Grau en Tecnologies Marines - Degree in Marine Engineering

Objectiu de la Titulació GTM

Per tradició, el títol de Grau en Tecnologies Marines, no tant sols a Europa sinó a tot el mon, a estat associat tant amb l’operació, manteniment i gestió de les instal·lacions energètiques i sistemes associats al vaixell, com amb el disseny, re-enginyeria i la construcció. Les competències professionals i responsabilitat han anat en augment degut a que la seva activitat no tan sols es desenvolupa a bord de vaixells, sinó que també abraça el camp de offshore en plataformes de extracció de petroli i gas, dragues, maquinaria submarina i en qualsevol altre activitat industrial realitzada en el sector marítim i terrestre. El Graduat en Tecnologies Marines necessita una formació multi disciplinar amb coneixements de nivell elevat. El objectiu d’aquesta titulació es formar als estudiants per tal que adquireixin les competències necessàries per l’exercici de la professió d’Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant.

Competències GTM

Competències Genèriques

Les competències que els estudiants han d’adquirir son les que és relacionen a la taula següent:

CG1. EMPRENDEDURÍA I INNOVACIÓ
Conèixer i comprendre l’organització d’una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials la qualitat i el benefici.

CG2. SOSTENIBILITAT I COMPROMIS SÒCIAL
Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per tal de relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera equilibrada y compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.

CG3. TERCERA Llengua
Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral y per escrit i en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

 CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA
Comunicar-se de forma oral I escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge, de la elaboració del pensament i de la toma de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

CG5. TREBALL EN ÈQUIP
Estar capacitat per treballar com a membre d’un equip, ja sigui como un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CG6. US SOLVENT DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ
Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació de l’àmbit de especialitat i valorar de forma crítica els resultats d’aquesta gestió.

CG7. APRENDIZATJE AUTÒNOM
Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA MARINA (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per el plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria marina assumint iniciatives, prenen decisions i aplicant solucions creatives, dins del marc de una metodologia sistemàtica.

CG9. CAPACITAT PER CONCEBI, DISENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE LA ENGINYERIA MARINA (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis dins de  l’àmbit de l’enginyeria marina, inclòs la redacció i desenvolupament de projectes en l’àmbit de la especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques y tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacta social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica y de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.

 

 

Competències específiques

Les competències específiques per els diferents blocs de formació son:

Competències del Mòdul de Formació Bàsica

CE-1 Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que és puguin plantejar en l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferenciables i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps  ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica  les seves aplicacions en l’enginyeria.

CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús  i  programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria.

CE-5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica y geometria descriptiva, com mitjançant  les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de
l’ empresa. Organització i gestió d’empreses.
CE-7 Coneixement de l’anglès tècnic marítim.

 

Competències del Mòdul de Formació Nàutica-Marina

Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de:
CE-7 Teoria de circuïts i màquines elèctriques marines.
CE-8 Electrònica aplicada al vaixell i instal·lacions marines.
CE-9 Automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i instal·lacions marines.
CE-10 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.
CE-11 Seguretat i protecció del vaixell. Contra incendis i supervivència. Prevenció i lluita contra la contaminació.
CE-12 Sistemes de gestió de la qualitat y seguretat aplicada al vaixell. Auditories de la gestió del vaixell.
CE-13 Formació sanitària marina.
CE-14 Teoria del vaixell.
CE-15 Construcció naval.
CE-16 Sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell. Fred i climatització.
CE-17 Legislació i normativa marina.

 

Competències del Mòdul de Formació de Tecnologia Específica en Tecnologies Marines

Coneixements i capacitat per aplicar i calcular d’acord amb el Conveni STCW-95:
CE-18 Termodinàmica aplicada i transmissió de la calor.
CE-19 Mecànica de fluids.
CE-20 Tecnologia mecànica, muntatges i metrotècnia.
CE-21 Fonaments de ciència de materials i la seva aplicació al comportament de sòlids reals en estructures, instal·lacions i equipaments  marins.
CE-22 Teoria de màquines i mecanismes.
CE-23 Resistència de materials.
CE-24 Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, modificació, re disseny i manteniment de màquines i sistemes de vaixells, dins de l’àmbit de la seva especialitat, és a dir, operació i explotació.
CE-25 Fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques. Motors de combustió interna. Turbines de vapor i de gas. Generadors de vapor. Fred i climatització.
CE-26 Regulació i control de màquines i sistemes marins.
CE-27 Sistemes de propulsió elèctrica.
CE-28 Electrònica de potència.
CE-29 Operació, manteniment, re disseny i reparació de tots els sistemes existents a bord de un vaixell. Tipologia d’avaries
CE-30 Disseny i gestió de sistemes d’optimització energètica aplicats a instal·lacions marines.
CE-31 Propulsors marins: càlcul, selecció, muntatge y manteniment.
CE-32 Gestió d’auditories energètiques.
CE-33 Inspecció y Societats de Classificació.
CE-34 Transports especials i mercaderies perilloses.

