Pràctiques curriculars

El grau en Tecnologies Marines (GTM) i el grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM) contenen 30 crèdits ECTS el Q8 corresponents a les pràctiques externes, les quals són pràctiques curriculars.
Les pràctiques curriculars es poden cursar d’acord amb les modalitats següents:

a) Pràctiques en vaixell (Menció 1).
b) Bloc d’assignatures (Menció 2).
c) Pràctiques en empresa.

L’estudiant pot formalitzar un conveni curricular per pràctiques en empresa quan té superats 144 crèdits ECTS de la titulació.

a) Pràctiques en vaixell (Menció 1)
Veure informació de l'enllaç ( + info )

b) Bloc d’assignatures (Menció 2)
Menció 2. Negoci Marítim i Logística Portuària, per a estudiants del grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM).
Menció 2. Electrotècnia Marina, per a estudiants del grau en Tecnologies Marines (GTM).

Aquest tipus de modalitat es realitza cursant un bloc d’assignatures específiques per a cada titulació de grau, que donen dret a l’obtenció de la menció al grau corresponent.
Els estudiants que opten a la menció 2 han de superar 30 crèdits ECTS, distribuïts en les assignatures que s’especifiquen a continuació i que formen part del currículum de l’estudiant. Aquest bloc d’assignatures, igual que la resta de la modalitat, no té cap possibilitat de compensació; per tant, s’han de superar per aconseguir la menció al títol corresponent.

Requisits per a la matrícula
Els estudiants poden formalitzar la matrícula de les assignatures d’aquesta menció oferta el Q8 sempre que compleixin els requisits establerts per a cada assignatura.

ASSIGNATURES QUE COMPONEN LA MENCIÓ 2
TITULACIÓ de GRAU MENCIÓ 2
(30 CRÈDITS ECTS del bloc)
Codi Crèdits per assignatura/Q8 ASSIGNATURES que componen aquesta menció
GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM NEGOCI MARÍTIM I LOGÍSTICA PORTUÀRIA 280678 6 Negoci Marítim Internacional
280679 6 Subjectes i Documentació de la Cadena Logística del Transport
280680 6 Legislació, Reglamentació i Economia Marítima
280681 6 Gestió i Planificació Portuària i del Transport
280682 6 Transport Marítim de Curta Distància
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES ELECTROTÈCNIA MARINA 280683 6 Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics d’Alta Tensió
280684 6 Sistemes de Control Automàtic i Xarxes Informàtiques del Vaixell
280685 6 Manteniment i Reparació d’Equips i Sistemes Elèctrics del Vaixell
280686 6 Manteniment i Reparació d’Equips i Sistemes Electrònics
280687 6 Manteniment i Reparació d’Equips de Radionavegació i Sistemes de Radiocomunicacions

 

Veure més informació sobre la titulació i plans d’estudi als següents enllaços:

-Grau en Nàutica i Transport Marítim ( + info Grau en Nàutica i Transport Marítim nova finestra )
-Grau en Tecnologies Marines (+ info Grau en Tecnologies Marines nova finestra )

 
c) Pràctiques en empresa
L’estudiant dels graus en Tecnologies Marines i Nàutica i Transport Marítim pot realitzar les pràctiques curriculars del seu pla d’estudis en aquest tipus de modalitat, però sense obtenir cap menció al títol.
Aquestes pràctiques s’han de realitzar mitjançant convenis de cooperació educativa UPC-empresa i en empreses relacionades amb el sector naval/marítim i d’acord amb les competències del estudis que es cursen. Amb l’objectiu de poder comprovar que les pràctiques realitzades estan relacionades amb el sector naval/marítim, a l’hora de formalitzar el conveni s’ha de presentar un pla de treball signat pel tutor o tutora de les pràctiques curriculars en l’empresa, d’acord amb l’annex I.
L’equivalència de crèdits per a les pràctiques curriculars realitzades en una empresa és com a mínim de 4 mesos per a 30 crèdits ECTS.
El professor o professora responsable de les pràctiques curriculars du a terme les tasques de tutoria acadèmica i coincideix amb el professor o professora responsable de l’assignatura Pràctiques Externes (grau en Nàutica i Transport Marítim, codi 280630, i grau en Tecnologies Marines, codi 280661).
El tutor o tutora de les pràctiques curriculars en empresa designat per l’entitat col•laboradora ha de ser una persona vinculada a aquesta, amb experiència professional i coneixements necessaris per realitzar una tutoria efectiva.

Sistema d’avaluació
En les pràctiques curriculars, el tutor acadèmic o tutora acadèmica de l’FNB avalua la pràctica, atenent els informes emesos per l’estudiantat i els treballs que li ha encarregat, d’acord amb el que especifica la guia docent de l’assignatura, així com l’informe emès pel tutor o tutora de l’entitat col•laboradora.

Tràmits
La tramitació del conveni s’ha de realitzar a Gestió Acadèmica nova finestra
Documentació per formalitzar i tancar el conveni:
1-    Imprès del conveni (per triplicat). Cal sol•licitar model de conveni definitiu a gestio.academicaarrobafnb.upc.edu
2-    Estar matriculat en el quadrimestre.
3-    Pla de treball – Annex I - ( Model annex I Català nova finestra / Model annex I Castellà nova finestra / Model annex I anglès nova finestra )

Per fer l’avaluació de les pràctiques i en finalitzar el conveni s’ha de presentar a Gestió Acadèmica la següent documentació :
4-    Informe del tutor de l’entitat col•laboradora -Annex IV - (Model annex IV Català nova finestra / Model annex IV Castellà nova finestra / Model annex IV anglès nova finestra).
5-    Memòria/Informe de l’estudiant (Model annex III Català nova finestra / Model annex III Castellà nova finestra / Model annex III anglès nova finestra).

Go to top