Pràctiques externes/vaixell

1 - Període de PràctiquesPractiques en empreses

GRAUS

GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM:    L’equivalència de crèdits per a les pràctiques és de 4 mesos per a 30 crèdits ECTS.
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES:   L’equivalència de crèdits per a les pràctiques és de 4 mesos per a 30 crèdits ECTS.

2 - Requisits per a cursar l'assignatura de pràctiques en vaixell (Normativa de pràctiques acadèmiques)Practiques en empreses

Poden sol·licitar el certificat d’alumne (inclòs en el llibre de formació) tots els estudiants que han matriculat un mínim de 180 crèdits ECTS i tenen superat el 80 % d’aquests crèdits i a més tenen el certificat de formació bàsica en seguretat (144 crèdits ECTS superats). Es indispensable tenir superades totes les assignatures amb competències STCW.

3 - Documentació i tràmits necessaris per a realitzar les pràctiques en vaixellPractiques en empreses

3.1 - Obtenció dels certificats d'especialitat

Els certificats d'especialitats, expedits per la Direcció General de la Marina Mercant, aporten una capacitació per afrontar situacions d'emergència, així com coneixement en matèria de seguretat en el treball, atenció mèdica, supervivència a la mar, i una formació específica per als vaixells de passatge i vaixells tanc.

En el cas de l'estudiantat de l'FNB, alguns certificats s’adquireixen quan es superen certes assignatures, mentre que hi ha d’altres que, a més, s’han de realitzar uns cursos pràctics que s'organitzen a l'aula Professional només per estudiants de l'FNB.

Segons el RD 269/2022, es requerirà estar en possessió dels següents certificats de suficiència i títol de competència, no necessàriament en vigor:

- Secció Pont:

 • Formació bàsica en seguretat
 • Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids
 • Avançat en tècniques en la lluita contra incendis
 • Formació sanitària específica avançada (es realitza a l'Institut Social de la Marina)
 • Operador General del SMSSM

- Secció Màquines:

 • Formació bàsica en seguretat
 • Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids
 • Avançat en tècniques en la lluita contra incendis
 • Formació sanitària específica inicial (es realitza a l'Institut Social de la Marina)

Un cop aconseguit el certificat d'especialitat a l'FNB s'haurà d'anar a tramitar a Capitania perquè tingui validesa.

3.2 - Obtenció de la Llibreta Marítima

L'administració marítima espanyola expedeix dos tipus de llibreta marítima segons la navegació a realitzar: Llibreta d'inscripció marítima per navegació interior o de cabotatge, i Llibreta Marítima DIM (document d'identitat del marí) per navegació exterior o extranacional.

     Llibreta Marítima (o Llibreta d'inscripció marítima)
     Llibreta Marítima DIM (Document d'Identitat del marí - Més informació)

Els requisits per adquirir la Llibreta d’Inscripció Marítima són:

 • Tenir la Nacionalitat Espanyola.
 • Tenir el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.

Important: Els estudiants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de fer-se la llibreta en el seu país d'origen. En cas de no poder tramitar-la al seu país hauran d'emplenar un certificat d'embarcament i un de desembarcament cada cop que embarquin i anar a Capitania Marítima a segellar aquests documents. Aquests documents només són vàlids en vaixells de bandera espanyola.

On demanar-la?
En la Capitania Marítima més propera a la teva localitat.

Documentació necessària:

Consultar Informació de la DGMM

3.3 - Reconeixement Mèdic

Per embarcar és necessari haver superat el reconeixement mèdic que realitza l’ISM, a més a més, per obtenir un títol professional, s’ha de tenir en vigor el mateix reconeixement.

Important: Es recomana tenir fet el reconeixement mèdic alguns mesos abans d’embarcar. És possible que l’ISM doni dates de visita d’un mes o més.

Es pot sol•licitar citació prèvia per a la realització d’un reconeixement mèdic, personalment o telefònicament, en qualsevol Direcció Local o Provincial de Instituto Social de la Marina -I.S.M

Per realitzar el reconeixement mèdic (analítica) es pot fer també de dilluns a divendres presentant-se directament a l'ISM en dejú i abans de les 09 hores del matí.

A Barcelona, la seu de l’ISM més propera a la Facultat és la següent:
ISM Barcelona
Carrer Albareda, 1
08004 BARCELONA

Telèfon cita prèvia: 93 4439600  
Revisión médica: 93 4439620
rec-medico.ism-barcelona.dd-pp@seg-social.es

Documentació que cal portar al Centre de Sanitat Marítima:
Llibreta Marítima o el DIM, DNI/NIE/Passaport, Original i fotocòpia del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat, Targeta del vacunació, Targeta del Servei Català de Salut o equivalent, qualsevol informe o informació mèdica rellevant.

