Anulació de matrícula

Estudiants de nou ingrés

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé els estudiant nous de primer curs poden, en casos justificats degudament i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la matrícula sempre que ho facin en el termini de dos mesos des de l'inici de les activitats docents del període lectiu corresponent.

Els estudiants que han renunciat a la matrícula perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d'acord amb les normes d'accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s'hi una altra vegada.

La renúncia a la matrícula només s'accepta si l'import d'aquesta ha estat abonat i només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits següents:

  • Per malaltia o accident greu justificats degudament
  • Per reassignació de preinscripció

La sol·licitud de renúncia a la matrícula de primer curs implica la renúncia a tots els ajuts a l'estudi sol·licitats que requereixen estar matriculat d'uns estudis universitaris.

El Director del Centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Estudiants que continuen estudis

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé els estudiant que no són de nou accés poden, en casos justificats degudament i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la matrícula sempre que ho facin en el termini de dos mesos des de l'inici de les activitats docents del període lectiu corresponent.

L'anul·lació total de la matrícula només s'accepta si l'import d'aquesta ha estat abonat i només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster.

La sol·licitud implica la renúncia a tots els ajuts a l'estudi sol·licitats que requereixen estar matriculat d'uns estudis universitaris.

El director del Centre resol les sol·licituds d'anul·lació total de matrícula presentades.

Dirigit a

  • Estudiants de nou accés i que continuen estudis

Documentació

  • Instància justificada per e-Secretaria els estudiants matriculats aquest curs   

Terminis

  • 2 mesos des de l'inici del curs acadèmic
Go to top