Mobilitat dins l'estat espanyol

Amb l'objectiu de donar als estudiants la possibilitat de cursar part dels seus estudis en una universitat diferent a la seva, les universitats espanyoles que integren la CRUE han establert un programa de mobilitat de estudiants anomenat "Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles" (SICUE).

L'estudiantat pot sol·licitar la mobilitat en funció de les places ofertes per la seva universitat d'origen. Aquestes es publiquen el mes de gener de cada any i són el resultat de la firma d'acords bilaterals entre les universitats.

CONVOCATÒRIA 2023/24

Existeix una convocatòria anual de mobilitat nacional SICUE 2023/2024 per a l'estudiantat de grau. No s'accepten mobilitats de màster.

Trobareu tota la informació, així com els impresos a la web: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/MobilitatSenseBeca/Sicue

Resum dels terminis:
- Sol·licitud de mobilitat per part de l'estudiant mitjançant la Seu Electrònica de la UPC: de l'13 al 27 de febrer de 2023

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE

- Enguany els estudiants poden demanar fins a 5 destinacions
- Publicació de resolució provisional: abans de les 24 hores del 3 d'abril de 2023
- Reclamacions contra la resolució: 10 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució provisional.
- Elaboració de l'acord acadèmic:fins a l'14 de juliol de 2023 per a les mobilitats del primer quadrimestre o anuals i fins el 28 d'octubre de 2023 per a les del segon quadrimestre

SOL.LICITUD I TRAMITACIÓ D'UNA PLAÇA

El tràmit estarà disponible a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds i fins a la seva finalització.

Taula de destinacions vigents

Go to top