Pràctiques externes/vaixell

1- Normativa General:

1. Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. TEXT CONSOLIDAT. Darrera modificació: 8 de novembre de 2014.
2.Informació de l’article 25 del Reial Decret 973/2009 del sobre els estudiants i estudiantes en pràctiques.
3. Targeta professional de la Marina Mercant → Ordre 13271 del 21 de juny de 2001 (BOE núm. 164 del 10 de juliol de 2001) Orden 13271.pdf
4. Reconeixement mèdic d’embarcament marítim → RD 1696/2007 del 14 de desembre de 2007 (BOE núm. 313 del 31 de desembre de 2007) RD 1696/2007.pdf

2- Normativa FNB:

3- Període de Pràctiques:

GRAUS

GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM
4 mesos - assignatura de 30 ECTS
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES
4 mesos - assignatura de 30 ECTS

PLANS 2000 ( AVÍS IMPORTANT: Aquestes titulacions quedaran sense vigència a partir del 14 de setembre de 2017)

LLICENCIATURA EN MÀQUINES NAVALS
3 mesos - assignatura de 12 crèdits
LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM
2 mesos - assignatura de 6 crèdits

4- Requisits per a cursar l'assignatura de pràctiques en vaixell (Normativa de pràctiques acadèmiques)

GRAUS

La matrícula de pràctiques externes es pot formalitzar quan l’estudiant té superats 144 crèdits ECTS de la titulació.

PLANS 2000

Només es permetrà matricular Pràctiques en Vaixell restant-li a l’estudiant tan sols dues assignatures suspeses, amb docència o sense docència al bloc curricular de Fase no Selectiva.

Per a la resta d’assignatures que composen el bloc curricular haurà de tenir aprovats o susceptibles de ser superats curricularment de forma automàtica tots els crèdits corresponents als quadrimestres:

Q3, Q4 i Q5 per les DIPLOMATURES EN NAVEGACIÓ MARÍTIMA, MÀQUINES NAVALS I ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.
Q1, Q2 I Q3 per les LLICENCIATURES EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM, I MÀQUINES NAVALS.

5- Documentació i tràmits necessaris per a realitzar les pràctiques en vaixell:

5.1 Obtenció dels certificats d'especialitat
5.2  Obtenció de la Llibreta Marítima
5.3 Reconeixement Mèdic
5.4  Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines o Nàutica
5.5 Assegurança escolar

5.1 Obtenció dels certificats d'especialitat:
Els certificats d'especialitats, expedits per la Direcció General de la Marina Mercant, aporten una capacitació per afrontar situacions d'emergència, així com coneixement en matèria de seguretat en el treball, atenció mèdica, supervivència a la mar, i una formació específica per als vaixells de passatge i vaixells tanc.

En el cas de l'estudiantat de l'FNB, alguns certificats s’adquireixen quan es superen certes assignatures, mentre que hi ha d’altres que, a més, s’han de realitzar uns cursos pràctics. Pots consultar aquesta informació en aquest enllaç sobre cursos d'especialitat a l'FNB.

Els certificats d'especialitat obligatoris per tots els tripulants son:

 • Formació Bàsica en Seguretat*.
 • Formació Bàsica en Protecció Marítima*.
 • Avançat en Lluita Contra Incendis.
 • Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids.
 • Bots de Rescat Ràpids.

* Nota: Els certificats de Formació Bàsica en Seguretat  i en Protecció Marítima seran els mínims exigits per poder embarcar com alumne. La resta de certificats poden ser exigits per embarcar professionalment.

5.2  Obtenció de la Llibreta Marítima

L'administració marítima espanyola expedeix dos tipus de llibreta marítima segons la navegació a realitzar: Llibreta d'inscripció marítima per navegació interior o de cabotatge, i Llibreta Marítima DIM (document d'identitat del marí) per navegació exterior o extranacional.

     Llibreta Marítima (o Llibreta d'inscripció marítima)
     Llibreta Marítima DIM (Document d'Identitat del marí - Més informació)

Els requisits per adquirir la Llibreta d’Inscripció Marítima són:

 • Tenir la Nacionalitat Espanyola.
 • Tenir el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.

On demanar-la?
En la Capitania Marítima més propera a la teva localitat, en Catalunya hi han les següents:
Barcelona (més informació)
- Direcció: Ctra. De Circumval•lació Tramo VI, Recinte Portuari.
- Codi postal: 08040 Barcelona
- Telèfon: (93) 223 42 75
- Fax: (93) 223 46 12

Tarragona (més informació)
- Direcció: Plaça dels Carros, 2
- Codi postal: 04621 Tarragona
- Telèfon: (977) 24 09 55
- Fax: (977) 22 50 06

Documentació necessària (informació de la DGMM):

 • Sol·licitud normalitzada.
 • Pagament de taxes (1,80 €).
 • Dos fotografies mida carnet.
 • Una fotocopia del DNI o Passaport.
 • Una fotocòpia del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat (pot ser vàlid el paper que expedeix la Facultat o la còpia del definitiu que expedeix Capitania).

5.3 Reconeixement Mèdic:

Per embarcar és necessari haver superat el reconeixement mèdic que realitza l’ISM, a més de que, per obtenir un títol professional, s’ha de tenir en vigor el mateix reconeixement.

Important: Es recomana tenir fet el reconeixement mèdic alguns mesos abans d’embarcar. És possible que l’ISM doni dates de visita d’un mes o més.

Es pot sol•licitar citació prèvia per a la realització d’un reconeixement mèdic, personalment o telefònicament, en qualsevol Direcció Local o Provincial de Instituto Social de la Marina -I.S.M

Per realitzar el reconeixement mèdic (analítica) es pot fer també de dilluns a divendres presentant-se directament a l'ISM en dejú i abans de les 09 hores del matí.

