Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Objectius de la Titulació ESTN

L’Enginyeria Naval té un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d’importants recursos tant de capital com humans. Els enginyers navals han de ser professionals dotats d’una formació bàsica i capacitació multidisciplinar. Això obliga a dissenyar plans d’estudi que sense perdre una sòlida formació bàsica permetin obtenir els coneixements específics que formin enginyers navals capaços de satisfer les necessitats que la indústria demandi.

L’objectiu d’aquest grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval és formar professionals amb capacitat per a la redacció, firma i desenvolupament de projectes a l’àmbit de l’enginyeria naval i oceànica que formin part de les activitats de construcció, muntatge, transformació, explotació, manteniment, reparació, o desballestament de bucs, embarcacions i artefactes marins, així com les de fabricació, instal·lació, muntatge o explotació dels equipaments i sistemes navals i oceànics.

Per a l’especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell, apart dels coneixements de formació bàsica i els comuns a la rama naval, s’adquireixen els coneixements específics descrits a l’apartat 5 de l’ordre ministerial BOE CIN/350/2009 que regula la professió d’enginyer tècnic naval:

§  Coneixement dels materials específics per a màquines, equipaments i sistemes navals i dels criteris per a la seva selecció.

§  Coneixement dels motors dièsel marins, turbines de gas i plantes de vapor.

§  Coneixement dels equipaments i sistemes auxiliars navals.

§  Coneixement de les màquines elèctriques i dels sistemes elèctrics navals.

§  Capacitat per a projectar sistemes hidràulics i neumàtics.

§  Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes de propulsió naval.

§  Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes auxiliars dels vaixells i artefactes.

§  Coneixement dels processos de fabricació mecànica.

§  Coneixement dels processos de muntatge a bord de màquines, equipaments i sistemes.

§  Coneixement dels fonaments del tràfic marítim per a la seva aplicació a la selecció i muntatge dels medis de càrrega i descàrrega del vaixell.

Competències GESTN

Competències genèriques

Les competències que els estudiants han d’adquirir son les que és relacionen a la taula següent:

CG1. EMPRENDEDORIA I INNOVACIÓ
Conèixer i comprendre l’organització d’una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials la qualitat i el benefici.

CG2. SOSTENIBILITAT I COMPROMIS SOCIAL
Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per tal de relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera equilibrada y compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.

CG3. TERCERA LLENGUA
Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral y per escrit i en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

 CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA
Comunicar-se de forma oral I escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge, de la elaboració del pensament i de la toma de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

CG5. TREBALL EN EQUIP
Estar capacitat per treballar com a membre d’un equip, ja sigui como un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CG6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ
Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació de l’àmbit de especialitat i valorar de forma crítica els resultats d’aquesta gestió.

CG7. APRENENTATGE AUTÒNOM
Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA NAVAL (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per el plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria naval assumint iniciatives, prenen decisions i aplicant solucions creatives, dins del marc de una metodologia sistemàtica.

CG9. CAPACITAT PER CONCEBRE, DISSENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE L'ENGINYERIA NAVAL (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis dins de  l’àmbit de l’enginyeria naval, inclòs la redacció i desenvolupament de projectes en l’àmbit de la especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques y tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacta social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica y de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.

 

Competències Específiques

Les competències específiques pels diferents blocs de formació són:

Competències del Mòdul de Formació Bàsica

CE-1 Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que és puguin plantejar en l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferenciables i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps  ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica  les seves aplicacions en l’enginyeria.
CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús  i  programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria.
CE-5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica y geometria descriptiva, com mitjançant  les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de

l’ empresa. Organització i gestió d’empreses.

 

