Normativa pròpia de la Facultat de Nàutica de Barcelona - Estudis de Grau

3. NORMATIVA ESPECÍFICA D’ACTES D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA PER TITULACIONS DE GRAU.

De conformitat amb el punt d’actes d’avaluació de la Normativa acadèmica general dels estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicles i 2n cicle de la UPC on diu que el centre ha d’establir una normativa específica que reguli els processos lligats als actes d’avaluació de les assignatures, l’FNB estableix la següent normativa:
Cadascun dels professors o professores responsables / coordinador o coordinadora de les assignatures comunica fefaentment al Cap d’estudis els criteris d’avaluació i mètodes de qualificació de la seva assignatura, tenint en compte la normativa general sobre tal aspecte de la UPC.
El professor o professora responsable de cada assignatura comunicarà a l’estudiantat, abans de començar les proves d’avaluació, els criteris de valoració i
puntuació d’aquestes proves.
El professor o professora responsable de cada assignatura fa públic el resultat de cada acte d’avaluació parcial en un període màxim de quinze dies naturals després de realitzada la prova. En qualsevol cas, i respecte els actes d’avaluació finals de cada quadrimestre, aquest període és de com a màxim set dies naturals després de realitzat l’últim examen final establert en el calendari acadèmic per l’FNB.
Els resultats dels actes d’avaluació es fan públics als taulells informatius assignats pel Centre i/o al campus virtual.
En el moment de fer públic el resultat dels actes d’avaluació es comunicarà als estudiants la data, hora i lloc de la revisió dels mateixos. En el cas dels exàmens finals la revisió no serà posterior a la data oficial de lliurament de notes.
Els casos no contemplats en aquesta normativa són resolts per la Comissió Permanent del centre o aquella en qui delegui, atenent en tot cas a la Normativa Acadèmica  General dels estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicles i 2n cicle de la UPC.

Go to top