Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

Objectius de la Titulació

La legislació vigent determina la professió d'enginyer naval i oceànic com a professió regulada. L'exercici d’aquesta professió requereix estar en possessió del títol oficial de Màster Universitari d’Enginyeria Naval i Oceànica, d'acord amb el que preveu l'article 15.4 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El sector del mar te una forta influència en l’economia mundial i en la producció i creixement nacionals. Segons dades de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Comerç i el Transport (UNCTAD), més del 90% del comerç mundial es transporta per mar. Junt amb el transport, també és d’especial rellevància el potencial que té el mar en quant a aprofitament de recursos, des de la pesca, a la mineria o l’aprofitament energètic.

La societat del futur necessitarà, doncs, nous i millors mitjans de transport marítim, de la utilització i conservació d’espais marins i d’un millor aprofitament dels recursos marins, renovables i no renovables. Per aconseguir-ho, serà necessari disposar d’un teixit industrial amb d’un alt desenvolupament tecnològic, capaç d’utilitzar nous i millors processos, materials i tecnologies innovadores. I, per descomptat, també caldrà de capital humà que sigui capaç de dur endavant tots aquests reptes.
El principal objectiu del Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya a través de la Facultat de Nàutica de Barcelona és formar a aquests professionals. Professionals amb capacitats per treballar en tots els àmbits que son propis de la professió i amb aptituds i criteri per desenvolupar els nous processos i tecnologies que seran referent en un futur.

A més, el Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica de l’FNB oferirà dues especialitats: “Disseny d'embarcacions esportives i d’esbarjo” i “Energies Oceàniques”.
Molts dels avenços científics que s’han donat darrerament en la construcció d’embarcacions i bucs provenen de les innovacions fetes sobre iots i embarcacions de competició. L’especialitat de iots i embarcacions d’esbarjo permetrà als alumnes conèixer i aprofundir en els requisits de disseny i construcció d’aquestes embarcacions, per tal que com a futurs professionals siguin capaços de continuar innovant en aquests camps. A mode d’exemple, algunes de les matèries que es veuran en aquesta especialitat son el disseny de velers, el disseny arquitectònic d’embarcacions o el càlcul d’estructures lleugeres de materials compostos.  

La segona especialitat que s’ofereix al màster és la d’energies oceàniques. Són moltes les tecnologies que s’estan desenvolupant al volant de l’obtenció d’energia en el medi marí i moltes d’elles poden ser una important font energètica en el futur, des de parcs d’aerogeneradors marins, fins a sistemes convertidors d’energia mareomotriu o undimotriu. Els 150,000 milions d’euros d’inversió que té previst gastar Europa en el marc de Horizon 2020 (sense comptar l’industria tradicional de petroli i gas), son una evidència constatable de les oportunitats que ofereix aquet camp. La especialitat en Energies Oceàniques proporcionarà als alumnes els coneixements necessaris per a entendre i desenvolupar aquests sistemes de captació d’energia, així com per a incidir en el paper d’aquestes tecnologies en la societat futura.

Competències

Les competències que assolirà l’estudiant/a que cursi el Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica són:

 • Capacitat per resoldre problemes complexos i per prendre decisions amb responsabilitat sobre la base dels coneixements científics i tecnològics adquirits en matèries bàsiques i tecnològiques aplicables a l'enginyeria naval i oceànica, i en mètodes de gestió.
 • Capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècnica, econòmica i ambientalment adequades a necessitats de transport marítim o integral de persones i mercaderies, d'aprofitament de recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), ús adequat de l'hàbitat marí i mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 • Capacitat per a projectar vaixells i embarcacions de tot tipus.
 • Capacitat per al projecte de plataformes i artefactes per a l'aprofitament de recursos oceànics.
 • Capacitat per dissenyar i controlar els processos de construcció, reparació, transformació, manteniment i inspecció dels enginys anteriors.
 • Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes navals i oceànics.
 • Capacitat d'integració de sistemes marítims complexos i de traducció en solucions viables.
 • Capacitat per a l'anàlisi i interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per redactar especificacions que compleixin el que estableixen els contractes, els reglaments i les normes d'àmbit naval i industrial.
 • Coneixements del trànsit marítim i del transport integral necessaris per al projecte de vaixells.
 • Capacitat per a la gestió i direcció d'empreses marítimes.
 • Capacitat per a la gestió de l'explotació de vaixells i artefactes marítims, i de l'enginyeria necessària per a la seva seguretat, operació, suport logístic i manteniment.
 • Capacitat per desenvolupar l'enginyeria necessària en les operacions de salvament i rescat i en el disseny i utilització dels mitjans requerits.
 • Capacitat per analitzar, valorar i corregir l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball multidisciplinaris en un entorn multilingüe, i de generar informes per a la transmissió de coneixements i resultats.