Competències del Mòdul de Formació Comú a la branca naval

CE-7 Coneixement dels conceptes fonamentals de la mecànica de fluids i de la seva aplicació a les carenes de vaixell i artefactes, i a les màquines, equips i sistemes navals.
CE-8 Coneixement de la ciència y tecnologia de materials i capacitat per la seva selecció i per
l’avaluació del seu comportament.
CE-9 Coneixement de la teoria de circuïts i de les característiques de les màquines elèctriques i  capacitat per  realitzar càlculs de sistemes en els que intervinguin els elements esmentats.
CE-10 Coneixement de la teoria d’automatismes i mètodes de control i de la seva aplicació a bord.
CE-11 Coneixement de les característiques dels components i sistemes electrònics i de la seva aplicació a bord.
CE-12 Coneixement de la elasticitat i resistència de materials i capacitat per realitzar càlculs
d’elements sotmesos a sol·licitacions diverses.
CE-13 Coneixement de la mecànica i dels components de màquines.
CE-14 Coneixement de la termodinàmica aplicada i de la transmissió del calor.
CE-15 Coneixement de les característiques dels sistemes de propulsió naval.
CE-16 Capacitat per la realització del càlcul i control de vibracions i sorolls a bord de vaixells i artefactes.
CE-17 Coneixement dels sistemes per l’avaluació de la qualitat, i de la normativa y mitjans relatius a la seguretat i protecció ambiental.

 

Competències del Mòdul de Formació de Tecnologia Específica en Propulsió i Serveis del Vaixell

CE-18 Coneixement dels materials específics per a màquines, equips i sistemes navals i dels criteris per la seva selecció.
CE-19 Coneixement dels motors diesel marins, turbines de gas i plantes de vapor.
CE-20 Coneixements dels equips i sistemes auxiliars navals.
CE-21 Coneixement de les màquines elèctriques i dels sistemes elèctrics navals.
CE-22 Capacitat per  projectar sistemes hidràulics i pneumàtics.
CE-23 Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes de propulsió naval.
CE-24 Coneixement dels mètodes de projecte dels sistemes auxiliars dels vaixells i artefactes.
CE-25 Coneixement dels processos de fabricació mecànica.
CE-26 Coneixement dels processos de muntatge a bord de màquines equips i sistemes.
CE-27 Coneixement dels fonaments del tràfic marítim per la seva aplicació a la selecció i muntatge dels mitjans de carrega i descarrega del vaixell.

 

Competències del Mòdul de Treball Fi de Grau

CE-28 Capacitat per realitzar un exercici original a realitzar individualment i presentar y defensar davant d’un tribunal universitari, consistent en un projecte dins l’àmbit de l’enginyeria Naval de naturalesa professional en el que se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Perfil d'Ingrés ESTN

El perfil d'ingrés recomanat és el següent:

  • L’estudiant de nou ingrés haurà de tenir una bona formació que el/la permeti accedir als coneixements avançats en matemàtiques, física, química, informàtica i expressió gràfica que requereix la titulació en els dos primers anys.
  • Respecte a les seves aptituds i capacitats, resulten desitjables tenir una bona disposició per al treball individual, capacitat de concentració, facilitat per a l’aprenentatge autònom, habilitat per organitzar-se el temps i l’estudi, facilitat per al pensament lògic i responsabilitat en el treball en equip.

Estructura de la Titulació ESTN

El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.
En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 138 ECTS
Optatives 18 ECTS
Pràctiques externes 0 ECTS
Treball de fi de grau 24 ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 ECTS

  Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:

  • Mòdul de formació bàsica
  • Mòdul de formació comú
  • Mòdul de formació específica
  • Mòdul de formació optativa
  • Treball final de grau

 

      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Formació bàsica  Matemàtiques  21                
 Física  9                
 Química  12                
 Informàtica  6                
 Expressió Gràfica  6                
 Empresa  6                
  Total 60                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori comú branca naval  Termofluidodinàmica 18                
 Mecànica, Resistència i Tecnologia de materials 19,5                
 Electrònica, Electrotècnia i Automàtica 16,5                
 Tecnologia de la producció naval 18                
  Total 72                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori específic titulació
(Propulsió i Serveis del Vaixell)
 Màquines, Equipaments i Sistemes Navals  16,5                
 Projectes de Tecnologia i Sistemes Navals  25,5                
 Tecnologies Navals  24                
Total                                                    66
   
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Optativitat Intensificació 1 18                
Intensificació 2 18                
Intensificació 3 18                
Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … 6                
Practiques en Empresa 12                
TFG Treball fi de grau 24                
  Total                  
  TOTAL TITULACIÓN 240                

Sortides Professionals ESTN

 

El Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer/a Tècnic/a Naval amb l'especialitat en Propulsió i Serveis del Vaixell, tal com estableix l'Ordre Ministerial CIN/350/2009, de 9 de febrer. Es tracta d'un títol de grau oficial amb orientació professional i amb les competències que s'estableixen en la citada Ordre Ministerial.

