Reconeixement de crèdit de lliure elecció

Durant la trajectòria acadèmica es poden sol·licitar per diferents tipus d’activitats reconeixement de crèdits de lliure elecció, d’acord a la normativa acadèmica general de la universitat i segons el quadre de reconeixements aprovat pel centre.

Has de presentar a Secretaria la sol·licitud i els comprovants necessaris pel reconeixement i realitzar el pagament de la taxa

Dirigit a (Estudis de pla 2000)

Estudiants que ja han superat la Fase Selectiva i vulguin reconèixer crèdits de lliure elecció

Documentació

  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció (instància) Instancia solicitud reconeixement crèdits
  • Comprovants de l’activitat o curs realitzat
  • Pagament de taxes acadèmiques en funció del total de crèdits reconeguts

Terminis de sol.licitud

 Els trobaràs al Calendari de tràmits administratius

Links d'interès

Normativa de Reconeixement de crèdits de la FNB Normativa reconeixement crèdits FNB
Normativa UPC Normativa UPC

Fitxers Adjunts

Oferta Específica de la FNB d'activitats de formació pel reconeixemente de Crèdits de Lliure Elecció
Go to top