Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim

Objectius de la Titulació

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim atorga una formació multidisciplinar amb coneixements d’alt nivell en els camps de la navegació i la gestió operativa del transport i comerç marítim. El principal objectiu formatiu és capacitar als titulats per al correcte exercici de la professió de capità de la marina mercant, pel que caldrà adquirir competències específiques en el camp de la navegació, el comportament del vaixell a la mar, la planificació del viatge i rutes a seguir, i la logística portuària. A més, per al correcte exercici de la professió, també caldrà adquirir capacitats directives, de gestió, de comandament i de lideratge. A més dels objectius formatius, cal indicar que el títol del màster és requisit indispensable per obtenir el títol professional de Capità de la Marina Mercant. A més, els titulats s’hauran de capacitar per treballar, interactuar i incidir en l’entorn econòmic marítim i portuari. En aquest sentit, el màster aportarà coneixements sobre el dret, l’administració i la gestió marítima; així com també formarà en la logística marítima i portuària, el comerç de mercaderies, el rol de les empreses consignatàries i transitàries, etc.

Competències

Les competències a assolir per l’estudiant/a que cursi el Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim són:

 • Planificar el viatge i dirigir la navegació, tenint en compte aspectes de la seguretat, protecció al medi ambient i la prognosi meteorològica i oceànica.
 • Coordinar, a nivell teòric, les operacions de cerca i rescat de persones i embarcacions en perill.
 • Elaborar i gestionar plans d’actuació de seguretat i prevenció de la contaminació. Anàlisi dels riscos, estimació de danys i anàlisi d’accidents. Dissenyar i implementar sistemes de gestió de la seguretat. Estratègies i cultura de la seguretat Emergències: mecanismes de resposta. Dissenyar polítiques de seguretat marítima tant per les empreses com per administracions públiques.
 • Elaborar un pla de viatge, incloent el traçat de la derrota, així com l’ús i la correcció de cartes i publicacions nàutiques.
 • Efectuar una guàrdia de pont (en navegació, fondeig i a port)
 • Redactar i emprar documentació relacionada amb el vaixell i la càrrega, en anglès.
 • Protegir i gestionar el medi ambient davant a les noves activitats econòmiques marines que es realitzen a l'escenari costaner
 • Elaborar i gestionar plans de maniobra (atrac, desatrac, fondeig, navegació en canals i passos angostos, entrada a dic, etc.) en tots els tipus de vaixells.
 • Utilitzar i gestionar maquinària auxiliar que sigui de responsabilitat per els titulats en nàutica.
 • Aplicar coneixements bàsics de motors marins, propulsió marina i càlcul de rendiments i consums.
 • Aplicar i calcular les respostes dinàmiques del vaixell en diferents condicions de càrrega i en diversos escenaris afectats per agents externs.
 • Aplicar el codi IMDG en totes les casuístiques possibles a bord i planificar i efectuar càlculs de projectes per l’estiba de carregaments específics.
 • Aplicar el codi per el transport de mercaderies perilloses a bord del diferents tipus de vaixells.
 • Elaborar plans de contingències davant situacions d’avaria a bord per a una actuació segura
 • Liderar i gestionar projectes i equips humans a l’àmbit marítim, tant a la tripulació del vaixell com a equips humans a l'àmbit del negoci marítim.
 • Organitzar i administrar l’atenció mèdica al nivell requerit per a la obtenció del certificat de formació mèdica avançada
 • Gestionar i elaborar plans de màrqueting a l’entorn de les indústries marítimes   • Desenvolupar un paper de gestor d’inspecció a l’administració marítima i a l’entorn de les societats de classificació.
 • Realitzar propostes de projectes competitius en àmbits públics i privats, tenint un coneixement de les principals eines per elaborar projectes, per finançar-los i per detectar idees que estiguin a la frontera del coneixement.

Competències STCW

Master’s Degree in Nautical and Maritime Transport Adobe icon

Mandatory standards regarding provisions of the annex to the STCW Convention

Standards regarding the master and deck department – Section A­II/2

Mandatory minimum requirements for certification of masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more

Sortides professionals

La societat del futur necessitarà nous i millors mitjans de transport marítim, així com un major control dels mateixos, el que obligarà a disposar d'un teixit econòmic i administratiu propi que promogui i manipuli les tecnologies nàutiques i marítimes amb un alt desenvolupament tecnològic que possibiliti l'ocupació òptima dels vaixells i el degut control del trànsit marítim als nostres ports i costes per a la consecució dels fins proposats. Tot això suposa que l'enginyeria nàutica té al món, a Europa i, en particular, a Espanya, un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d'importants recursos, tant materials com humans. Els marins mercants han de formar part d'aquests recursos humans ja que han estat i han de ser professionals dotats d'una sòlida formació bàsica i capacitació multidisciplinària. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim estan dissenyats de manera que, sense perdre una sòlida formació bàsica i tecnològica, permeten obtenir els coneixements específics que formin als futurs professionals amb la flexibilitat que els temps actuals imposa, formant-los com a enginyers i marins capaços de satisfer les necessitats que el transport marítim nacional i internacional demanin.

