Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim

Objectius de la Titulació

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la navegació i la gestió operativa del transport i comerç marítim. El principal objectiu formatiu és capacitar als titulats per al correcte exercici de la professió de capità de la marina mercant, pel que caldrà adquirir competències específiques en el camp de la navegació, el comportament del vaixell a la mar, la planificació del viatge i rutes a seguir, i la logística portuària. A més, per al correcte exercici de la professió, també caldrà adquirir capacitats directives, de gestió, de comandament i de lideratge. A més dels objectius formatius, cal indicar que el títol del màster és requisit indispensable per obtenir el títol professional de Capità de la Marina Mercant. A més, els titulats s’hauran de capacitar per treballar, interactuar i incidir en l’entorn econòmic marítim i portuari. En aquest sentit, el màster aportarà coneixements sobre el dret, l’administració i la gestió marítima; així com també formarà en la logística marítima i portuària, el comerç de mercaderies, el rol de les empreses consignatàries i transitàries, etc.

Competències

Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim són:

 • Planificar el viatge i dirigir la navegació, tenint en compte aspectes de la seguretat, protecció al medi ambient i la prognosi meteorològica i oceànica.
 • Coordinar, a nivell teòric, les operacions de cerca i rescat de persones i embarcacions en perill.
 • Elaborar i gestionar plans d’actuació de seguretat i prevenció de la contaminació. Anàlisi dels riscos, estimació de danys i anàlisi d’accidents. Dissenyar i implementar sistemes de gestió de la seguretat. Estratègies i cultura de la seguretat Emergències: mecanismes de resposta. Dissenyar polítiques de seguretat marítima tant per les empreses com per administracions públiques.
 • Elaborar un pla de viatge, incloent el traçat de la derrota, així com l’ús i la correcció de cartes i publicacions nàutiques.
 • Efectuar una guàrdia de pont (en navegació, fondeig i a port)
 • Redactar i emprar documentació relacionada amb el vaixell i la càrrega, en anglès.
 • Protegir i gestionar el medi ambient davant a les noves activitats econòmiques marines que es realitzen a l'escenari costaner
 • Elaborar i gestionar plans de maniobra (atrac, desatrac, fondeig, navegació en canals i passos angostos, entrada a dic, etc.) en tots els tipus de vaixells.
 • Utilitzar i gestionar maquinària auxiliar que sigui de responsabilitat per els titulats en nàutica.
 • Aplicar coneixements bàsics de motors marins, propulsió marina i càlcul de rendiments i consums.
 • Aplicar i calcular les respostes dinàmiques del vaixell en diferents condicions de càrrega i en diversos escenaris afectats per agents externs.
 • Aplicar el codi IMDG en totes les casuístiques possibles a bord i planificar i efectuar càlculs de projectes per l’estiba de carregaments específics.
 • Aplicar el codi per el transport de mercaderies perilloses a bord del diferents tipus de vaixells.
 • Elaborar plans de contingències davant situacions d’avaria a bord per a una actuació segura
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit marítim, tant a la tripulació del vaixell com a equips humans a l'àmbit del negoci marítim.
 • Organitzar i administrar l’atenció mèdica al nivell requerit per a la obtenció del certificat de formació mèdica avançada
 • Gestionar i elaborar plans de màrqueting a l’entorn de les indústries marítimes   • Desenvolupar un paper de gestor d’inspecció a l’administració marítima i a l’entorn de les societats de classificació.
 • Realitzar propostes de projectes competitius en àmbits públics i privats, tenint un coneixement de les principals eines per elaborar projectes, per finançar-los i per detectar idees que estiguin a la frontera del coneixement.

Competències STCW

Master’s Degree in Nautical and Maritime Transport Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding the master and deck department – Section A­II/2

Mandatory minimum requirements for certification of masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more

Sortides professionals

La societat del futur necessitarà nous i millors mitjans de transport marítim, així com un major control dels mateixos, el que obligarà a disposar d'un teixit econòmic i administratiu propi que promogui i manipuli les tecnologies nàutiques i marítimes amb un alt desenvolupament tecnològic que possibiliti l'ocupació òptima dels vaixells i el degut control del trànsit marítim als nostres ports i costes per a la consecució dels fins proposats. Tot això suposa que l'enginyeria nàutica té al món, a Europa i, en particular, a Espanya, un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d'importants recursos, tant materials com humans. Els marins mercants han de formar part d'aquests recursos humans ja que han estat i han de ser professionals dotats d'una sòlida formació bàsica i capacitació multidisciplinària. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim estan dissenyats de manera que, sense perdre una sòlida formació bàsica i tecnològica, permeten obtenir els coneixements específics que formin als futurs professionals amb la flexibilitat que els temps actuals imposa, formant-los com a enginyers i marins capaços de satisfer les necessitats que el transport marítim nacional i internacional demanin.

