Perfil d'Ingrés GNTM

El perfil d’ingrés recomanat es el següent:

  • En quant a la seva formació prèvia, l’estudiant de nou ingrés haurà de tenir una bona formació que el permeti accedir als coneixements avançats en matemàtiques, física, química, informàtica i expressió gràfica que requereix la titulació en els dos primers anys.
  • Respecte a les seves aptituds i capacitats, resulten desitjables les següents: bona disposició per el treball individual, capacitat de concentració, facilitat per ell aprenentatge autònom, habilitat per organitzar el temps i l’estudi, facilitat per el pensament lògic, responsabilitat en el treball en equip.
Go to top