 

Competències del Mòdul de Treball de Fi del Grau

CE-35 Capacitat per realitzar un Exercici original consistent en un projecte integral dins l’ àmbit de l’Enginyeria Marina de caràcter professional, en el qual es sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments i que a ser possible correspongui a un cas real que es pugui presentar en la realització de les pràctiques externes complementàries.

 

Les competències recollides en el conveni STCW-95, per el títol de grau proposat en aquesta memòria, son les següents:

COMPETÈNCIES STCW-95

Utilitzar les eines apropiades per les operacions de fabricació i reparació que solen efectuar-se a bord del vaixell

Utilitzar les eines manuals i l’equipament de mesura per el desmantellament, manteniment, reparació i muntatge de les instal·lacions i de l’equipament de a bord

Utilitzar les eines manuals i l’equipament de mesura i prova elèctrica i electrònica per la detecció d’avaries i les operacions de manteniment i reparació

Realitzar una guàrdia de màquines segura

Ús de l’anglès escrit i oral.

Operar la maquinaria principal i auxiliar i els sistemes de control corresponents

Operar els sistemes de bombeig i de control corresponents

Operar alternadors, generadors i sistemes de control

Mantenir els sistemes de maquinaria naval, inclosos els sistemes de control

Assegurar l’acompliment de les prescripcions referents a la prevenció de la contaminació

Mantenir la navegabilitat del vaixell

Prevenció, control i lluita contra incendis a bord.

Operacions dels dispositius de salvament

Primers auxilis a bord

Vetllar per l’acompliment de les prescripcions legislatives

Planificar i programar operacions

Posada en marxa i parada de la màquina propulsora principal i la maquinaria auxiliar, inclosos els sistemes corresponents

Operació i funcionament de la màquina, controlar, vigilar i avaluar els seu rendiment i capacitat

Mantenir la seguritat dels equips, sistemes i serveis de la maquinaria

Efectuar operacions relacionades amb el combustible i llast

Utilització dels equipaments de comunicació interna

Fer funcionar l’equip elèctric i electrònic del vaixell

Provar l’equipament elèctric i electrònic, detecció d’avaries i mantenir-lo en condicions de funcionament o en el seu cas reparar-lo

Organitzar procediments segurs de manteniment i reparacions

Detectar i definir la causa dels defectes de funcionament de les màquines i reparar-les

Garantir que s’observen les pràctiques de seguritat en el treball

Controlar el seient, l’estabilitat i els esforços,

Vigilar i controlar l’acompliment de les prescripcions legislatives i de les mesures per garantir la seguretat de la vida humana al mar i la protecció del medi marí

Mantenir la seguretat i protecció del vaixell, la tripulació i el passatge, així com el bon estat de funcionament dels sistemes de salvament, de lluita contra incendis i altres sistemes de seguretat

Elaborar plans d’emergencia i de control d’avaries,  actuar eficaçment en aquestes situacions

Organitzar i dirigir a la tripulació

Competències STCW (GTM)

Bachelor's degree in Marine Technologies Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding engine department - Section A­III/1

Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of an engineering watch in a manned engine-room or as designated duty engineers in a periodically unmanned engine‑room.

Bachelor's degree in Marine Technologies – Major in Marine Electrotechnics Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding engine department - Section A­III/6

Specification of minimum standard of competence for electrotechnical officer


Perfil d'Ingrés GTM

El perfil d’ingrés recomanat es el següent:

 • En quant a la seva formació prèvia, l’estudiant de nou ingrés haurà de tenir una bona formació que el permeti accedir als coneixements avançats en matemàtiques, física, química, informàtica i expressió gràfica que requereix la titulació en els dos primers anys.
 • Respecte a les seves aptituds i capacitats, resulten desitjables les següents: bona disposició per el treball individual, capacitat de concentració, facilitat per ell aprenentatge autònom, habilitat per organitzar el temps i l’estudi, facilitat per el pensament lògic, responsabilitat en el treball en equip.

