El perfil recomanat d’ingrés és el de l'estudiantat en possessió del Grau en tecnologies Marines o dels títols obtinguts en ordenacions d'estudis anteriors, com és el cas dels Diplomats en Màquines Navals o els Diplomats en Marina Civil, Secció Màquines.

També podran accedir al màster qui estigui en possessió d'un grau en enginyeria. En aquest cas, el títol de màster no habilitarà per exercir la professió de Cap de Màquines de la Marina Mercant.

En el cas de que la demanda de places per cursar el màster superi el nombre de places ofertes, els aspirants seran ordenats en base a la nota d’admissió. Aquesta es calcula amb el següent criteri:

Nota d'admissió=EO+NE+CV+LI
EO: Estudis d'origen es valora la similitud o equivalència entre les competències del programa i les de la titulació a la qual es demana accés. Valoració de l'1 al 5.
NE: Nota expedient. Valoració de l'1 al 4.
CV: Nota currículum.Complements de Formació: ?L'experiència laboral i el currículum es valora del 0 a l'1
Ll: Llengua anglesa. Valoració del 0 a l'1

Complements de Formació:

Tots l'estudiantat que provingui d'una ordenació d'estudis anterior als graus (antigues diplomatures) haurà de cursar un mínim de 30 crèdits ECT per obtenir el títol de màster.

Els complements de formació es podran cursar alhora que es cursen les diferents matèries del màster, sempre que es respectin els requisits i prerequisits individuals que puguin tenir les diferents assignatures.

Els complements de formació necessaris per a l'estudiantat que provinguin de la Diplomatura en Màquines Navals (i titulacions anteriors) queden recollits a la següent taula:

Codi
Assignatura
ECTs
280606
Gestió empresarial i organització d’empreses
6
280648
Inspecció i assaigs no destructius
4.5
280661
Pràctiques externes*
19.5
 
Total
30

* Es podran reconèixer els dies d'embarcament realitzats com a pràctiques externes. Igual que al grau, els crèdits de pràctiques externes es poden cursar en forma d'assignatures.

Els complements de formació necessaris per a diplomats d'altres enginyeries els definirà de forma individual per cada cas la comissió permanent del màster.

Go to top