Normativa pròpia de la Facultat de Nàutica de Barcelona - Estudis de Grau

4.  NORMATIVA D'EXÀMENS EXTRAORDINARIS PER FINALITZAR ELS ESTUDIS DE GRAU/MÀSTER

Modificació de la normativa aprovada per Junta de Facultat en sessió extraordinària el 6 de juliol de 2017

A cada quadrimestre, dins del període de matrícula oficial, es permetrà la formalització de matrícules d’assignatures obligatòries  i optatives (matrícula ordinària, tutoritzada i sense docència)  a tots aquells estudiants o estudiantes que estiguin en disposició de finalitzar la carrera, exclòs el Projecte Final de Grau/Final de .
L’avaluació d’aquestes assignatures es realitzarà dins dels períodes oficials d’exàmens al centre (i la setmana d’abans si és necessària). El calendari oficial d’exàmens d’aquestes assignatures, serà publicat una vegada finalitzat el període de matrícula oficial al centre, a cada quadrimestre.
Aquest tipus de matrícula és voluntària, i per accedir-hi l’estudiant o estudianta haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància a l’E-secretaria de l’ FNB, sempre i quan es compleixin els següents requisits:

1) Aquestes assignatures ja han estat matriculades i avaluades amb anterioritat
2) Tenir un màxim de 4 d’aquestes assignatures suspeses
3) En el cas dels Graus, no superar el límit de crèdits (*) establerts per a cada titulació que puguin ser susceptibles d’aprovar de forma automàtica en el bloc curricular. (Veure “Normativa per l’avaluació del Bloc BC2 de les titulacions de Grau”).
4) Estar en disposició de finalitzar els estudis i no superar el límit de crèdits màxims establerts per a cada titulació, exclòs el Projecte Final de Grau.

(*) Límits de crèdits per titulació d’assignatures amb qualificacions entre 4 – 4,9:
Grau en Nàutica i Transport Marítim (GNTM): 18 crèdits
Grau en Tecnologies Marines (GTM): 18 crèdits
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN): 18 crèdits

Go to top