Aquest títol de grau té una marcada orientació professional, amb l'objectiu de garantir la formació adequada en les activitats tecnològiques lligades a l'àmbit de l'enginyeria naval principalment, sobre els següents camps:

§  Vaixells i embarcacions de tot tipus

§  Plataformes i artefactes flotants i fixos, com són:

ü  Dics flotants

ü  Estructures per a l’exploració i aprofitament de recursos marins

ü  Estructures marines per a la generació d'energia renovable

§  Vivers marins i sistemes de pesca

§  Indústries marítimes

 

En particular, el graduat/ada en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval exerceix activitats relacionades amb el projecte bàsic, entre elles:

§  Projecte de cambra de màquines i planta propulsora: incloent selecció adequada de maquinària, motors dièsel, turbines de gas i vapor, motors i generadors elèctrics, etc.

§  Projecte de sistemes mecànics, elèctrics, de fluids i de control de vaixells.

§  Processos per a la construcció dels diferents sistemes, la seva reparació, manteniment i conversió.

§  Inspecció de treballs en el seu àmbit.

 

Habitualment, el graduat/ada en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval desenvolupa la seva activitat professional en:

§  Indústries de construcció, reparació i manteniment de vaixells

§  Oficines tècniques navals

§  Administracions marítimes

§  Empreses navilieres

§  Societats de classificació

§  Organismes de certificació de qualitat

§  Exercici lliure de la professió (projectes, peritatges, assessorament, etc.)

§    Universitats (docència i recerca)

Pla d'estudis GESTN

Pla d'estudis desenvolupat d'acord a la normativa: Ordre CIN / 350/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic naval. (+ info )

Programa de les assignatures

Programa de las asignaturas (castellano)

PROGRAMA DE LES ASSIGNATURES

Primer quadrimestre

En total cal cursar 18 ECTS d'assignatures optatives.  Es poden cursar a partir de Q3.

Vuitè quadrimestre

Assignatures optatives

En total cal cursar 18 ECTS d'assignatures optatives.  Es poden cursar a partir de Q3.

Obligatòria                          Optativa                            Projecte             

Quadre resum

Títol Graduat/da en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
Professión regulada Enginyer/a tècnic/a naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.
Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball
Tipus de docència Presencial
Idiomes Català / Castellà
Nota de tall PAU Curs 23/24: 8
Nº Places 60
Horaris/torns Matí / Tarda
Preus 18,46 € per crèdit (Curs 2023/24). Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda
Vine'ns a veure Jornades de Portes Obertes
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Informació Pla d'estudi Indicadors de la titulació Informació i taules de reconeixement
Programa de les assignatures
 

Contacte

 

Coordinador/a: coordinador.gestn@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu

Requisits d'assignatures

Codi Unitat docent (B) Tipus Codi Unitat docent (A)
280672 CÀLCUL NUMÈRIC Prerequisit 280669 ESTRUCTURES APLICADES A L'ENGINYERIA NAVAL
280647 ELECTRÒNICA NAVAL Prerequisit 280641 ELECTRICITAT I ELECTROTÈCNIA
280669 ESTRUCTURES APLICADES A L'ENGINYERIA NAVAL Corequisit 280664 MECÀNICA APLICADA A L'ENGINYERIA NAVAL
280692 INSPECCIÓ TÈCNICA D'EMBARCACIONS D'ESBARJO Prerequisit 280646 CONSTRUCCIÓ NAVAL
280695 INSPECCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Prerequisit 280665 PLANTA ELÈCTRICA DEL VAIXELL
280665 PLANTA ELÈCTRICA DEL VAIXELL Prerequisit 280641 ELECTRICITAT I ELECTROTÈCNIA

NOTA:

“A Prerequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat la unitat A

“A Corequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver superat o estar matriculat de la unitat A

“A Precorequisit de B”: Per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A. En cas que s’hagi superat la unitat A podrá matricular-se de B sense problemas. Si ha suspès la unitat A es controlarà com “A és corequisit de B”. Per tant, la primera vegada que es matricula de A, aquesta actua com a Prerequisit de B (no pot matricular de B) i les següents matrícules A actua com a Corequisit de B.

Quan parlem de superat també incloem els compensables, és a dir, notes entre 4 i 4,9.

Professió regulada

El Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (BOE CIN/350/2009) habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Naval (BOE-A-1986-8176).

Go to top