Pràctiques extracurriculars

L’estudiantat pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels estudis. Tenen els mateixos fins que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tot i així, s’incorporen al suplement europeu al títol (SET).
Les pràctiques extracurriculars en els graus i màsters universitaris impartits a l’FNB constitueixen una activitat optativa i extracurricular, que l’estudiantat pot realitzar en una empresa, institució o entitat pública o privada (en endavant, entitat col•laboradora) d’àmbit nacional o internacional, un cop superats els 120 ECTS (incloent-hi la fase inicial) totals del grau o 15 ECTS en el cas dels màsters.

L’FNB designa el coordinador o coordinadora de la titulació (+ info Coordinadors titulacions nova finestra)  per dur a terme les tasques de tutoria acadèmica.
No es poden reconèixer les pràctiques extracurriculars com a pràctiques curriculars. L’estudiant ha de decidir la modalitat de pràctiques que vol realitzar en el moment de sol•licitar les pràctiques.

Tràmits
La tramitació del conveni s’ha de realitzar a Gestió Acadèmica (en gestió acadèmica posar enllaç a Gestió Acadèmica de l'FNB nova finestra
Documentació per formalitzar i tancar el conveni:

  1. Imprès del conveni (per triplicat) (Model conveni Català nova finestra / Model conveni Castellà nova finestra / Model conveni anglès nova finestra). Sol•licitar model de conveni definitiu a gestio.academica@fnb.upc.edu
  2. Estar matriculat en el quadrimestre.
    En finalitzar el conveni s’ha de presentar a Gestió Acadèmica:
  3. Valoració del tutor  acadèmic de l’informe de pràctiques extracurriculars – Annex V - (Model annex V Català nova finestra / Modelo annex V Castellà nova finestra / Model annex V anglès nova finestra).
  4. Memòria/Informe de l’estudiant – Annex III - (Model annex III Català nova finestra / Model annex III Castellà nova finestra / Model annex III anglès nova finestra).
Go to top