Mobilitat dins l'estat espanyol

Amb l'objectiu de donar als estudiants la possibilitat de cursar part dels seus estudis en una universitat diferent a la seva, les universitats espanyoles que integren la CRUE han establert un programa de mobilitat de estudiants anomenat "Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles" (SICUE).

L'estudiantat pot sol·licitar la mobilitat en funció de les places ofertes per la seva universitat d'origen. Aquestes es publiquen el mes de gener de cada any i són el resultat de la firma d'acords bilaterals entre les universitats.

CONVOCATÒRIA 2024/25

Existeix una convocatòria anual de mobilitat nacional SICUE 2024/2025 per a l'estudiantat de GRAUS UNIVERSITARIS. No s'accepten mobilitats de màster.

Trobareu tota la informació, així com els impresos a la web: https://www.upc.edu/sga/es/Becas/MovilidadSinBeca/sicue

Resum dels terminis:
- Sol·licitud de mobilitat per part de l'estudiant mitjançant la Seu Electrònica de la UPC: de l'19 de febrer al 4 de març de de 2024

                                                              https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_n...

- Publicació de resolució provisional: abans de les 24 hores del 5 d'abril de 2024

- Reclamacions contra la resolució: 10 dies hàbils a partir de la notificació de la resolució provisional

- Elaboració de l'acord acadèmic:fins a l'14 de juliol de 2023 per a les mobilitats del primer quadrimestre o anuals i fins el 28 d'octubre de 2023 per a les del segon quadrimestre

Elaboració de l'acord acadèmic: 

Període en  què es realitza la mobilitat

Qui signa el document

Data límit emplenar i signar

1Q i anual

Estudiant i centre origen

15 de juliol de 2024

Centre destí

29 de juliol de 2024

2Q

Estudiant i centre origen

28 d'octubre de 2024

Centre destí

11 de novembre de 2024

 

SOL.LICITUD I TRAMITACIÓ D'UNA PLAÇA

El tràmit estarà disponible a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds i fins a la seva finalització.

Taula de destinacions vigents

Go to top