Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrès el compleixen aquells estudiants en possessió dels títols:

  • Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
  • Grau en Enginyeria d’Arquitectura Naval

O qualsevol altre grau que habiliti per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, segons el descrit a l’Ordre CIN/350/2009 del 9 de febrer de 2009, per la que s’estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, B.O.E. nº44 del 20 de febrer de 2009.

Tanmateix, també podran accedir al màster aquells estudiants que estiguin en possessió de qualsevol títol de grau en enginyeria, després de cursar uns complements de formació que aprovarà la comissió corresponent del màster, de forma individual per a cada cas. No obstant, en cap cas s’acceptarà l’ingrés al Màster en Enginyeria Naval i Oceànica a aquells estudiants que, en funció de la seva titulació d’accés, requereixin més de 45 crèdits ECTs de complements de formació.

Els estudiants que, sense tenir accés directe al màster, es preveuen com els més habituals en sol·licitar l’entrada al mateix son els procedents del Grau en Tecnologies Marines o de l’antiga Diplomatura en Màquines Navals. Aquests estudiants ja tenen definits els complements de formació que hauran de cursar. Aquests són els que es detallen a la següent taula.

Códi
Assignatura
ECTS
280670
Organització de la producció i gestió de projectes
7.5
280672
Càlcul numèric d’estructures navals
4.5
280674
Projecte de sistemes navals
9
280676
Projecte del vaixell i artefactes navals
9

L’admissió al màster en Enginyeria Naval i Oceànica es realitzarà ordenant els candidats segons la seva nota d’admissió, que es calcularà amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = EO + NE + CV + LA

On,
EO = Estudis d’Origen.

Els estudis d’origen es valoraran tenint en compte l’equivalència o similitud entre les competències del programa i les de la titulació des de la que es sol·licita l’accés al màster. La puntuació d’aquest apartat pot variar entre 1 i 5, essent 5 únicament per a les titulacions que habilitin per l’activitat professional d’Enginyer Tècnic Naval.  

NE = Nota Expedient.

La nota de l’expedient es calcularà mitjançant l’escala ECTS. La puntuació d’aquesta escala estarà compresa entre 1 i 4.

CV = Nota Currículum.

L’experiència laboral i el currículum vitae dels candidats es valoraran amb una puntuació compresa entre 0 i 1.

LA = Llengua Anglesa.

L’estudiant haurà d’aportar documentació que acrediti el seu coneixement de la llengua anglesa. La valoració d’aquest apartat estarà compresa entre 0 i 1.

Go to top