Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

Objectius de la Titulació

La legislació vigent determina la professió d'enginyer naval i oceànic com a professió regulada. L'exercici d’aquesta professió requereix estar en possessió del títol oficial de Màster Universitari d’Enginyeria Naval i Oceànica, d'acord amb el que preveu l'article 15.4 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El sector del mar te una forta influència en l’economia mundial i en la producció i creixement nacionals. Segons dades de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç i el Transport (UNCTAD), més del 90% del comerç mundial es transporta per mar. Junt amb el transport, també és d’especial rellevància el potencial que té el mar en quant a aprofitament de recursos, des de la pesca, a la mineria o l’aprofitament energètic.

La societat del futur necessitarà, doncs, nous i millors mitjans de transport marítim, de la utilització i conservació d’espais marins i d’un millor aprofitament dels recursos marins, renovables i no renovables. Per aconseguir-ho, serà necessari disposar d’un teixit industrial amb d’un alt desenvolupament tecnològic, capaç d’utilitzar nous i millors processos, materials i tecnologies innovadores. I, per descomptat, també caldrà de capital humà que sigui capaç de dur endavant tots aquests reptes.
El principal objectiu del Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya a través de la Facultat de Nàutica de Barcelona és formar a aquests professionals. Professionals amb capacitats per treballar en tots els àmbits que son propis de la professió i amb aptituds i criteri per desenvolupar els nous processos i tecnologies que seran referent en un futur.

A més, el Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica de l’FNB oferirà dues especialitats: “Disseny d'embarcacions esportives i d’esbarjo” i “Energies Oceàniques”.
Molts dels avenços científics que s’han donat darrerament en la construcció d’embarcacions i bucs provenen de les innovacions fetes sobre iots i embarcacions de competició. L’especialitat de iots i embarcacions d’esbarjo permetrà als alumnes conèixer i aprofundir en els requisits de disseny i construcció d’aquestes embarcacions, per tal que com a futurs professionals siguin capaços de continuar innovant en aquests camps. A mode d’exemple, algunes de les matèries que es veuran en aquesta especialitat son el disseny de velers, el disseny arquitectònic d’embarcacions o el càlcul d’estructures lleugeres de materials compostos.  

La segona especialitat que s’ofereix al màster és la d’energies oceàniques. Són moltes les tecnologies que s’estan desenvolupant al volant de l’obtenció d’energia en el medi marí i moltes d’elles poden ser una important font energètica en el futur, des de parcs d’aerogeneradors marins, fins a sistemes convertidors d’energia mareomotriu o undimotriu. Els 150,000 milions d’euros d’inversió que té previst gastar Europa en el marc de Horizon 2020 (sense comptar l’industria tradicional de petroli i gas), son una evidència constatable de les oportunitats que ofereix aquet camp. La especialitat en Energies Oceàniques proporcionarà als alumnes els coneixements necessaris per a entendre i desenvolupar aquests sistemes de captació d’energia, així com per a incidir en el paper d’aquestes tecnologies en la societat futura.

Competències

Les competències que assolirà l’estudiant/a que cursi el Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica són:

 • Capacitat per resoldre problemes complexos i per prendre decisions amb responsabilitat sobre la base dels coneixements científics i tecnològics adquirits en matèries bàsiques i tecnològiques aplicables a l'enginyeria naval i oceànica, i en mètodes de gestió.
 • Capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècnica, econòmica i ambientalment adequades a necessitats de transport marítim o integral de persones i mercaderies, d'aprofitament de recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), ús adequat de l'hàbitat marí i mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 • Capacitat per a projectar vaixells i embarcacions de tot tipus.
 • Capacitat per al projecte de plataformes i artefactes per a l'aprofitament de recursos oceànics.
 • Capacitat per dissenyar i controlar els processos de construcció, reparació, transformació, manteniment i inspecció dels enginys anteriors.
 • Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes navals i oceànics.
 • Capacitat d'integració de sistemes marítims complexos i de traducció en solucions viables.
 • Capacitat per a l'anàlisi i interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per redactar especificacions que compleixin el que estableixen els contractes, els reglaments i les normes d'àmbit naval i industrial.
 • Coneixements del trànsit marítim i del transport integral necessaris per al projecte de vaixells.
 • Capacitat per a la gestió i direcció d'empreses marítimes.
 • Capacitat per a la gestió de l'explotació de vaixells i artefactes marítims, i de l'enginyeria necessària per a la seva seguretat, operació, suport logístic i manteniment.
 • Capacitat per desenvolupar l'enginyeria necessària en les operacions de salvament i rescat i en el disseny i utilització dels mitjans requerits.
 • Capacitat per analitzar, valorar i corregir l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball multidisciplinaris en un entorn multilingüe, i de generar informes per a la transmissió de coneixements i resultats.