Per una altra banda, el comerç i transport marítim està guanyant cada cop major importància arrel de la globalització de l’activitat comercial. Aquest és un sector emergent que actualment ofereix moltes sortides professionals i la previsió és que aquestes augmentin a curt i mig termini. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim formaran professionals competents en aquests camps, capaços d’excel·lir en els reptes presents i futurs, així com d’aprofitar l’empenta que té actualment el sector per crear noves professions, empreses i oportunitats laborals.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest. Sense pretendre ser completament exhaustiu, els principals àmbits de treball son:

Àmbit Nàutic:

Capità de la Marina Mercant
Vaixells i empreses navilieres
Inspecció i classificació
Terminals portuàries
Asseguradores i empreses de peritació marítima

Àmbit del Transport, la Gestió i la Logística (malgrat que els titulats estaran especialitzats en el sector marítim, la seva capacitació els permetrà treballar tant en el sector marítim com en el sector terrestre)

Empreses consignatàries i transitàries
Empreses de transports
Gestió i Logística de mercaderies
Serveis financers
Gestió empresarial

Àmbit de l’Administració

Administració Marítima (delegacions foment, capitanies marítimes, inspecció marítima, etc).
Serveis Marítims (vigilància, salvament, duanes)
Investigació i docència

Àmbit de Projectes a l’Enginyeria

Projectes de protecció i gestió del medi ambient
Projectes d’optimització de recursos y rutes marítimes

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en Nàutica i Transport Marítim o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Navegació Marítima o els Diplomats en Marina Civil, Secció Nàutica. També poden accedir als ensenyaments de màster universitari els estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tinguin pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagin finalitzat els estudis però estiguin pendents d’assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua.

També podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Capità de la Marina Mercant.

Els aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LA+LC
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: l'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
LA: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

LC: Llengua castellana. Valoració del 0 a l’1

Cal que l'estudiant acrediti  el seu coneixement de les llengües anglesa (Nivell B2) i castellana (Nivell A) (en cas de no ser castellanoparlant). Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant un certificat d’idiomes (es farà servir la taula de certificats i les puntuacions establertes pel Consell Interuniversitari de Catalunya) o evidència clara del domini de l'idioma que serà valorat per la comissió encarregada de l'admissió al Màster. 

Complements de Formació:

Els complements formatius que s'hauran de cursar dependrà de la titulació d'ingrés, ja sigui de grau o de l'anterior ordenació de estudis, així com de les competències acadèmiques prèvies de la/l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Per superar els complements formatius exigits, la/l'estudiant haurà de cursar assignatures de les matèries del Grau en Nàutica i Transport Marítim, de tal manera que garanteixin l'adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, si bé consistiran en la superació d'assignatures de Grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster.

Grau que té accés directe
Els estudiants que provinguin del grau en Nàutica i Transport Marítim no requereixen complements de formació específica, és a dir, tenen accés directe.

Els complements de formació per a altres titulacions s'estudiaran de forma específica per la Comissió Acadèmica del Màster.
En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés al Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
d'aquells estudiants/tes que, en funció de la seva titulació d'accés, requereixin més de 45 ECTS de complements de formació.

Preinscripció

La preinscripció per a cursar el màster el curs 2022/23 començarà el gener de 2022.

No dubtis a contactar amb la coordinadora del màster, Marcel·la Castells, per a més informació al respecte (coordinacio.mungtm@fnb.upc.edu ).

El curs 2022/23 s'oferirà el Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest any s'oferiran 20 places de nou accés.

La preinscripció extraòrdinaria estarà oberta des de l'1 d'agost al 12 de setembre de 2022 i es fa a través de l'aplicació web de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es pot accedir a l'aplicació a través del següent link: Aplicatiu preinscripció.

En aquest enllaç trobaràs més informació sobre com fer la preinscripció.

Les sol·licituds seran ordenades d'acord amb la nota d'admissió, tal com es detalla en l'apartat "perfil d'ingrés".

Els llistats d'admissió al màster es publicaran els següents dies:

 • 22 d'abril de 2022
 • 15 de juny de 2022
 • 15 de juliol de 2022
 • Setembre

L'estudiantat admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del dia 8 de juliol de 2022 abonant 300 euros que posteriorment es descomptaran de l'import de la matrícula. En cas de no matricular-se, es perdran els 300 euros de dipòsit.

La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matrícula l'estudiantat ha de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster (en el cas d'estudis estrangers la documentació cal que estigui legalitzada) En breu publicarem les dates de reunió de la Comissió que aprova l'admissió al màster.

Places ofertes 20
Preinscripció al màster 31 de Gener al 4 de Juliol de 2022
Publicació llista admesos/as Detallat en l'apartat anterior
Matrícula Setembre de 2022
Preinscripció extraordinaria Setembre de l'1 d'agost al 12 de setembre de 2022
Publicació llistas definitives admesos/as Juliol
Matrícula extraordinaria Octubre Data màxima 31 d'octubre
Inici curs acadèmic 19 de Setembre de 2022
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció

Quadre resum

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim proporciona una elevada capacitació en els camps de coneixement vinculats a l’enginyeria nàutica i el transport marítim: estructura i comportament dels bucs a la mar, logística del transport marítim i gestió mediambiental. Aquest màster t'habilitarà per l'exercici de la professió regulada de Capità de la Marina Mercant.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Un curs i mig
Crèdits ECTS 90
Tipus de docència Semipresencial
Idiomes Català, Castellà i Anglès
Número de places 20
Habilita per professió regulada Capità de la Marina Mercant
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

18,46 €/crèdit per tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegadesel preu del crèdit (Preus curs 22/23)
Preus, beques i ajuts

Contacte

Coordinador/a del màster: coordinacio.mungtm@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

Professió regulada

No habilita però es condició necessaria per obtenir el títol professional de Capità/Capitana de la marina mercant (RD973/2009, de 12 de juny pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant).

Fluxgrama de les titulacions professionals de nàutica

fluxgrama nàutica

Go to top