Pla d’estudis

Plan de estudios Desarrollado de ACUERDO a la normativa: Orden CIN / 354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecia los Requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el Ejercicio de la Profesión de Ingeniero Naval y Oceánico ( + info )

El plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica se divide en un bloque obligatorio común para todos los estudiantes, un bloque obligatorio de especialidades, un bloque optativas y un trabajo final de máster. El máster ofrece dos especialidades:

 • Diseño de embarcaciones deportivas y de recreo
 • Energías oceánicas.

A continuación se describen cada uno de los bloques:

Bloque obligatorio común: El bloque obligatorio común ofrece los tres primeros cuatrimestres del máster y Tiene una carga académica de 65 ECTS. En este el estudiante adquirirá la mayor parte del portal las competencias Específicas definidas por el orden ministerial para poder ejerci la profesion de Ingeniero Naval y Oceánico.

Bloque obligatorio de Especialidad: Los estudiantes Deben optar por una de las dos especialidades que se ofrecía con el máster. Cada Especialidad Tiene una carga académica de 25 ECTS distribuidos entre el segundo y el tercer cuatrimestre.

Bloque optativas:Los estudiantes Deben cursar 15 ECTS optativos. La Facultad de Náutica ofrecera un conjunto de asignaturas como optativas, entre ésta se encontro las asignaturas de la Especialidad no cursada por el estudiante. Todas las asignaturas optativas se concentran en el cuarto cuatrimestre, junto con el trabajo final de Máster. Esto permitirá al estudiante que el QUIERO acero este último cuatrimestre en un programa de Movilidad, completando sume formación con asignaturas optativas de otra universidad.

Trabajo final de máster: Para finalizar el máster los estudiantes deberan realizar un TFM con una carga académica de 15 ECTS.

icono pdf Plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS

Especialidad en Diseño de Embacaciones deportivas y de recreo Especialidad en Energías oceánicas

obligatoria

optativa   

proyecto   

Bloc d'assignatures obligatòries
Bloc d'assignatures obligatòries de l'especialitat en "Disseny d'Embacacions Esportives i d'Esbarjo"
Bloc d'assignatures obligatòries especialitat en "Energies Oceàniques"
Bloc optatiu
Treball fi de màster

Sortides professionals

L’enginyeria Naval i Oceànica es pot definir com el conjunt de tècniques i tecnologies que permeten la utilització i explotació integral de mars i oceans, així com la seva conservació i el manteniment del seu ecosistema. Aquesta definició engloba molts camps professionals i àmbits de treball com poden ser:

 • Projecte i construcció de vaixells.
 • Atenció al món de l’oci en les seves demandes de marina esportiva i complexos esportius flotants
 • Disseny i construcció de complexos industrials i artefactes, flotants i submarins.
 • Mineria submarina.
 • Sistemes submarins de distribució, procés i comunicacions.
 • Robòtica submarina.
 • Pesca i piscicultura marines
 • Enginyeria de costes
 • Aprofitament energètic de vents, onades, corrents, gradients tèrmics, gradients salins, etc.
 • Plantes marines de producció energètica

Algunes de les sortides professionals que tenen els enginyers navals i oceànics es troba al següent ventall d’activitats industrials:

 • Drassanes i construccions oceàniques
 • Companyies Navilieres
 • Societats de Classificació
 • Cossos funcionarials d’enginyers navals i oceànics (per exemple, inspectors)
 • Cossos funcionarials de l’administració
 • Industries auxiliars navals
 • Industries de sistemes de propulsió navlas
 • Consultors d’organització empresarial i de qualitat
 • Oficines tècniques de disseny i enginyeria
 • Empreses d’explotació i operació de vaixells
 • Pesca
 • Operacions portuàries
 • Grans transport i assemblatge de grans estructures
 • Explotació de recursos marins renovables i no renovables
 • Oci i turisme relacionat amb la mar
 • Nàutica esportiva
 • Universitats i centres de recerca

En aquestes, els enginyers navals i oceànics podran ocupar, entre d’altres, els següents llocs laborals:

 • Tècnics propis de l’enginyeria: disseny, producció, anàlisis de processos, organització i control de qualitat.
 • Inspectors, tant de l’administració com de les societats de classificació o entitats col•laboradores
 • Executius, de direcció i gestió
 • Gestió comercial, tant en venda com en aprovisionament
 • Docència
 • Recerca, tant en organismes públics com a la indústria

Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrès el compleixen aquells estudiants en possessió dels títols:

 • Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
 • Grau en Enginyeria d’Arquitectura Naval

O qualsevol altre grau que habiliti per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, segons el descrit a l’Ordre CIN/350/2009 del 9 de febrer de 2009, per la que s’estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, B.O.E. nº44 del 20 de febrer de 2009.

