Accés a la doble titulació

L’accés a la doble titulació es farà seguint el marc de disseny de dobles titulacions aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat del Consell de Govern de la UPC del dia 9 de desembre de 2010 (+ info normativa), que estipula:

  • L’estudiant haurà d’accedir primer, mitjançant preinscripció universitària o les altres vies definides pel Reial Decret 1892/2008, a una de les titulacions que vol obtenir, d’acord a l’itinerari curricular dissenyat per obtenir la doble titulació. En aquest cas, l’estudiant haurà d’accedir o bé al Grau en Tecnologies Marines o bé al Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval.
  • Per poder accedir a la segona titulació, cal que l’estudiant hagi superat la fase inicial dels estudis amb els que ha accedit a la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Un cop l’estudiant compleixi els requisits per poder accedir al programa de doble titulació, podrà sol·licitar la seva admissió al mateix en el calendari que establirà el centre. La data de sol·licitud serà anterior al període de matrícula ordinària. Es poden consultar els períodes de sol·licitud al calendari de tràmits administratius de la web (+ info)

En cas de que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes en el curs acadèmic, els estudiants s’ordenaran segons la nota mitjana que tinguin al seu expedient acadèmic.

El nombre de places ofertades es determinaran cada curs acadèmic i es regularan en funció de les necessitats del centre. Les places que quedin vacants al quadrimestre de tardor es podran cobrir al quadrimestre de primavera.

Go to top