Estructura de la Titulació GTM

El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.

En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 132 ECTS
Optatives 6 ECTS
Pràctiques externes 30 ECTS
Treball de fi de grau 12 ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 ECTS

Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Tecnologies Marines de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:

 • Mòdul de formació bàsica
 • Mòdul de formació comuna nàutica-marina
 • Modulo de formació específica marina
 • Modulo de formació optativa
 • Treball de fil de grau
 • Mòdul de pràctiques externes
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Formació bàsica  Matemàtiques  21                
 Física  9                
 Química  6                
 Informàtica  6                
 Expressió Gràfica  6                
 Empresa  6                
 Anglès tècnic marítim  6                
  Total 60                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori comú branca nàutica-marina  Construcció naval i teoria del vaixell 12                
 Electricitat, electrònica i automàtica aplicada al vaixell 18                
Seguretat medi ambiental i legislació marítima 18                
  Total 48                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori específic titulació
Enginyeria Marina
Mecànica i materials 21                
Termotécnia i Mecànica de Fluids 16,5                
Màquines i sistemes marins 27                
Gestió, operació i manteniment de sistemes principals i auxiliars del vaixell 19,5                
  Total                                                    84
   
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Optativitat Optativa 6                
Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … 6                
Pràctiques Pràctiques externes 30                
TFG Treball de fi de grau 12                
  Total  54                
  TOTAL TITULACIÓ 240                

Sortides Professionals GTM

A continuació, es recullen els principals perfils professionals les competències del quals, preparen a aquells que hagin superat l’adquisició, comprensió i aplicació dels coneixements que atorga la titulació de Grau en Tecnologies Marines, donant la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis de valor dins del camp d’aplicació:

 • Oficial de Màquines de la Marina Mercant: Conjunt de competències necessàries per el control, gestió, operació i re disseny en la fase de construcció i explotació de varis sistemes destinats a la propulsió del vaixell, i a totes les aplicacions tècniques i de seguretat, indispensables per a transportar, conservar i manipular tota classe de mercaderies.
 • Direcció i coordinació de les activitats de producció, operació, manteniment i reparació d’instal·lacions energètiques i industrials: Conjunt de competències necessàries per la direcció i coordinació de les activitats esmentades.
 • Redacció i desenvolupament de projectes tècnics i informes: Conjunt de competències necessàries per la redacció i desenvolupament de projectes de noves instal·lacions o que tinguin por objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, instal·lació, muntatge o explotació, realització de mesuraments, càlculs, valoracions, asaciones, peritatges, estudis, informes, i altres treballs anàlegs d’instal·lacions energètiques i industrials marítimes, en els seus respectius casos, tant amb caràcter principal com accessori, sempre i quant quedi comprès per la seva naturalesa característica en la tècnica pròpia de la titulació.
 • Inspecció i Certificacions de Vaixells Civils: Activitats inspectores relacionades amb l’acompliment dels Convenis Internacionals (sense excepció en el seu contingut) en tot al referit a vaixells en servei. Seguiment i supervisió de totes les activitats inspectores relatives a:
  • Operació i manteniment de les instal·lacions energètiques marines.
  • Instal·lacions i disposicions especials per prevenir la contaminació del medi marí.
  • Equip propulsor i de govern del vaixell, màquines propulsores principals, així com tot els seus serveis i equips auxiliars.
  • L’equip principal de generació d’energia elèctrica del vaixell i els seus serveis auxiliars.
  • Tota la resta d’aparells, elements, materials i equips del vaixell que influeixin en les condicions de seguretat o de prevenció de la contaminació del medi ambient marí.
 • Gestió, direcció i organització: Conjunt de competències necessàries per la direcció, control, organització, coordinació i gestió de tota classe d’indústries o explotacions relacionades amb les Tecnologies Marines i gestió de totes les activitats relacionades amb la posada al mercat dels productes de les empreses esmentades.
 • Qualitat, medi ambient, seguretat marítima i prevenció de riscos laborals: Conjunt de competències referides a qualitat, medi ambient, seguretat marítima i prevenció de riscos laborals necessaris per l’elaboració de plans específics de gestió, coordinació i seguiment dels mateixos, realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, i informes amb responsabilitat plena dins dels sistemes integrats en la empresa.

