Informació per a la matrícula d'estudiants nou ingrés

 

Preinscripció universitària als estudis de Grau curs 2019/2020 (tornar)

La preinscripció universitària es realitza mitjançant l'oficina d'accés a la Universitat:

Oficina d'Accés a la Universitat

CONVOCATÒRIA DE JUNY

 • Preinscripció general juny 2019: del 4 de juny al 1 de juliol 2019 (tots dos inclosos)

ASSIGNACIÓ DE PLACES

 • Publicació 1a. assignació de places: 11 de juliol de 2019
 • Tràmit "assignació definitiva": del 12 de juliol fins al 16 de juliol de 2019
 • Notes de tall

 

Llistats d'admesos en 1a. assignació: (tornar)

Grau en Nàutica i Transport Marítim

Grau en Tecnologies Marines

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

 • Publicació 2a. assignació de places: 24 de juliol de 2019

 • Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places":  del 24 de juliol al 30 d'agost (tots dos inclosos)

Llistats d'admesos en 2a. assignació:

Grau en Nàutica i Transport Marítim

Grau en Tecnologies Marines

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

 • Publicació 1a. reassignació: 3 de setembre de 2019

 • Publicació 2a. reassignació: 13 de setembre de 2019

 • Publicació 3a. reassignació: 19 de setembre de 2019

MATRÍCULA

 • Assignats 1a. preferència: del 15 al 18 de juliol de 2019
 • Reclamacions que entren en 1a. preferència i tràmit d'assignació definitiva: 18 de juliol 2019
 • 2a. assignació: del 25 al 29 de juliol de 2019
 • 1a. reassignació: del 5 al 6 de setembre de 2019
 • 2a. reassignació: 16 de setembre de 2019
 • 3a. reassignació: 20 de setembre de 2019

PREINSCRIPCIÓ CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

 • Termini: del 19 al 20 de setembre de 2019 (tots dos inclosos)
 • Publicació assignació de places: 26 de setembre de 2019
 • Matrícula assignats: 27 de setembre de 2019
 • Publicació 1a. reassignació de places: 2 d'octubre de 2019

PREINSCRIPCIÓ CONVOCATÒRIA D'OCTUBRE

 • Termini: del 2 al 4 d'octubre (tots dos inclosos)
 • Publicació assignació de places: 9 d'octubre de 2019
 • Matrícula assignats: 10 d'octubre de 2019

 

Passos previs a la matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés (pendent d'actualitzar per al curs 2019/20) (tornar)

 

Dies de MATRÍCULA d'estudiants de Grau de nou ingrés (tornar)

Els estudiants que accedeixen per primera vegada a uns estudis nous a l'FNB es matricularan presencialment en els dies establerts a tal efecte (consultar passos prèvis a la matrícula).

Matrícula juliol:

 • 1a assignació: 15, 16, 17 i 18 de juliol de 2019 (Assignacio de 1a. preferència, pots realitzar la teva matrícula qualsevol dels dies publicats).
 • Matrícula de reclamacions i assignacions definitives: 18 de juliol de 2019
 • 2a assignació: 25 ,26 i 29 de juliol 2019 (pots realitzar la teva matrícula qualsevol dels dies publicats)

Matrícula setembre:

 • Reclamacions segona assignació i 1a reassignació: 5 i 6 de setembre 2019
 • 2a reassignació de juny: 13 de setembre de 2019
 • 3a reassignació de juny: 19 de setembre de 2019
 • persones assignades a la convocatòria de setembre: 27 de setembre de 2019
 • persones assignades a la convocatòria d'octubre: 10 d'octubre de 2019

Informació important:

L'estudiant exerceix el seu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. Com a norma general no es pot renunciar a la matrícula si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total però cal tenir en compte que, tret dels casos d'accident o de malatia greu, no comporta la devolució de preus públics.

Hi ha un període per poder fer variacions a la matrícula i un altre per poder fer modificacions.

Variacions de matrícula GRAUS: del 22 de juliol al 13 de setembre de 2019.

Període en el qual es podrà variar la matrícula i, si es per raons degudament justificades, pot comportar la devolució de preus publics. 

Es sol·licita mitjançant instància a través de la e-secretaria. A la mateixa instància s'informarà com procedir per formalitzar la variació.

Modificacions i renúncies de matrícula: del 25 de setembre al 31 d'octubre de 2019. S'aplica una taxa de 27,27 euros en concepte de modificació i no comporta la devolució de preus públics. (Consultar la normativa acadèmica de la UPC).

Es sol·licita mitjançant instància a través de la e-secretaria. A la mateixa instància s'informarà com procedir per formalitzar la modificació.

Podeu consultar el Calendari de tràmits per saber les dates dels diferents tràmits que es poden realitzar.

