Perfil d'Ingrés ESTN

El perfil d'ingrés recomanat és el següent:

  • L’estudiant de nou ingrés haurà de tenir una bona formació que el/la permeti accedir als coneixements avançats en matemàtiques, física, química, informàtica i expressió gràfica que requereix la titulació en els dos primers anys.
  • Respecte a les seves aptituds i capacitats, resulten desitjables tenir una bona disposició per al treball individual, capacitat de concentració, facilitat per a l’aprenentatge autònom, habilitat per organitzar-se el temps i l’estudi, facilitat per al pensament lògic i responsabilitat en el treball en equip.
Go to top