Modificació de matrícula

S'entén per modificació de matrícula l'acció d'afegir i/o eliminar assignatures de la matrícula.

Les modificacions de matrícula no estan contemplades a la normativa, fora d'errors manifestos de l'Administració o per modificacions dels horaris o de les dates d'examen previstos després de formalitzar-se la matrícula; perquè l'estudiant es matricula seguint l'ordre establert i coneixent els horaris (lectius i avaluadors) i la informació de totes les assignatures. Per tant, és necessari que cada estudiant programi eficaçment la seva matrícula abans de formalitzar-la.

De tota manera, és potestat del director poder autoritzar modificacions acadèmiques de les matrícules, sempre que aquestes modificacions no afectin al bon funcionament de la docència, i tenint en compte les condicions acadèmiques que regulen el procés de matrícula.

El fet que s'autoritzi l'anul·lació d'una o més assignatures NO comporta el retorn de l'import d'aquesta matrícula.

D'altra banda, tota modificació de matrícula porta associada una taxa que caldrà abonar en el moment que l'estudiant la dugui a terme.

Dirigit a

Estudiants matriculats al centre 

Documentació:

Instància justificada per e-Secretaria els estudiants matriculats aquest curs    

 Terminis: 

 Veure Calendari Tràmits Administratius 

Go to top