El Graduat en Tecnologies Marines esta en possessió d’un ampli ventall de possibilitats en el que es refereix a sortides professionals. Sense pretendre ser completament exhaustiu, les principals son: Empreses dedicades a:

 • Operació i manteniment de vaixells i plataformes marines.
 • El manteniment de qualsevol tipus de processos tècnics.
 • L’elaboració de projectes tècnics.
 • L’elaboració de mesuraments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins l’àmbit de la Tecnologia Marina.
 • Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i sistemes marins.
 • La direcció d’obra de plantes industrials.
 • Sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics.
 • La gestió energètica i medi ambiental.
 • Producció de gran varietat de productes industrials.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Companyies de classificació i d’assegurament de la qualitat.
 • Investigació marina.
 • Prospecció i explotació de recursos marins.

Els sectors industrials en els que tenen cabuda el Graduat en Tecnologies Marines poden ser molt variats.

 • Sector naval: Vaixells i empreses navilieres.
  • Plantes i plataformes marines.
  • Inspecció i classificació.
  • Construcció naval.
 • Sector energètic:
  • Plantes de cogeneració.
  • Centrals termoelèctriques.
  • Climatització.
  • Plantes petroquímiques.
 • Sector de les construccions mecàniques:
  • Maquinaria i equipament mecànic.
  • Materials.
  • Manteniment industrial.
  • Sector de les construccions industrials.

Pla d'estudis GTM

Pla d'estudis desenvolupat d'acord amb la Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaria General d´ Universitats (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

MENCIÓ EN PRÀCTIQUES EN VAIXELL MENCIÓ EN ELECTROTÈCNIA MARINA

Primer quadrimestre

Vuitè quadrimestre

 • Treball de Fi de Grau 12 ECTS

Primer quadrimestre

Obligatòria

Optativa   

Projecte   

AdjuntMida
PDF icon GRAU EN TECNOLOGIES MARINES.pdf220.69 KB

Quadre resum

Professió regulada
 • Oficial de màquines de la marina mercant *.
 • Cap de màquines de la marina mercant * (cursant el màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes).

* Un cop finalitzat el període d'embarcament requerit i haver complert els requisits que estableix la Marina Mercant Nova pàgina.

Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català / Castellà.
Nota de tall PAU 5
Nº Places 40
Horaris/torns Matí
Preus 39,53 €/ per crèdit. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda
Vine'ns a veure Jornades de Portes Obertes
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Informació Pla d'estudis Indicadors de la titulació Informació i taules de reconeixement
Programa de les assignatures

Requisits d'assignatures

Codi Unitat docent (B) Tipus Codi Unitat docent (A)
280647 ELECTRÒNICA NAVAL Prerequisit 280641 ELECTRICITAT I ELECTROTÈCNIA
280696 INSPECCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT D'ESTRUCTURES DEL VAIXELL Prerequisit 280642 TECNOLOGIA MECÀNICA
280695 INSPECCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Prerequisit 280660 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
280692 INSPECCIÓ TÈCNICA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO Prerequisit 280646 CONSTRUCCIÓ NAVAL
280687 MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS DE RADIONAVEGACIÓ I SISTEMES DE COMUNICACIONS Prerequisit 280647 ELECTRÒNICA NAVAL
Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
280685 MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I SISTEMES ELÈCTRICS DEL VAIXELL Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
Prerequisit 280660 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
280686 MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EQUIPS I SISTEMES ELECTRÒNICS Prerequisit 280647 ELECTRÒNICA NAVAL
Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
280683 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES ELÈCTRICS D'ALTA TENSIÓ Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS
Prerequisit 280660 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
280680 PROPULSIÓ ELÈCTRICA I ELECTRÒNICA DE POTENCIA Prerequisit 280641 ELECTRICITAT I ELECTROTÈCNIA
280684 SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC I XARXES INFORMÀTIQUES Prerequisit 280650 CONTROL I REGULACIÓ AUTOMÀTICA
Precorequisit 280656 OPERACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES I SISTEMES MARINS

NOTA:

“A Prerequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat la unitat A

“A Corequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat o estar matriculat de la unitat A

“A Precorequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A. En cas que s’hagi superat la unitat A podrá matricular-se de B sense problemas. Si ha suspès la unitat A es controlarà com “A és corequisit de B”. Per tant, la primera vegada que es matricula de A, aquesta actua com a Prerequisit de B (no pot matricular de B) i les següents matrícules A actua com a Corequisit de B.

Quan parlem de superat també incloem els compensables, és a dir, notes entre 4 i 4,9.

Go to top