Competències GTM

Competències Genèriques

Les competències que els estudiants han d’adquirir són les que es relacionen a la taula següent:

CG1. EMPRENDEDURIA I INNOVACIÓ
Conèixer i comprendre l’organització d’una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CG2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL
Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per tal de relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de manera equilibrada y compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat.

CG3. TERCERA Llengua
Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l’anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

 CG4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA
Comunicar-se de forma oral I escrita amb altres persones sobre els resultats de l’aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

CG5. TREBALL EN EQUIP
Estar capacitat per treballar com a membre d’un equip, ja sigui como un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i considerant els recursos disponibles.

CG6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D’INFORMACIÓ
Gestionar l’adquisició, l’estructuració, l’anàlisi i la visualització de dades i informació de l’àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d’aquesta gestió.

CG7. APRENENTATGE AUTÒNOM
Detectar carències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

CG8. CAPACITAT PER IDENTIFICAR I SOLVENTAR PROBLEMES A L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA MARINA (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per al plantejament i resolució de problemes a l’àmbit de l’enginyeria marina assumint iniciatives, prenent decisions i aplicant solucions creatives, dins el marc d'una metodologia sistemàtica.

CG9. CAPACITAT PER CONCEBRE, DISENYAR I IMPLEMENTAR SISTEMES COMPLEXOS A L’ÀMBIT DE LA ENGINYERIA MARINA (Competència addicional de la Facultat de Nàutica de Barcelona)
Capacitat per a la concepció, disseny i implementació de processos, sistemes i/o serveis dins de  l’àmbit de l’enginyeria marina, incloent la redacció i desenvolupament de projectes en l’àmbit de l'especialitat, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les activitats objecte dels projectes, la realització de mesures, càlculs i valoracions, l'utilització d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment, la valoració de l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, i la valoració econòmica i de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.

 

 

Competències específiques

Les competències específiques per als diferents blocs de formació són:

Competències del Mòdul de Formació Bàsica

CE-1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que és poden plantejar en l’enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.

CE-2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CE-3 Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica, i les seves aplicacions en l’enginyeria.

CE-4 Coneixements bàsics sobre l’ús i  programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l’enginyeria.

CE-5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica y geometria descriptiva, com mitjançant  les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

CE-6 Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’ empresa. Organització i gestió d’empreses.

CE-7 Coneixement de l’anglès tècnic marítim.

 

Competències del Mòdul de Formació Nàutica-Marina

Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de:
CE-7 Teoria de circuïts i màquines elèctriques marines.
CE-8 Electrònica aplicada al vaixell i instal·lacions marines.
CE-9 Automatismes i mètodes de control aplicables al vaixell i instal·lacions marines.
CE-10 Tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.
CE-11 Seguretat i protecció del vaixell. Contra incendis i supervivència. Prevenció i lluita contra la contaminació.
CE-12 Sistemes de gestió de la qualitat i seguretat aplicada al vaixell. Auditories de la gestió del vaixell.
CE-13 Formació sanitària marina.
CE-14 Teoria del vaixell.
CE-15 Construcció naval.
CE-16 Sistemes principals, auxiliars i propulsors del vaixell. Fred i climatització.
CE-17 Legislació i normativa marina.

 

