Objetius de la Titulació GNTM

La societat del futur necessitarà nous i millors mitjans de transport marítim, això com un major control del mateix, el que obligarà a disposar d’un teixit econòmic i administratiu propi de les tecnologies nàutiques i marítimes amb un alt desenvolupament tecnològic, que possibiliti la utilització òptima dels vaixells i el degut control del tràfic marítim en els nostres ports i costes, per a la consecució de les finalitats propostes. Tot això suposa que la Enginyeria Nàutica té en el mon, a Europa, i en particular, a Espanya, un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d’ importants recursos, tant materials com humans, sent cap d’aquests últims els mariners mercants que han estat i han de ser professionals dotats d’una sòlida formació bàsica i capacitació multidisciplinaria, el que fa obligatori dissenyar plans d’estudi que, sense perdre una sòlida formació bàsica i tecnològica, permetin obtenir els coneixements específics que els formin amb la flexibilitat que la temporalitat imposa, com a enginyers i mariners capacitats per satisfer les necessitats que el transport marítim espanyol i europeu demanden. L’ objectiu d’aquesta titulació es formar als estudiants per tal de que adquireixin les competències necessàries per l'exercici de la professió de Pilot de Segona de la Marina Mercant.

Go to top