Per una altra banda, el comerç i transport marítim està guanyant cada cop major importància arrel de la globalització de l’activitat comercial. Aquest és un sector emergent que actualment ofereix moltes sortides professionals i la previsió és que aquestes augmentin a curt i mig termini. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim formaran professionals competents en aquests camps, capaços d’excel·lir en els reptes presents i futurs, així com d’aprofitar l’empenta que té actualment el sector per crear noves professions, empreses i oportunitats laborals.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest. Sense pretendre ser completament exhaustiu, els principals àmbits de treball son:

Àmbit Nàutic:

Capità de la Marina Mercant
Vaixells i empreses navilieres
Inspecció i classificació
Terminals portuàries
Asseguradores i empreses de peritació marítima

Àmbit del Transport, la Gestió i la Logística (malgrat que els titulats estaran especialitzats en el sector marítim, la seva capacitació els permetrà treballar tant en el sector marítim com en el sector terrestre)

Empreses consignatàries i transitàries
Empreses de transports
Gestió i Logística de mercaderies
Serveis financers
Gestió empresarial

Àmbit de l’Administració

Administració Marítima (delegacions foment, capitanies marítimes, inspecció marítima, etc).
Serveis Marítims (vigilància, salvament, duanes)
Investigació i docència

Àmbit de Projectes a l’Enginyeria

Projectes de protecció i gestió del medi ambient
Projectes d’optimització de recursos y rutes marítimes

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en Nàutica i Transport Marítim o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Navegació Marítima o els Diplomats en Marina Civil, Secció Nàutica.

També podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Capità de la Marina Mercant.

En el cas de que la demanda de places per cursar el màster superi el nombre de places ofertes, els aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LI
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: ?L'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
Ll: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

Complements de Formació:

Els complements formatius que s'hauran de cursar dependrà de la titulació d'ingrés, ja sigui de grau o de l'anterior ordenació de estudis, així com de les competències acadèmiques prèvies de la/l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Per superar els complements formatius exigits, la/l'estudiant haurà de cursar assignatures de les matèries del Grau en Nàutica i Transport Marítim, de tal manera que garanteixin l'adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, si bé consistiran en la superació d'assignatures de Grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster.

Grau que té accés directe
Els estudiants que provinguin del grau en Nàutica i Transport Marítim no requereixen complements de formació específica, és a dir, tenen accés directe.

Els complements de formació per a altres titulacions s'estudiaran de forma específica per la Comissió Acadèmica del Màster.
En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés al Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim
d'aquells estudiants/tes que, en funció de la seva titulació d'accés, requereixin més de 45 ECTS de complements de formació.

Preinscripció

La preinscripció per a cursar el màster el curs 2021/22 començarà a principis de gener de 2021.

No dubti a contactar amb la coordinadora d'el màster, Marcela Castells, per a més informació al respecte ( coordinacio.mungtm@fnb.upc.edu ).

El curs 2021/22 s'oferirà el Màster Universitari en Nàutica i Gestió de l'Transport Marítim a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest any s'oferiran 20 places de nou accés.

Tot aquell que es vulgui pre-inscriure a l'màster haurà de fer entre el dia 28 de gener i el 23 de juliol de 2021, a través de l'aplicació web que et la Universitat Politècnica de Catalunya per fer-ho. Es pot accedir a l'aplicació web a través del següent link: Aplicativo preinscripción .

La descripció de com fer la preinscripció es pot consultar al següent link: Ayuda preinscripción .

En cas que la demanda de places superi l'oferta, les sol·licituds seran ordenades d'acord amb la nota d'admissió, tal com es detalla en l'apartat "perfil d'ingrés".

L'estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans de l'abans del dia 9 de juliol de 2021. La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matrícula l'estudiant ha de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir a l'màster.

Places ofertes 20
Preinscripció al màster 28 de Gener al 23 de Juliol de 2021
Publicació llista admesos/as Llista admesos / as
Matrícula 9 de Setembre de 2021
Preinscripció extraordinaria Setembre sense determinar
Publicació llistas definitives admesos/as sense determinar
Matrícula extraordinaria Octubre Pendent de concretar
Inici curs acadèmic 27 de Setembre de 2021 fins al 14 de Gener de 2022
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció

Extinció pla 2000

La implementació del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim va acompanyada de l'extinció del pla de l'ordenació d'estudis anteriors, la Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim.

