El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en tecnologies Marines o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Màquines Navals o els Diplomats en Marina Civil, Secció Màquines.

També poden accedir als ensenyaments de màster universitari els estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tinguin pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagin finalitzat els estudis però estiguin pendents d’assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua.

A més, podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Cap de Màquines de la Marina Mercant.

Els/les aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LA+LC
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: l'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
LA: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

LC: Llengua castellana. Valoració del 0 a l’1

Cal que l'estudiant acrediti  el seu coneixement de les llengües anglesa (Nivell B2) i castellana (Nivell A) (en cas de no ser castellanoparlant). Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant un certificat d’idiomes (es farà servir la taula de certificats i les puntuacions establertes pel Consell Interuniversitari de Catalunya) o evidència clara del domini de l'idioma que serà valorat per la comissió encarregada de l'admissió al Màster. 

      Complements de Formació:

Els complements formatius que s'hauran de cursar dependrà de la titulació d'ingrés, ja sigui de grau o de l'anterior ordenació de estudis, així com de les competències acadèmiques prèvies de la/l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic. El nombre i el contingut dels crèdits a cursar els ha de determinar la Comissió Acadèmica del Màster.
Per superar els complements formatius exigits, l'estudiant haurà de cursar assignatures de les matèries del Grau en Tecnologies Marines, de tal manera que garanteixin l'adquisició de les competències requerides per iniciar el programa de màster.
Els complements de formació, si bé consistiran en la superació d'assignatures de Grau, tindran, a efectes de preu públic, la consideració de crèdits de màster.

Grau que té accés directe
Els estudiants que provinguin del grau en Tecnologies Marines no requereixen complements de formació específica, és a dir, tenen accés directe.

Els complements de formació per a altres titulacions s'estudiaran de forma específica per la Comissió Acadèmica del Màster.
En qualsevol cas, no s'acceptarà l'ingrés al Màster Universitari en Gestió i Operacions d'Instal·lacions Energètiques Marítimes d'aquells estudiants que, en funció de la seva titulació d'accés, requereixin més de 45 ECTS de complements de formació.

 

Go to top