Important: pot variar la documentació sol·licitada, abans d'anar consulteu a l'ISM.

Més informació sobre el Reconeixement Mèdic d’Embarcament Marítim - RMEM consultar aquí.
Més Informació ISM consultar aquí.

3.4 - Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines, d'Electrotècnia i/o de Nàutica

Aquest llibre enregistra la formació de l’alumne de màquines, d'electrotècnia i de pont durant els mesos d’embarcament que fa per obtenir el títol d'Oficial de Màquines, Oficial electrotècnic i/o Pilot de segona de la Marina Mercant. Per embarcar-se cal tenir el llibre degudament emplenat i signat per l'FNB i per poder tramitar-ho s'han de tenir superades totes les assignatures amb competències STCW.

Podeu consultar en Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de competencia de la Marina Mercante les disposicions comunes relatives a l'acreditació dels períodes d'embarcament.


Expedició del Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines, d'Electrotècnia o de Nàutica

Tindran dret a l’expedició del Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines, d'Electrotècnia o de Nàutica, tots aquells estudiants que compleixin les condicions acadèmiques assenyalades  a la Normativa de pràctiques externes de l'FNB.

El llibre de Formació per a Alumnes de Màquines, d'Electrotècnia o de Nàutica,es podrà adquirir a la web del centre virtual de publicacions del Ministeri de Foment, on es pot comprar on-line o bé en llibreries com ara: 

- Depósit Hidrogràfic (C. Nicaragua, 88 - 08029, Barcelona, Telèfono 34 933 105 209 mail: deposito@depositohidrografico.com)

- Llibreria Nàutica:  https://www.librerianautica.com/

Passos a seguir per la tramitació del llibre (el tràmit pot trigar una setmana):

 1. Comprar el llibre de formació segons especialitat.
 2. Entregar-ho a la Secretaria de la Facultat junt amb una fotografia mida carnet, l'original de la llibreta marítima i una còpia del primer full de la mateixa.
 3. Pagament per l'e-Secretaria de les dues taxes generades corresponents al certificat acadèmic, la tramitació i gestió del llibre. El certificat acadèmic ha d'acompanyar sempre el certificat d'alumne que està inclòs dins del llibre.

El tràmit s’ha de sol•licitar al Servei d'Atenció a l'Usuari de la Gestió Acadèmica de la FNB

Quan s’embarca, s’ha d’entregar el llibre al Capità/ Cap de Màquines del vaixell. Quan es desembarca, el llibre haurà d’estar degudament complimentat i signat pel mateix.

3.5 - Assegurança

Per a la realització de les pràctiques acadèmiques, necessàries per la obtenció del títol acadèmic, els/les estudiants matriculats/matriculades en l’FNB estan coberts per l’assegurança escolar (queda exclòs l'estudiantat d’edat igual o superior a 28 anys que han de contractar l'assegurança voluntària). Tot i així a la FNB és obligatori per tothom contractar l'assegurança voluntària en el cas dels embarcaments. Més informació assegurança per estudiants de la UPC.

4 - Després d’embarcarPractiques en empreses

Una vegada realitzades les pràctiques en vaixell s’ha de tenir en compte els següents temes:
 1. Sol·licitar al Capità del vaixell, el Certificat d’Empresa que demostra els dies que s’ha estat embarcat realitzant les pràctiques en vaixell. Aquest certificat serà remès al tutor/a corresponent de l’assignatura de Pràctiques del Vaixell junt amb la resta de documentació que hagi sol•licitat.
 2. També el Capità del vaixell haurà de registrar a la Llibreta Marítima i al Llibre de Formació els dies que s’han realitzat com alumne, per desprès registrar-ho a una de les Capitanies Marítimes.
 3. Cal tenir en compte que en cada embarcament us han de facilitar, degudament signats, els annexos necessaris per les Proves d'Idoneïtat.
 4. Per poder ser avaluat/ada s'ha de presentar la documentació requerida a l'apartat Seguiment i Avaluació a més a més de la requerida pel tutor/a de l'assignatura.

5 - Llistat d'empreses navilieresPractiques en empreses

En aquest espai pots trobar el llistat d'empreses navilieres que formen part de la Asociación de Navieros Españoles (www.anave.es) per tal de realitzar les teves pràctiques en vaixell.

També pots gestionar les teves pràctiques en vaixell mitjançant les següents agències d’embarcament:

IBERNOR
https://www.ibernor.es/
CONSULMAR
https://www.consulmar.es/
J.M. CANDINA
https://www.jmcandina.com/es

Go to top