Informació per a la matrícula d'estudiants nou ingrés

 

La Facultat de Nàutica de Barcelona romandrà tancada del 3 al 31 d'agost. Per les circumstàncies actuals, l'atenció presencial es farà per CITA PRÈVIA. Per sol·licitar CITA PRÈVIA, heu d'enviar un mail a: gestio.academica@fnb.upc.edu posant en l'assumpte CITA PRÈVIA. Els telèfons de contacte són: 934017933/31/25 i l'horari d'atenció es de 9 a 14 hores.

Preinscripció universitària als estudis de Grau curs 2020/2021 (tornar)

La preinscripció universitària es realitza mitjançant l'oficina d'accés a la Universitat. Qualsevol dubte referent a la preinscripció universitària heu de contactar amb l'oficina d'accés:

Oficina d'Accés a la Universitat

CONVOCATÒRIA DE JUNY

 • Termini Preinscripció convocatòria juny 2020: del 23 de juny al 29 de juliol (ambdós inclosos)

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

 • Pendent de concretar

 

 

Llistats d'admesos: la publicació d'assignació serà el 6 d'agost de 2020. Ho podreu consultar a la web d'accesnet entrant amb el vostre usuari. Els llistats d'admesos de la Facultat de Nàutica es publicaran l'1 de setembre de 2020. (tornar)

 • Tràmit assignació definitiva: del 6 al 10 d'agost de 2020

 • Publicació 2a. assignacio de places: 18 de setembre de 2020

 • Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places":  es fa a la web de preinscripció universitària del 18 al 23 de setembre de 2020. (Consultar dates en el mateix web per si hi ha alguna modificació)

Llistats d'admesos en 1a. assignació: 

Grau en Nàutica i Transport Marítim

Grau en Tecnologies Marines

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

 

Llistats d'admesos en 2a. assignació:

Grau en Nàutica i Transport Marítim

Grau en Tecnologies Marines

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

PREINSCRIPCIÓ CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

 • Termini: pendent de concretar calendari
 • Publicació assignació de places: pendent
 • Matrícula assignats: pendent
 • Publicació 1a. reassignació de places: pendent

PREINSCRIPCIÓ CONVOCATÒRIA D'OCTUBRE

 • Termini: pendent de concretar calendari
 • Publicació assignació de places: pendent
 • Matrícula assignats: pendent

 

 

Passos previs a la matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés (pendent d'actualitzar per al curs 2020/21) (tornar)

 

Dies de MATRÍCULA d'estudiants de Grau de nou ingrés (tornar)

Els estudiants que accedeixen per primera vegada a uns estudis nous a l'FNB es matricularan telemàticament en els dies establerts a tal efecte (consultar passos prèvis a la matrícula).

Matrícula Setembre:

 • MATRÍCULA ASSIGNATS 1ª PREFERÈNCIA: del 7 al 10 de setembre de 2020. La matrícula es farà de manera telemàtica mitjançant la vostra e-secretaria. A la vostra e-secretaria soritrà el dia i hora de matrícula (us podreu matricular des de l'hora assignada fins a les 23.59h. del dia assignat).

  Grau en Nàutica i Transport Marítim: 7 de setembre de 2020

  Grau en Tecnologies Marines: 8 de setembre de 2020

  Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval: 9 de sestembre 2020

  El 10 de setembre està reservat per a incidències.

 

 • Publicació 2a. assignacio de places: 18 de setembre de 2020

  Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places": del 18 al 23 de setembre de 2020

  Matrícula 2a. assignació: del 21 al 23 de setembre de 2020 (ambdós inclosos)

Matrícula Octubre:

  Pendent

  Informació important:

  L'estudiant exerceix el seu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. Com a norma general no es pot renunciar a la matrícula si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total però cal tenir en compte que, tret dels casos d'accident o de malatia greu, no comporta la devolució de preus públics.

  Hi ha un període per poder fer variacions a la matrícula i un altre per poder fer modificacions.

  Variacions de matrícula GRAUS: del 27 de juliol al 30 de setembre de 2020.

  Període en el qual es podrà variar la matrícula i, si es per raons degudament justificades, pot comportar la devolució de preus publics

  Es sol·licita mitjançant instància a través de la e-secretaria. A la mateixa instància s'informarà com procedir per formalitzar la variació.

  Modificacions i renúncies de matrícula: del 14 de setembre al 31 d'octubre de 2020. S'aplica una taxa de 27,27 euros en concepte de modificació i no comporta la devolució de preus públics. (Consultar la normativa acadèmica de la UPC).

  Es sol·licita mitjançant instància a través de la e-secretaria. A la mateixa instància s'informarà com procedir per formalitzar la modificació.

  Podeu consultar el Calendari de tràmits per saber les dates dels diferents tràmits que es poden realitzar.

