Trasllat d'expedient

Trasllat d'expedient

Dirigit a

Estudiants que hagin iniciat estudis universitaris i vulguin canviar a un altre centre o titulació.

 

Informació prèvia

Un trasllat d'expedient és aquell tràmit que ha de realitzar un estudiant que un cop iniciat estudis universitaris i  encara no els ha finalitzat, vol canviar de centre o estudi. Aquest haurà de ser tramitat pel centre de procedència, un cop s'acrediti la seva admissió en un altre centre. Això comportarà el tancament de l'expedient d'on ha sol·licitat el trasllat.  

Els estudiants que desitgin canviar de titulació han de demanar plaça pel procés de preinscripció dintre dels terminis establert per l’Oficina d’Admissió i accés.

 

Sol·licitud

Cal d'adreçar-se a la secretaria acadèmica, omplir la sol·licitud de trasllat d'expedient i adjuntant un document acreditatiu de l'admissió al nou centre.

El trasllat d'expedient té els efectes econòmics que fixa anualment el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats publiques catalanes. Si es canvia d'estudis dins un mateix centre o entre centres de la mateixa UPC (centres propis i centres adscrits en procés d'integració), no s'hi aplica aquest import.

En qualsevol cas, l'obtenció de la plaça per aquesta via implica el tancament de l'expedient d'origen.

La taxa pot ser pagada:

  • Targeta de Crèdit mitjançant la e-secretaria, en el moment de fer la petició.
  • Full de pagament a l’entitat bancària. Una vegada pagada, haurà de ser lliurada a la secretaria del centre.

 

Resolució

El Centre farà arribar a la Universitat de destí el trasllat corresponent.

 

Documentació

  • Instància de sol·licitud d’admissió:
  • Carta d’admissió del centre receptor
  • Pagament taxa de trasllat d’expedient

Terminis

Go to top