SAIQ 2

Certificació Disseny AUDIT - AQU

Certificat Disseny AUDIT

Certificació ISO 9001:2015 - Lloyd's

Certificat ISO 9001:2015  (CAT)                    Certificado ISO 9001:2015  (CAST)                         ISO 9001:2015 Certificate (ENG)

 

Informació General del Centre i del SAIQ

Manual de Qualitat

Manual de Qualitat

Organigrama FNB

Mapa de processos

Processos i procediments del SAIQ

Directriu Procés / Procediment / Format
280.1 Definició de la Política i Objectius de Qualitat 280.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat
280.2 Garantia de Qualitat dels Programes Formatius 280.2.1.1 Verificació
280.2.1.2 Seguiment
280.2.1.3 Modificació
280.2.1.4 Acreditació
280.3 Gestió i Orientació a l'Estudiant

280.3.1 Definició de perfils d'ingrés i captació i admissió d'estudiants  

           Pla de Promoció            

           PG-3.1/SG-02 Matrícula

            Pla d'Acollida

280.3.2 Suport i orientació a l'estudiant

            Pla d'Acció Tutorial

280.3.3 Metodologia de l'ensenyament i avaluació

             PG-3.3/SG-01 Organització docent

             PG-3.3/SG-02 Avaluació continua i curricular

             PG-3.3/QA-03 Docència amb simuladors

280.3.4 Gestió de la mobilitat de l'estudiant

280.3.5 Gestió de l'orientació professional

             Pla d'Orientació Professional

280.3.6 Gestió de les pràctiques externes

            PG-3.6/RP-01 Recepció, difiusió i retirada d'ofertes de feina i pràctiques externes

280.3.7 Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments

            PG-3.7/QA-01 Correccions i accions correctives

            PG-3.7/QA-02 Control de no conformitats

                                FOR-3.7-01 Full de no conformitat

280.3.8 Gestió dels cursos d'especialitat

             PG-3.8/ED-01 Certificats d'especialitat marítima per a estudiantat intern

             PG-3.8/ED-02 Gestió dels cursos d'especialitat marítima per a externs

280.4 Polítiques de PDI i PAS 280.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS    (UPC PT.04.01)

280.4.2 Accés i selecció de PDI i PAS    (UPC PT.04.02)

             Pla d'Acollida al PDI

280.4.3 Formació del PDI i PAS  (UPC PT.04.04)

             FOR-4.3-01 Pla de formació del PAS

280.4.4.1 Avaluació docent del PDI   (UPC PT.04.03)

280.4.4.2 Avaluació, promoció i reconeixement del PAS

280.5 Gestió de Recursos i Serveis

280.5.1 Gestió i millora dels recursos materials

             PE-5.1/SG-01 Operativa de compres

                             FOR-5.1-01 Model AD

                             FOR-5.1-02 Model RO/OP

             PG-5.1/QA-02 Manteniment d'equips i aparells de suport docent

             PG-5.1/QA-03 Manteniment d'equips i aparells dels sistemes informàtics

             PE-5.1/SG-04 Adquisició de material bibliogràfic

280.5.2 Gestió i millora dels serveis

             Carta de serveis a l'estudiantat

             Carta de serveis al PDI

280.6 Anàlisi dels Resultats

280.6.1 Recollida de dades i anàlisi dels resultats

              PG-6.1/QA-01 Auditories internes

280.7 Publicació de la Informació sobre les Titulacions 280.7.1 Publicació de la informació de les titulacions i rendició de comptes
280.8 Desplegament, Seguiment, i Revisió del SAIQ, i Control de la Documentació

280.8.1 Desplegament, seguiment, i revisió del SAIQ, i control de la documentació

             PG-8.1/QA-01 Control de la documentació

             PG-8.1/QA-02 Control dels registres de qualitat

Àmbit general

              PG-10/QA-01 Gestió de riscos i oportunitats

                             FOR-10-01  Fitxa de seguiment de risc

 

Go to top