   

  Horari i lloc de matrícula Octubre:

   

   

   

  CONSULTAR HORARIS ASSIGNATURES 2019/20

   

  Documentació a presentar per formalitzar la matrícula d'estudiants de Grau de nou ingrés (pendent d'actualitzar per al curs 2020/21) (tornar)

  1.- Per a totes les vies d'accés, els estudiants han de presentar:

  • Si tens nacionalitat espanyola:  Original i fotocòpia del DNI
  • Si ets estranger: Original i fotocòpia del Passaport o NIE
  • Imprescindible haver pujat a la e-secretaria la fotografia actualitzada

  2.- També s'haurà de presentar, segons la Via d'accés:

  • Via 0 (Selectivitat) ó 1 (Estudiants estrangers de fora de la UE i que hagin aprovat les PAU): No cal presentar cap documentació acreditativa.
  • Via 2 (Titulats): Original i fotocòpia del títol, o bé original i fotocòpia del resguard de la sol·licitud del mateix.
  • Via 4 (FP2, MP3, CFGS i assimilats): Original i fotocòpia del resguard del títol i de la certificacio acadèmica, només els que tenen CFGS que dona dret a convalidacions.
  • Via 7,8 (Estudiants que ja han iniciat estudis universitaris): Resguard de pagament de la taxa de trasllat d'expedient (excepte estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC))
  • Via 9 (Proves més grans de 25 anys): Targeta amb qualificació definitiva de la prova de més grans de 25 anys.

  Per a totes les vies d'accés:

  Per poder realitzar pagaments domiciliats o fraccionats és imprescindible lliurar telemàticament a la Universitat una ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant (ordre SEPA). Podreu emplenar les dades bancàries, imprimir l'ordre SEPA signar-la, escanejar-la i pujar-la electrònicament a la vostra e-Secretaria.
  e-secretaria> Les meves dades > Comptes bancaris, degudament emplenada i signada pel titular i l'estudiant. Es recomenable fer aquest procés uns dies abans de la matrícula ja que les hem de validar des de la secretaria de la facultat.
   

  El compte en el qual es pagaran les matrícules ha d’estar en format IBAN i si el titular del compte és diferent de l’estudiant, hauràs de disposar de les següents dades:

  • Nom i Cognoms
  • DNI/NIE/Identificador/Passaport
  • Domicili
  • Ciutat
  • Codi Postal
  • País

  Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

  Reduccions de matrícula

  Hi ha situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que s'han d’acreditar degudament, d’acord amb la normativa aplicable, en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre.

   

  Situació Documentació                                                                          
  Estudiantat que opti a una beca

  Estudiant que reuneixin els requisits per obtenir una beca Equitat.

  • Minoració del preu dels crèdits matriculats per primera vegada segons els trams de renda familiar
  • Per estudis de Grau i Màsters habilitants
  Ser membre de família nombrosa
  • Original i fotocòpia del títol vigent. Aquest document es lliura la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi.
  • Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.
  • Les famílies nombroses de categoria general que presentin un títol on no consti el nombre de fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament de Benestar i Família que acrediti el nombre de fills d'aquesta unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.
  • D'acord amb la normativa vigent, el títol ha d'estar vigent a l'inici de curs acadèmic.

  Més informació sobre família nombrosa(obriu en una finestra nova)

   

  Si en el moment de la matrícula autoritzes que accedim a les dades relatives al teu carnet de família nombrosa, ja no serà necessària la seva presentació en paper. Pots consultar la situació del mateix a la e-secretaria.

  Haver obtingut matrícula d’honor a batxillerat
  • Certificat expedit pel centre de secundària on consti aquesta situació.
  Haver obtingut un dels premis de les Olimpíades del coneixement
  • Fotocòpia de l’escrit de concessió del premi.
  Tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
  • Certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent a la resta de comunitats autònomes.
  Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d’actes terroristes.
  • Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició.
  • Els fills, filles i cònjuges han d’aportar el llibre de família.

  Ser víctima de la violència de gènere, fill o filla dependent.

  • Fotocòpia de qualsevol dels documents(obriu en una finestra nova) previstos per la normativa vigent
  • Els fills o filles dependents han d'aportar el llibre de família.
  Ser beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital entre juny i desembre de 2020, sempre i quan es denegui la sol·licitud de Beca per superar umbral de renda.

   

  • Presenta mitjançant un DemanaSGA (obriu en una finestra nova)el certificat de ser beneficiari de l'ingrés mínim vital
  • Recorda que és imprescindible que presentis la sol·licitud de Beca del Ministeri d'Educació
  • Emetrem una resolució d'ajornament, fins la resolució de la beca.

   

  Informació de pagaments, descomptes i ajuts a l'estudi (tornar)

  • http://www.sepaesp.es/sepa/es/ Nova pàgina
  • SEPA-IBAN Ordre de domiciliació Nova pàgina
   • L'ordre de domiciliació és única per a totes les gestions que impliquin un càrrec en el compte associat a l'estudiant.
  • Modalitats de pagament: Nova pàgina
   • EN EFECTIU:  per entitat financera (un únic pagament mitjançant la e-secretaria amb targeta, caixers automàtics o banca electrònica)
   • PER DOMICILIACIÓ:  Es podrà domiciliar en qualsevol entitat bancària
    • Pagament únic: domiciliat
    • Pagament fraccionat. En dos terminis per cada matrícula

  Us recomanem que en cas de tenir cap dubte sobre assignatures matriculades, forma de pagament, descomptes, etc. poseu la forma de pagament "per entitat financera" i no fer el pagament fins que contacteu amb la secretaria per alcarir els dubtes. Posteriorment podreu modificar la forma de pagament passant per la secretaria de la Facultat.

   

  Taules de reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a titulacions de Grau (CFGS)-LOE  (tornar)

   Go to top