Tanmateix, també podran accedir al màster aquells estudiants que estiguin en possessió de qualsevol títol de grau en enginyeria, després de cursar uns complements de formació que aprovarà la comissió corresponent del màster, de forma individual per a cada cas. No obstant, en cap cas s’acceptarà l’ingrés al Màster en Enginyeria Naval i Oceànica a aquells estudiants que, en funció de la seva titulació d’accés, requereixin més de 45 crèdits ECTs de complements de formació.

Els estudiants que, sense tenir accés directe al màster, es preveuen com els més habituals en sol·licitar l’entrada al mateix son els procedents del Grau en Tecnologies Marines o de l’antiga Diplomatura en Màquines Navals. Aquests estudiants ja tenen definits els complements de formació que hauran de cursar. Aquests són els que es detallen a la següent taula.

Códi
Assignatura
ECTS
280670
Organització de la producció i gestió de projectes
7.5
280672
Càlcul numèric d’estructures navals
4.5
280674
Projecte de sistemes navals
9
280676
Projecte del vaixell i artefactes navals
9

L’admissió al màster en Enginyeria Naval i Oceànica es realitzarà ordenant els candidats segons la seva nota d’admissió, que es calcularà amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = EO + NE + CV + LA

On,
EO = Estudis d’Origen.

Els estudis d’origen es valoraran tenint en compte l’equivalència o similitud entre les competències del programa i les de la titulació des de la que es sol·licita l’accés al màster. La puntuació d’aquest apartat pot variar entre 1 i 5, essent 5 únicament per a les titulacions que habilitin per l’activitat professional d’Enginyer Tècnic Naval.  

NE = Nota Expedient.

La nota de l’expedient es calcularà mitjançant l’escala ECTS. La puntuació d’aquesta escala estarà compresa entre 1 i 4.

CV = Nota Currículum.

L’experiència laboral i el currículum vitae dels candidats es valoraran amb una puntuació compresa entre 0 i 1.

LA = Llengua Anglesa.

L’estudiant haurà d’aportar documentació que acrediti el seu coneixement de la llengua anglesa. La valoració d’aquest apartat estarà compresa entre 0 i 1.

Preinscripció

La preinscripció per cursar el màster el curs 2021/22 començarà al 1 febrer de 2021.

Tot aquell que es vulgui pre-inscriure al màster haurà de fer-ho entre el dia 1 de febrer i el 5 de juliol de 2021, a través de l’aplicació web que te la Universitat Politècnica de Catalunya per fer-ho. Es pot accedir a l’aplicació web a través del següent link: Aplicatiu preinscripció.

La descripció de com fer la preinscripció es pot consultar al següent link: Ajuda preinscripció.

En cas de que la demanda de places superi l’oferta, les sol·licituds seran ordenades en base a la nota d’admissió, tal com es detalla a l’apartat “perfil d’ingrés”.

L’estudiant admès al màster haurà de fer la reserva de plaça abans del abans del dia 8 de juliol del 2021. La matrícula es formalitzarà a principis de setembre. En el moment de formalitzar la matricula l’estudiant haurà de presentar els originals de tota la documentació requerida per accedir al màster.

Places ofertes 35
Preinscripció al màster 1 de febrer al 5 de juliol de 2021
Publicació llista admesos/es Juliol 2021
Matricula Setembre 2021
Preinscripció extraordinaria setembre Pendent de concretar
Publicació llistes definitives admesos/es Setembre 2021
Matricula extraordinaria octubre pendent de concretar
Inici curs acadèmic Pendent de concretar
Aplicatiu preinscripció Aplicatiu preinscripció

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a amb l'ordre Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.

Quadre resum

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a amb l'ordre Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Dos cursos acadèmics
Crèdits ECTS 120 ECTS
Tipus de docència Presencial
Horari Tarda
Idiomes Català i Castellà
Número de places 40
Habilita per professió regulada Enginyer/a Naval i Oceànic
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

28,82 €/crèditper tots els estudiants, excepte per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit (curs 20/21). El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.
Preus, beques i ajuts

Contacte

Coordinador/a del màster: coordinador.mueno@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

 

 

Go to top