Pla d’estudis

Pla d'estudis desenvolupat d 'acord a l'Ordre CIN / 354/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Naval i Oceànic/a (+ info)
 
El pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica es divideix en un bloc obligatori comú per a tots els estudiants, un bloc obligatori d'especialitats, un bloc optatives i un treball final de màster. El màster ofereix dues especialitats:
 • Disseny d'embarcacions esportives i d'esbarjo
 • Energies oceàniques.

A continuació es descriuen cadascun dels blocs:

Bloc obligatori comú: El bloc obligatori comú inclou els tres primers quadrimestres del màster i té una càrrega acadèmica de 65 ECTS. En aquest bloc, l'estudiant adquirirà la major part de les competències específiques definides per l'ordre ministerial per poder exercitar la professií d'Enginyer/a Naval i Oceànic/a.

Bloc obligatori d'especialitat: L'estudiantat ha d'optar per una de les dues especialitats del màster. Cada especialitat té una càrrega acadèmica de 25 ECTS distribuïts entre el segon i el tercer quadrimestres.

Bloc d'optatives: L'estudiantat ha de cursar 15 ECTS optatius a escollir entre un conjunt d'assignatures optatives. Per a cada especialitat es consideren com a optatives les assignatures obligatòries de l'altra especialitat.  També hi ha un conjunt d'assignatures optatives que no són obligatòries a cap especialitat i tenen un caire més trasnversal. Totes les assignatures optatives es concentren en el quart quadrimestre, juntament amb el Treball Final de Màster. Això permet que l'estudiantat que vulgui participar en un programa de mobilitat pugui complementar la seva formació amb opttives d'una altra UNiversitat.

Treball Final de màster: Per acabar el màster l'estudiantat ha de realitzar un TFM amb una càrrega acadèmica de 15 ECTS.

 

icono pdf Pla d'estudis del Máster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Especialitat en Diseny d'Embacacions esportives i d'esbarjo Especialitat en Energies oceàniques

obligatòria

optativa   

projecte   

Sortides professionals

L’enginyeria Naval i Oceànica es pot definir com el conjunt de tècniques i tecnologies que permeten la utilització i explotació integral de mars i oceans, així com la seva conservació i el manteniment del seu ecosistema. Aquesta definició engloba molts camps professionals i àmbits de treball com poden ser:

 • Projecte i construcció de vaixells.
 • Atenció al món de l’oci en les seves demandes de marina esportiva i complexos esportius flotants
 • Disseny i construcció de complexos industrials i artefactes, flotants i submarins.
 • Mineria submarina.
 • Sistemes submarins de distribució, procés i comunicacions.
 • Robòtica submarina.
 • Pesca i piscicultura marines
 • Enginyeria de costes
 • Aprofitament energètic de vents, onades, corrents, gradients tèrmics, gradients salins, etc.
 • Plantes marines de producció energètica

Algunes de les sortides professionals que tenen els enginyers navals i oceànics es troba al següent ventall d’activitats industrials:

 • Drassanes i construccions oceàniques
 • Companyies Navilieres
 • Societats de Classificació
 • Cossos funcionarials d’enginyers navals i oceànics (per exemple, inspectors)
 • Cossos funcionarials de l’administració
 • Industries auxiliars navals
 • Industries de sistemes de propulsió navlas
 • Consultors d’organització empresarial i de qualitat
 • Oficines tècniques de disseny i enginyeria
 • Empreses d’explotació i operació de vaixells
 • Pesca
 • Operacions portuàries
 • Grans transport i assemblatge de grans estructures
 • Explotació de recursos marins renovables i no renovables
 • Oci i turisme relacionat amb la mar
 • Nàutica esportiva
 • Universitats i centres de recerca

En aquestes, els enginyers navals i oceànics podran ocupar, entre d’altres, els següents llocs laborals:

 • Tècnics propis de l’enginyeria: disseny, producció, anàlisis de processos, organització i control de qualitat.
 • Inspectors, tant de l’administració com de les societats de classificació o entitats col•laboradores
 • Executius, de direcció i gestió
 • Gestió comercial, tant en venda com en aprovisionament
 • Docència
 • Recerca, tant en organismes públics com a la indústria

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrès el compleix l'estudiantat en possessió d'algun dels títols:

 • Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
 • Grau en Enginyeria d’Arquitectura Naval

O qualsevol altre grau que habiliti per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, segons el descrit a l’Ordre CIN/350/2009 del 9 de febrer de 2009, per la que s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, B.O.E. nº44 del 20 de febrer de 2009.

