Competències

Les competències que assolirà l’estudiant/a que cursi el Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica són:

 • Capacitat per resoldre problemes complexos i per prendre decisions amb responsabilitat sobre la base dels coneixements científics i tecnològics adquirits en matèries bàsiques i tecnològiques aplicables a l'enginyeria naval i oceànica, i en mètodes de gestió.
 • Capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècnica, econòmica i ambientalment adequades a necessitats de transport marítim o integral de persones i mercaderies, d'aprofitament de recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), ús adequat de l'hàbitat marí i mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 • Capacitat per a projectar vaixells i embarcacions de tot tipus.
 • Capacitat per al projecte de plataformes i artefactes per a l'aprofitament de recursos oceànics.
 • Capacitat per dissenyar i controlar els processos de construcció, reparació, transformació, manteniment i inspecció dels enginys anteriors.
 • Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes navals i oceànics.
 • Capacitat d'integració de sistemes marítims complexos i de traducció en solucions viables.
 • Capacitat per a l'anàlisi i interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per redactar especificacions que compleixin el que estableixen els contractes, els reglaments i les normes d'àmbit naval i industrial.
 • Coneixements del trànsit marítim i del transport integral necessaris per al projecte de vaixells.
 • Capacitat per a la gestió i direcció d'empreses marítimes.
 • Capacitat per a la gestió de l'explotació de vaixells i artefactes marítims, i de l'enginyeria necessària per a la seva seguretat, operació, suport logístic i manteniment.
 • Capacitat per desenvolupar l'enginyeria necessària en les operacions de salvament i rescat i en el disseny i utilització dels mitjans requerits.
 • Capacitat per analitzar, valorar i corregir l'impacte social i ambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball multidisciplinaris en un entorn multilingüe, i de generar informes per a la transmissió de coneixements i resultats.
Go to top