Estructura de la Titulació GTM

El pla d’estudis de la titulació proposada s’estructura de manera descriptiva a nivell de matèries per garantir una organització flexible, que sigui capaç de donar resposta amb total eficàcia als objectius de formació previstos.

En la següent taula es mostra la distribució de crèdits, en funció del tipus de matèries i els crèdits assignats.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 132 ECTS
Optatives 6 ECTS
Pràctiques externes 30 ECTS
Treball de fi de grau 12 ECTS
CRÈDITS TOTALS 240 ECTS

Explicació general de la planificació del pla d’estudis.
A continuació es detallen els mòduls i les matèries de que consta el pla, així com la seva seqüenciació temporal. El pla d’estudis del Grau en Tecnologies Marines de la Universitat Politècnica de Catalunya impartit per la FNB consta dels mòduls següents:

  • Mòdul de formació bàsica
  • Mòdul de formació comuna nàutica-marina
  • Modulo de formació específica marina
  • Modulo de formació optativa
  • Treball de fil de grau
  • Mòdul de pràctiques externes
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Formació bàsica  Matemàtiques  21                
 Física  9                
 Química  6                
 Informàtica  6                
 Expressió Gràfica  6                
 Empresa  6                
 Anglès tècnic marítim  6                
  Total 60                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori comú branca nàutica-marina  Construcció naval i teoria del vaixell 12                
 Electricitat, electrònica i automàtica aplicada al vaixell 18                
Seguretat medi ambiental i legislació marítima 18                
  Total 48                
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Obligatori específic titulació
Enginyeria Marina
Mecànica i materials 21                
Termotécnia i Mecànica de Fluids 16,5                
Màquines i sistemes marins 27                
Gestió, operació i manteniment de sistemes principals i auxiliars del vaixell 19,5                
  Total                                                    84
   
      1r any 2n any 3r any 4t any
Bloc Matèries ECTS 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B
Optativitat Optativa 6                
Reconeixement per mobilitat, activitats d’extensió universitària, … 6                
Pràctiques Pràctiques externes 30                
TFG Treball de fi de grau 12                
  Total  54                
  TOTAL TITULACIÓ 240                
Go to top