
 • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.

Informació de pagaments, descomptes i ajuts a l'estudi

Go to top