Estructura de la Titulació ESTN

El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.
En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 138 ECTS
Optatives 18 ECTS
Pràctiques externes 0 ECTS
Treball de fi de grau 24 ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 ECTS

  Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:

  • Mòdul de formació bàsica
  • Mòdul de formació comú
  • Mòdul de formació específica
  • Mòdul de formació optativa
  • Treball final de grau

 

      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Formació bàsica  Matemàtiques  21                
 Física  9                
 Química  12                
 Informàtica  6                
 Expressió Gràfica  6                
 Empresa  6                
  Total 60                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori comú branca naval  Termofluidodinàmica 18                
 Mecànica, Resistència i Tecnologia de materials 19,5                
 Electrònica, Electrotècnia i Automàtica 16,5                
 Tecnologia de la producció naval 18                
  Total 72                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori específic titulació
(Propulsió i Serveis del Vaixell)
 Màquines, Equipaments i Sistemes Navals  16,5                
 Projectes de Tecnologia i Sistemes Navals  25,5                
 Tecnologies Navals  24                
Total                                                    66
   
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Optativitat Intensificació 1 18                
Intensificació 2 18                
Intensificació 3 18                
Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … 6                
Practiques en Empresa 12                
TFG Treball fi de grau 24                
  Total                  
  TOTAL TITULACIÓN 240                
Go to top