Competències del Mòdul de Formació Específic en Tecnologies Marines

Coneixements i capacitat per aplicar i calcular d’acord amb el Conveni STCW-95 (Manila 2010):
CE-18 Termodinàmica aplicada i transmissió de la calor.
CE-19 Mecànica de fluids.
CE-20 Tecnologia mecànica, muntatges i metrotècnia.
CE-21 Fonaments de ciència de materials i la seva aplicació al comportament de sòlids reals en estructures, instal·lacions i equipaments  marins.
CE-22 Teoria de màquines i mecanismes.
CE-23 Resistència de materials.
CE-24 Organització i gestió de projectes de reparació, instal·lació, modificació, re disseny i manteniment de màquines i sistemes de vaixells, dins de l’àmbit de la seva especialitat, és a dir, operació i explotació.
CE-25 Fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques. Motors de combustió interna. Turbines de vapor i de gas. Generadors de vapor. Fred i climatització.
CE-26 Regulació i control de màquines i sistemes marins.
CE-27 Sistemes de propulsió elèctrica.
CE-28 Electrònica de potència.
CE-29 Operació, manteniment, re disseny i reparació de tots els sistemes existents a bord de un vaixell. Tipologia d’avaries
CE-30 Disseny i gestió de sistemes d’optimització energètica aplicats a instal·lacions marines.
CE-31 Propulsors marins: càlcul, selecció, muntatge i manteniment.
CE-32 Gestió d’auditories energètiques.
CE-33 Inspecció y Societats de Classificació.
CE-34 Transports especials i mercaderies perilloses.

 

Competències del Mòdul de Treball de Fi del Grau

CE-35 Capacitat per realitzar un treball original consistent en un projecte integral dins l’ àmbit de l’Enginyeria Marina de caràcter professional, en el qual es sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments i que, a ser possible, correspongui a un cas real que es pugui presentar en la realització de les pràctiques externes.

 

Les competències recollides en el conveni STCW-95 (Manila 2010), per a aquest títol de grau, són les següents:

COMPETÈNCIES STCW-95 (Manila 2010)

Utilitzar les eines apropiades per a les operacions de fabricació i reparació que solen efectuar-se a bord del vaixell

Utilitzar les eines manuals i l’equipament de mesura peral desmantellament, manteniment, reparació i muntatge de les instal·lacions i de l’equipament de a bord

Utilitzar les eines manuals i l’equipament de mesura i prova elèctrica i electrònica per a la detecció d’avaries i les operacions de manteniment i reparació

Realitzar una guàrdia de màquines segura

Ús de l’anglès escrit i oral

Operar la maquinaria principal i auxiliar i els sistemes de control corresponents

Operar els sistemes de bombeig i de control corresponents

Operar alternadors, generadors i sistemes de control

Mantenir els sistemes de maquinària naval, inclosos els sistemes de control

Assegurar l’acompliment de les prescripcions referents a la prevenció de la contaminació

Mantenir la navegabilitat del vaixell

Prevenció, control i lluita contra incendis a bord.

Operacions dels dispositius de salvament

Primers auxilis a bord

Vetllar per l’acompliment de les prescripcions legislatives

Planificar i programar operacions

Posada en marxa i parada de la màquina propulsora principal i la maquinaria auxiliar, inclosos els sistemes corresponents

Operació i funcionament de la màquina, controlar, vigilar i avaluar els seu rendiment i capacitat

Mantenir la seguritat dels equips, sistemes i serveis de la maquinària

Efectuar operacions relacionades amb el combustible i llast

Utilització dels equipaments de comunicació interna

Fer funcionar l’equip elèctric i electrònic del vaixell

Provar l’equipament elèctric i electrònic, detectar avaries i mantenir-lo en condicions de funcionament o, en el seu cas, reparar-lo

Organitzar procediments segurs de manteniment i reparacions

Detectar i definir la causa dels defectes de funcionament de les màquines i reparar-les

Garantir que s’observen les pràctiques de seguritat en el treball

Controlar el seient, l’estabilitat i els esforços

Vigilar i controlar l’acompliment de les prescripcions legislatives i de les mesures per garantir la seguretat de la vida humana al mar i la protecció del medi marí

Mantenir la seguretat i protecció del vaixell, la tripulació i el passatge, així com el bon estat de funcionament dels sistemes de salvament, de lluita contra incendis i altres sistemes de seguretat

Elaborar plans d’emergència i de control d’avaries,  actuar eficaçment en aquestes situacions

Organitzar i dirigir a la tripulació

Go to top