ÀMBITS I LÍNIES DE R+D+i DE L’FNB

Logística i gestió

 • Assegurament de traçabilitat RF i RFID
 • Posicionament GPS
 • Assegurament de la qualitat
 • Terminals portuàries, logística i manipulació de mercaderies
 • Transport de contenidors
 • Càrrega, Descàrrega i transport de mercaderies perilloses per mar
 • Instal·lacions portuàries: ports esportius i comercials
 • Optimització de derrotes sota criteris meteorològics
 • Comissariat d'avaries

Comunicacions, navegació i transport

 • Navegació (radar i arpa)
 • Aplicacions marítimes de la navegació satèl · lit
 • Aplicacions marítimes dels sistemes d'observació de la terra
 • Ocupació i gestió del territori marí
 • Transport marítim de curta distància
 • Comunicacions Marítimes
 • Transport multimodal i d'alta velocitat

Seguretat, medi ambient i factor humà

 • Seguretat marítima i prevenció de riscos laborals
 • Sistemes Integrats de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient
 • Medi ambient i desenvolupament sostenible
 • Prevenció de la contaminació
 • Desenvolupament de sistemes de suport a la decisió
 • Simulació del transport d'abocaments
 • Energia i medi ambient
 • Factor humà i la seva incidència en la seguretat
 • Factor humà, convivència a bord i organització dels serveis de benestar en port
 • Protecció dels Vaixells i de les Instal · lacions Portuàries (PBIP)

Instrumentació, electrònica i sistemes

 • Identificació, simulació i control de sistemes reals
 • Diagnosi de fallades i control tolerant de fallades
 • Aplicació del control tolerant de fallades a sistemes hidràulics
 • Sensors i instrumentació marina
 • Control amb microprocessador d'aparells marins
 • Electrònica de potència d'aplicació marina
 • Electrònica / Radiocomunicacions
 • Sistemes distribuïts de control
 • Comunicacions per control
 • Control en temps real
 • Anàlisi cinemàtic, estàtic i dinàmic de mecanismes

Propulsió Elèctrica

 • Millores en la eficiència a la generació d’electricitat, a partir de diferents fonts d’energia.
 • Nous motors elèctrics d’altes prestacions aplicables a propulsió naval de tovera giratòria de baixa velocitat de rotació.
 • Gestió d’energia en microxarxes aillades o conectades a xarxa.
 • Vehicles elèctrics i híbrids.
 • Tècniques Alta tensió i corrents forts.
 • Aplicació de noves fonts de energia eléctrica, Piles de combustible, microturbines de gas i vapor, renovables a propulsió naval.
 • Aplicacio de materials superconductors.
 • Hidrogeneradors

Tecnologia, disseny i construcció naval, marítima i portuària

 • Hidrodinàmica aplicada
 • Disseny i construcció, arquitectura naval, càlcul i verificació estructural
 • Desenvolupament i aplicació d'eines i mètodes de càlcul i simulació per ordinador
 • Vaixells d'alta velocitat, inestabilitats dinàmiques
 • Estabilitat i comportament en la mar
 • Interacció fluid-estructura
 • Energies renovables marines
 • Oceanografia
 • Robòtica submarina i vehicles autònoms (USV)
 • Soldadura, assajos no destructius, inspecció naval i industrial
 • Física de materials / propietats de materials
 • Formulació de pintures amb additius anticorrosius derivats de polímers conductors
 • Interfícies home - màquina (HMI)
 • Propulsió eléctrica
 • Hidrogeneradors

Dret Marítim

 • Dret marítim i portuari
 • Règim jurídic de la seguretat marítima i contaminació marina
 • Dret comunitari de la seguretat marítima
 • Esquemes legals de repartiment de trànsit marítim
 • Instrumentació jurídica de polítiques marítimes
 • Contractes d'explotació del vaixell i gestió naviliera
 • Contractes de construcció de vaixells i garanties
 • Comerç internacional i transport

Alguns exemples 1

Alguns exemples

 • Monitoring and Operation Services for the Motorways of the Sea (MOS4MOS)
 • Multi-modal interoperatibility E-services for logistics and environmental sustainability (MIELE)
 • NAUPLIOS: Improving Maritime Surveillance and Safety
 • INECEU: Intermodalitat entre Espanya i Europa
 • ANTARES: Análisis de la eficiencia ambiental de la aplicación de diferentes tipologías de buques de alta velocidad en líneas marítimas de corta distancia frente a su alternativa por carretera
 • Sistema de Apoyo a la Investigación de la Determinación del Origen de Vertidos Ilegales en el Mar (AIDMAR)

Alguns exemples 2

 • PHOENIX: Identification and Quantification of the Variables and Parameters that Aid in Evaluating Fire Risk on Board Ships in Accordance with their Condition
 • Desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión para evaluación y gestión del riesgo de contaminación marina ante vertidos accidentales
 • SABOR: Sistema Experto Integrado para Determinar las Consecuencias Medioambientales y de Seguridad del Abordaje entre Buques
 • Metodología y marco programático para el desarrollo de planes de protección de las instalaciones portuarias (PPIP)

Alguns exemples 3

 • ICARO: Información para la navegación integrada en consola portable y ergonómica
 • CODES: Computing on Demand for Electromagnetic Software
 • DSSAIL: Desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión para diseño y maniobra de la jarcia y arboladura de veleros
 • SHEAKS: Development of a Computer Based System for Enhanced Seakeeping and Structural Ship Design
 • EOLICAT: Estudio del potencial y la viabilidad de parques eólicos marítimos en Cataluña
 • BAIP 2020: Buque Autómata Polivalente para la Pesca 2020
 • EXPRO-CFD: Computational Fluid Dynamics for Offshore Exploration and Production Platforms

Alguns exemples 4

 • SMARTeR: Shape Memory Alloys to Regulate Transient Responses in civil engineering
 • Nuevos recubrimientos de TiC y/o TiB2 con matriz de acero inoxidable o de intermetálico NiTi para la mejora de las propiedades tribológicas superficiales
 • SAPHEST: Desarrollo de herramientas y procedimientos de diseño hidrodinámico y estructural para embarcaciones de muy alta velocidad
 • FANTASTIC: Functional design and optimisation of ship hull forms
 • SPREX: Spill Response Experience and Research for Preparedness

Alguns exemples 5

Projecte docent TEMPUS: MArED

544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR 1/12/2013 a 30/11/2016

 • Revision of undergraduate study programme, 180 ECTS, in Navigation and Marine Engineering, at UoM;
 • Development of undergraduate study programme in Marine Electrotechnics, 180 ECTS, at UoM;
 • Revision of undergraduate study programmes, 180 ECTS, in Navigation and Naval Engineering at UV;
 • Development of 2 new postgraduate (MSc) courses, 8 ECTS, in field of Marine Financing and Marketing at UNISHK;
 • Development of IMO model courses for LLL based training of seafarers at UoM and UV;
 • (Re)accreditation and implementation of developed undergraduate study programmes and IMO model courses;
 • Update existing and build new teaching and infrastructural resources for maritime education and training in ME and AL;
 • Training of teaching staff and its mobility within the PC and UN universities;
 • Fostering cooperation between university and maritime sector enterprises;

Projecte TEN-T MONALISA 2.0

2012-EU-21007-S 1/10/13 a 30/09/16 Enhanced Maturity in Information and Communication Technology (ICT) ICT is deployed extensively on ships today. By permitting existing systems to share information, the number of information sources on the bridge may be reduced, thereby simplifying the overview. Solutions from the air transport industry will be adapted to the maritime industry and thus shorten the time required to set a worldwide standard and reduce the necessary investments.

Go to top