Normativa pròpia de la Facultat de Nàutica de Barcelona - Estudis de Grau

Preàmbul

L’avaluació dels estudiants i estudiantes de l’FNB es regirà per la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC, aprovada pel Consell de Govern de la UPC.

Descripció de les fases curriculars a l’FNB:

En els estudis de grau de l’FNB, i a efectes d’avaluació, es contemplen tres blocs o conjunts d’assignatures:

  • Fase Inicial (BC1): totes les assignatures del primer curs del grau (Q1 i Q2).

  • Bloc curricular (BC2): resta d’assignatures (de Q3 a Q8).

  • Projecte Fi de Grau (BC3)

Cada estudiant o estudianta serà avaluat de forma global del conjunt d’assignatures de cada bloc curricular. Aquesta avaluació conjunta constitueix l’avaluació curricular de l’estudiant o estudianta relativa a la fase/bloc corresponent, i si l’estudiant o estudianta és declarat apte en el procés d’avaluació curricular s’entendrà que ha superat la fase/bloc.

Go to top