A Barcelona, la seu de l’ISM més propera a la Facultat és la següent:
BARCELONA
C/ Albareda, 1
08004 BARCELONA
Telèfon: 93 4439600
Fax: 93 4439624
barcelona.dirprovarrobaism.seg-social.es

Documentació que cal portar al Centre de Sanitat Marítima :
- Llibreta Marítima.
- DNI/NIE/Passaport.

Passos a seguir per fer el reconeixement mèdic:

 1. Anar un dia laborable a l'ISM /centre de sanitat marítima  de 09:00h a 11:00h en dejú amb la documentació.
 2. Fer el registre i la primera revisió (oïda, vista, tensió, electrocardiograma, respiració).
 3. Anar el dia i hora indicats per l' ISM amb el document que faciliten a fer l’anàlisi d’orina i de sang a la següent adreça: Carrer Aribau 212, 08006 Barcelona – Laboratoris APA (comprovar que aquest és el laboratori indicat per l'ISM).
 4. Anar a l’ISM el dia de la segona cita programada que donen al pacient i recollir els resultats.

Més informació sobre el Reconeixement Mèdic d’Embarcament Marítim - RMEM consultar aquí.
Més Informació ISM consultar aquí.

5.4  Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines o Nàutica

Aquest llibre enregistra la formació de l’alumne de pont i de màquines durant els 12 mesos d’embarcament que fa per obtenir el títol de Pilot de segona io Oficial de Màquines de segona.

Podeu consultar en l'Article 8 de l'Ordre de 21 de juny de 2001 sobre targetes professionals de la Marina Mercant les disposicions comunes a les pràctiques dels alumnes de pont i de màquines així com la documentació a aportar relativa a l'acreditació dels períodes d'embarcament.

Expedició del Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines o Nàutica

Tindran dret a l’expedició del Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines o Nàutica, tots aquells estudiants que compleixin les condicions acadèmiques assenyalades  a la Normativa de pràctiques externes de l'FNB. Per a l’expedició d’aquest Llibre de Formació és indispensable haver fet efectiu l’abonament de les taxes d’Assegurança Escolar del curs acadèmic corresponent.

El llibre de Formació per a Alumnes de Màquines o Nàutica,es podrà adquirir a la web del centre virtual de publicacions del Ministeri de Foment, on es pot comprar on-line ( http://www.fomento.es/MFOM.CP.Web/listapublicaciones.aspx?c=Marina+Mercante ) o bé en llibreries com ara:  Depósit Hidrogràfic (Avda de Roma,84 - 08015, Barcelona) o a la  Llibreria Nàutica (Carrer Fusteria nº 12, 08002 - Barcelona) 

Passos a seguir per obtenir el llibre:

 1. Comprar el llibre de formació segons especialitat (màquines o nàutica).
 2. Entregar-ho a la Secretaria de la Facultat per a que signin i segellin el Certificat d’alumne, entregant també una fotocòpia de la llibreta marítima-
 3. Anar al banc i pagar les taxes corresponents.

S’ha de sol•licitar al Servei d'Atenció a l'Usuari de la Gestió Acadèmica de la FNB
Els requisits per sol•licitar el certificat d’alumne/a: Normativa de pràctiques externes

Que cal portar a la secretaria per fer el tràmit del Llibre de Formació a Bord per Alumnes de Màquines o Nàutica? 

Quan s’embarca, s’ha d’entregar el llibre al Capità/ Cap de Màquines del vaixell. Quan es desembarca, el llibre haurà d’estar degudament complimentat i signat pel mateix.

5.5 Assegurança escolar
Les empreses navilieres habitualment exigeixen que l’estudiant o estudianta aporti una assegurança. Per a la realització de les pràctiques acadèmiques, necessàries per la obtenció del títol acadèmic, els estudiants matriculats en l’FNB estan coberts per l’assegurança escolar. D’aquesta situació queden exclosos els estudiants o estudiantas d’edat igual o superior a 28 anys, per la qual cosa aquest estudiants poden subscriure una assegurança especial  (cobertura)per estudiants de la UPC.

6. Després d’embarcar.

Una vegada realitzades les pràctiques en vaixell s’ha de tenir en compte els següents temes:

 

 1. Sol·licitar al Capità del vaixell, el Certificat d’Empresa que demostra els dies que s’ha estat embarcat realitzant les pràctiques en vaixell. Aquest certificat serà remès al professor corresponent de l’assignatura de Pràctiques del Vaixell junt amb que hagi sol•licitat el professors / professora responsable de l’assignatura pràctiques en vaixell.
 2. També el Capità del vaixell haurà de registrar a la Llibreta Marítima els dies que s’han realitzat com l’estudiant o estudianta , per desprès registrar-ho a una de les Capitanies Marítimes.

7. LListat d'empreses navilieres.

En aquest espai pots trobar el llistat d'empreses navilieres que formen part de la Asociación de Navieros Españoles (www.anave.es) per tal de realitzar les teves pràctiques en vaixell: http://www.anave.es/images/documentos/empresas_miembros_anave.pdf

 

Tots aquells estudiants que hagin acabat els seus estudis i hagin de realitzar les pràctiques en vaixell, la Facultat de Nàutica de Barcelona ofereix diferents possibilitats d'embarcament.

Si estàs interessat/interessada o vols més informació, posa't en contacte amb:

gestio.academica.fnbarrobaupc.edu

També pots gestionar les teves pràctiques en vaixell mitjançant les següents agències d’embarcament:

IBERNOR
http://www.ibernor.es/
BERINCUA
http://www.bereincua.com/compania.htm
CONSULMAR
http://www.consulmar.es/
J.M. CANDINA
http://www.jmcandina.com/es

Go to top