 

Horari i lloc de matrícula:

De 10 a 14 hores a la Secretaria de l'FNB (Pla del Palau, 18)

Telèfons contacte  93 401 79 31/33

CONSULTAR HORARIS ASSIGNATURES 2019/20

 

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés (pendent d'actualitzar per al curs 2019/2020) (tornar)

1.- Per a totes les vies d'accés, els estudiants han de presentar:

 • Si tens nacionalitat espanyola:  Original i fotocòpia del DNI
 • Si ets estranger: Original i fotocòpia del Passaport o NIE
 • Imprescindible haver pujat a la e-secretaria la fotografia actualitzada

2.- També s'haurà de presentar, segons la Via d'accés:

 • Via 0 (Selectivitat) ó 1 (Estudiants estrangers de fora de la UE i que hagin aprovat les PAU): No cal presentar cap documentació acreditativa.
 • Via 2 (Titulats): Original i fotocòpia del títol, o bé original i fotocòpia del resguard de la sol·licitud del mateix.
 • Via 4 (FP2, MP3, CFGS i assimilats): Original i fotocòpia del resguard del títol i de la certificacio acadèmica, només els que tenen CFGS que dona dret a convalidacions.
 • Via 7,8 (Estudiants que ja han iniciat estudis universitaris): Resguard de pagament de la taxa de trasllat d'expedient (excepte estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC))
 • Via 9 (Proves més grans de 25 anys): Targeta amb qualificació definitiva de la prova de més grans de 25 anys.

Per a totes les vies d'accés:

Per realitzar pagaments Domiciliats o Fraccionats és imprescindible lliurar a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant (Ordre SEPA). Per imprimir aquesta ordre de domiciliació pots accedir a la e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu).  

El compte en el qual es pagaran les matrícules ha d’estar en format IBAN i si el titular del compte és diferent de l’estudiant, hauràs de disposar de les següents dades:

 • Nom i Cognoms
 • DNI/NIE/Identificador/Passaport
 • Domicili
 • Ciutat
 • Codi Postal
 • País

Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

Haver obtingut l'acreditació econòmica per formalitzar la matrícula condicional de becari/a
 • Acreditació de caràcter econòmic a través del web AGAUR (obriu en una finestra nova). La matrícula gratuïta estarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics i la posterior sol·licitud de la beca del MECD o la beca Equitat. Podeu consultar més informació sobre la sol·licitud l'apartat de beques del web UPC .
Ser membre de família nombrosa
 • Original i fotocòpia del títol vigent, on constin els noms dels fills i les dades dels titulars.
Haver obtingut matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat
 • Certificat original expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació. Aquesta bonificació tant sols és podrà aplicar el primer any.
Haver obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement
 • Original i fotocòpia del diploma de concessió del premi.
Experimentar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Original i fotocòpia del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes.
Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes
 • Original i fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.
Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent.
 • Original i fotocòpia dels documents acreditatius de la situació, d’acord amb el decret de preus
 • Llibre de família en el cas de fills o filles.

Només vàlid per als estudiants de nou accés.   Els estudiants de cursos anteriors han d'accedir a la e-secretaria.

Ordre de domiciliació, en el cas que l'estudiant sigui el titular del compte (NO VÀLID PER ESTUDIANTS QUE TINGUIN ACCÉS A LA E-SECRETARIA) Nova pàgina

Ordre de domiciliació, en el cas que el titular del compte sigui una altre persona (NO VÀLID PER ESTUDIANTS QUE TINGUIN ACCÉS A LA E-SECRETARIA) Nova pàgina

Una vegada introduïdes les dades, has d'imprimir l’ordre de domiciliació i  presentar-la signada a la secretaria del teu centre docent.  Pots fer el seguiment de l’autorització a la e-secretaria. Aquest document es pot presentar el mateix dia de la matrícula però abans de realitzar-la, ja que en cas contrari hauràs de fer el pagament en modalitat EFECTIU.

 

Informació de pagaments, descomptes i ajuts a l'estudi (tornar)

 • http://www.sepaesp.es/sepa/es/ Nova pàgina
 • SEPA-IBAN Ordre de domiciliació Nova pàgina
  • L'ordre de domiciliació és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant.
 • Modalitats de pagament: Nova pàgina
  • EN EFECTIU:  per entitat financera (un únic pagament mitjançant la e-secretaria amb targeta, caixers automàtics o banca electrònica)
  • PER DOMICILIACIÓ:  Es podrà domiciliar en qualsevol entitat bancària
   • Pagament únic: domiciliat
   • Pagament fraccionat. En dos terminis per cada matrícula
  • PAGAMENT A TERMINIS: pagament en mensualitats amb un préstec gestionat per l'AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR)

Us recomanem que en cas de tenir cap dubte sobre assignatures matriculades, forma de pagament, descomptes, etc. poseu la forma de pagament "per entitat financera" i no fer el pagament fins que contacteu amb la secretaria per alcarir els dubtes. Posteriorment podreu modificar la forma de pagament passant per la secretaria de la Facultat.

 

 

Taules de reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a titulacions de Grau (CFGS)-LOE  (tornar)

  Go to top