Sistemes de Gestió de la Qualitat

Programa Audit

Continuant amb el seu compromís de garantir la qualitat de l’oferta educativa i la millora continua, la Facultat de Nàutica de Barcelona estableix la forma en que revisa, actualitza i millora els seus objectius estratègics d’acord a la seva missió i com assigna els recursos necessaris per al seu assoliment. Amb aquest objectiu, l'FNB ha implementat el Programa AUDIT, impulsat per l’ANECA amb col·laboració de les agències AQU i ACSUG.

D’acord amb aquest Programa, les universitats han de comptar amb polítiques i Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ), que han de ser d’aplicació als seus estudis.  

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en data 30 d’octubre 2009 va acordar ratificar l’exportació del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SAIQ) a la Facultat de Nàutica de Barcelona.

SAIQ - AUDIT

Certificació AUDIT

 

Certificació ISO 9001:2015

En l’any 2000, la FNB preocupada per millorar els aspectes organitzatius i la satisfacció dels usuaris, va definir i documentar com es complirien els requisits relatius a la qualitat que demanava la Norma ISO 9001:2000. Aquell any va aconseguir la certificació de qualitat per la norma ISO 9001:2000 en l’àmbit Disseny dels plans d’estudi i accions formatives, organització i desenvolupament de l’activitat docent, incloent el Codi de Formació del conveni STCW-95.  Des de llavors i anualment, la FNB s’ha sotmès a una auditoria per tal de mantenir aquesta certificació de qualitat que representa el seu compromís amb la Societat.

SAIQ - ISO 9001:2015

Certificació ISO 9001:2015

 

Certificació AQU

  • Certificació AQU del Grau en Tecnologies Marines (CA) (ES) (EN)
  • Certificació AQU del Grau en Nàutica i Transport Marítim (CA) (ES) (EN)
  • Certificació AQU del Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (CA) (ES) (EN)
Go to top