Tanmateix, també podrà accedir al màster l'estudiantat que estigui en possessió de qualsevol títol de grau en enginyeria, després de cursar uns complements de formació que aprovarà la comissió corresponent del màster, de forma individual per a cada cas. No obstant, en cap cas s’acceptarà l’ingrés al Màster en Enginyeria Naval i Oceànica d'estudiantat que, en funció de la seva titulació d’accés, requereixi més de 45 crèdits ECTS de complements de formació.

L'estudiantat que, sense tenir accés directe al màster, es preveu com el més habitual en sol·licitar l’entrada al mateix és el procedent del Grau en Tecnologies Marines o de l’antiga Diplomatura en Màquines Navals. Aquest estudiantat ja té definits els complements de formació que haurà de cursar. Aquests són els que es detallen a la següent taula.

Códi
Assignatura
ECTS
280670
Organització de la producció i gestió de projectes
7.5
280672
Càlcul numèric d’estructures navals
4.5
280674
Projecte de sistemes navals
9
280676
Projecte del vaixell i artefactes navals
9

L’admissió al màster en Enginyeria Naval i Oceànica es realitzarà ordenant els candidats segons la seva nota d’admissió, que es calcularà amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = EO + NE + CV + LA

on,
EO = Estudis d’Origen.

Els estudis d’origen es valoraran tenint en compte l’equivalència o similitud entre les competències del programa i les de la titulació des de la que es sol·licita l’accés al màster. La puntuació d’aquest apartat pot variar entre 1 i 5, essent 5 únicament per a les titulacions que habilitin per l’activitat professional d’Enginyer Tècnic Naval.  

NE = Nota Expedient.

La nota de l’expedient es calcularà mitjançant l’escala ECTS. La puntuació d’aquesta escala estarà compresa entre 1 i 4.

CV = Curriculum Vitae.

L’experiència laboral i el currículum vitae dels candidats es valoraran amb una puntuació compresa entre 0 i 1.

LA = Llengua Anglesa.

L’estudiant haurà d’aportar documentació que acrediti el seu coneixement de la llengua anglesa. La valoració d’aquest apartat estarà compresa entre 0 i 1.

Nota:  Per accedir al màster cal tenir un nivell d'anglès mínim equivalent a un B2.  En el cas de les graduades i graduats del sistema universitari català, aquest requeriment es considera satisfet a l'aportar el títol o resguard del títol de grau. A la resta de casos s'haurà d'acreditar el nivell d'anglès amb la presentació del certificat corresponent.

Preinscripció

La preinscripció per cursar el màster el curs 2021/22 començarà al 28 de gener de 2021.

Tot aquell que es vulgui pre-inscriure al màster haurà de fer-ho entre el dia 28 de gener i el 31 de juliol de 2021, a través de l’aplicació web que te la Universitat Politècnica de Catalunya per fer-ho. Es pot accedir a l’aplicació web a través del següent link: Aplicatiu preinscripció.

La descripció de com fer la preinscripció es pot consultar al següent link: Ajuda preinscripció.

En cas de que la demanda de places superi l’oferta, les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del abans del dia 8 de juliol del 2021. La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matricula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster.

Places ofertes 35
Preinscripció al màster 28 de gener al 31 de juliol de 2021
Publicació llista admesos/es Llista admesos/es
Matricula 9 de Setembre 2021
Preinscripció extraordinaria setembre De l'1 d'agost al 13 de Setembre de 2021.
Publicació llistes definitives admesos/es 13 de Setembre 2021
Matricula extraordinaria octubre pendent de concretar
Inici curs acadèmic 13 de Setembre de 2021 fins al 22 de Desembre de 2021.
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a amb l'ordre Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.

                                                                         

 

Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (MUENO)

              Memòria de la titulació

              Regitro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)   4316144

Informes d'avaluació per part de l'AQU

             Verificació del títol  19.05.17

Informes elaborats per l'FNB

             Informe per a l'acreditació del màster 2021             

             Informe de Seguiment del Centre 2019

             Informe de Seguiment del Centre 2018

Quadre resum

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Naval i Oceànic/a segons l'ordre Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les Enginyeres i Enginyers Navals i Oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambiental adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, a l’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), a l’ús adequat de l’hàbitat marí i als mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Dos cursos acadèmics
Crèdits ECTS 120 ECTS
Tipus de docència Presencial
Horari Tarda
Idiomes Català, Castellà, Anglès
Número de places 40
Habilita per professió regulada Enginyer/a Naval i Oceànic
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

28,82 €/crèdit per a tot l'estudiantat, excepte per a l'estudiantat estranger no resident, que no siguin nacional d'estats membres de la UE,  per a qui serà d'1,5 vegades el preu del crèdit. El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.
Preus, beques i ajuts

Contacte

Coordinació del màster:    coordinador.mueno@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB:           cap.estudis@fnb.upc.edu

 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

 

 

Go to top