Al quadre adjunt es mostra el pla d'extinció dels estudis de llicenciatura:

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000 Docència Màster Pla 2000
Q1-Q2 Exàmens Q1-Q2 Q1-Q2 Exàmens Q1-Q2 Q1-Q2   Q1-Q2  
  Docència Q3-Q4 Q3-Q4 Exàmens Q3-Q4 Q3-Q4 Exàmens Q3-Q4 Q3-Q4  

L'adaptació als nous estudis de màster de l'estudiantat que estigui cursant els estudis de llicenciatura i que vulgui adaptar-se al nou pla d'estudis, així com aquell estudiantat que no pugui acabar els estudis de llicenciatura en el calendari establert, es farà seguint la següent taula d'equivalència d'assignatures. En groc s'han marcat aquelles assignatures que no tenen equivalència al títol a extingir i que per tant s'han de cursar obligatòriament.

Assignatures Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim Crèdits LOU   Assignatures Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim Crèdits ECTS
     
Q1
Procediments del pont 6
Maniobra aplicada 6 Maniobra de vaixells 6
 Hidrodinàmica, resistència i propulsió marítima 6 Sistemes auxiliars i propulsió 6
 Transports maritims especials i estiba 6 IMDG i estiba 6
 Anglès tècnic marítim 6 Anglès tècnic marítim i documental 3
 Navegació marítima 12 Q2 Gestió i planificació de la seguretat a la navegació 6
    Lideratge, comunicació i aptituds de gestió 4.5
    Mercadotècnia i gestió de les industries marítimes i navals 6
 Dinàmica de vehicles marins 6 Dinàmica del vaixell 4.5
    Medicina naval avançada 4.5
 Seguretat marítima i prevenció de la contaminació 7.5 Gestió de la seguretat i prevenció de la contaminació 4.5
    Q3 Impacte de les activitats econòmiques marítimes 3
Reglamentació del vaixell i la seva explotació 6 Administració marítima i documentació del vaixell 6
    Metodologia d'investigació i noves tecnologies 6
    Eines competitives financeres 3
    Treball final de màster 12

 

 

Pla d'estudis 2013 (a extingir)

El pla d'estudis del 2013 del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim deixarà d'impartir-se substituït pel nou pla i es troba en extinció des del curs 2016-17.

Taula d'adaptació del MUNGTM13 al MUNGTM16

Les assignatures que composen el pla d'estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim són:
  Asignatura Crèdits ECTs
     
Q1 (en extinció) 280001 Procediments del pont
280002 Maniobra de vaixells
280003 Sistemes auxiliars i propulsió
280004 IMDG i estiba
280005 Anglès tècnic marítim i documental
6
6
6
9
3
Q2 (en extinció) 280006 Gestió i planificació de la seguretat a la navegaciÓ
280007 Lideratge, comunicació i aptituds de gestió
280008 Mercadotècnia i gestió de les industries marítimes i navals
280009 Dinàmica del vaixell
280010 Medicina naval avançada
280011 Gestió de la seguretat i prevenció de la contaminació
6
4,5
6
4,5
4,5
4,5
Q3 280012 Impacte de les activitats econòmiques marítimes
280013 Normativa d'inspecció i classificació de vaixells
280014 Metodologia d'investigació i noves tecnologies
280015 Eines competitives financeres
280016 Treball final de màster

3
6
6
3
12

Quadre resum

El Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim proporciona una elevada capacitació en els camps de coneixement vinculats a l’enginyeria nàutica i el transport marítim: estructura i comportament dels bucs a la mar, logística del transport marítim i gestió mediambiental. Aquest màster t'habilitarà per l'exercici de la professió regulada de Capità de la Marina Mercant.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Un curs i mig
Crèdits ECTS 90
Tipus de docència Semipresencial
Idiomes Català, Castellà i Anglès
Número de places 20
Habilita per professió regulada Capità de la Marina Mercant
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

28,82 €/crèdit per tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegadesel preu del crèdit (Preus curs 20/21)
Preus, beques i ajuts

Contacte

Coordinador/a del màster: coordinacio.mungtm@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

Professió regulada

No habilita però es condició necessaria per obtenir el títol professional de Capità/Capitana de la marina mercant (RD973/2009, de 12 de juny pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant).

Fluxgrama de les titulacions professionals de nàutica

Segells de qualitat MUNGTM

                                                                         

 

Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (MUGNTM)

             Memòria de la titulació

             Registro de Universidades, Centros y Titulaciones (RUCT)   4316049

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Acreditació  17.12.20             

             Modificació a modalitat semipresencial  18.07.18

             Modificació del nom  10.04.17 

             Verificació  01.07.2016

Informes elaborats per l'FNB

             Informe per a l'Acreditació del Màster 2020

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

Go to top