Perfil d'ingrés

El perfil recomanat d’ingrès el compleix l'estudiantat en possessió d'algun dels títols:

  • Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
  • Grau en Enginyeria d’Arquitectura Naval

O qualsevol altre grau que habiliti per l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, segons el descrit a l’Ordre CIN/350/2009 del 9 de febrer de 2009, per la que s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Naval, B.O.E. nº44 del 20 de febrer de 2009. També poden accedir als ensenyaments de màster universitari els estudiants de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tinguin pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagin finalitzat els estudis però estiguin pendents d’assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua.

Tanmateix, també podrà accedir al màster l'estudiantat que estigui en possessió de qualsevol títol de grau en enginyeria, després de cursar uns complements de formació que aprovarà la comissió corresponent del màster, de forma individual per a cada cas. No obstant, en cap cas s’acceptarà l’ingrés al Màster en Enginyeria Naval i Oceànica l'estudiantat que, en funció de la seva titulació d’accés, requereixi més de 45 crèdits ECTS de complements de formació.

L'estudiantat que, sense tenir accés directe al màster, es preveu com el més habitual en sol·licitar l’entrada al mateix és el procedent del Grau en Tecnologies Marines o de l’antiga Diplomatura en Màquines Navals. Aquest estudiantat ja té definits els complements de formació que haurà de cursar. Aquests són els que es detallen a la següent taula.

Códi
Assignatura
ECTS
280670
Organització de la producció i gestió de projectes
7.5
280672
Càlcul numèric d’estructures navals
4.5
280674
Projecte de sistemes navals
9
280676
Projecte del vaixell i artefactes navals
9

L’admissió al màster en Enginyeria Naval i Oceànica es realitzarà ordenant els candidats segons la seva nota d’admissió, que es calcularà amb la següent fórmula:

Nota d’admissió = EO + NE + CV + LA

on,
EO = Estudis d’Origen.

Els estudis d’origen es valoraran tenint en compte l’equivalència o similitud entre les competències del programa i les de la titulació des de la que es sol·licita l’accés al màster. La puntuació d’aquest apartat pot variar entre 1 i 5, essent 5 únicament per a les titulacions que habilitin per l’activitat professional d’Enginyer Tècnic Naval.  

NE = Nota Expedient.

La nota de l’expedient es calcularà mitjançant l’escala ECTS. La puntuació d’aquesta escala estarà compresa entre 1 i 4.

CV = Curriculum Vitae.

L’experiència laboral i el currículum vitae dels candidats es valoraran amb una puntuació compresa entre 0 i 1.

LA = Llengua Anglesa.

L’estudiant haurà d’aportar documentació que acrediti el seu coneixement de la llengua anglesa. La valoració d’aquest apartat estarà compresa entre 0 i 1.

Nota:  Per accedir al màster cal tenir un nivell d'anglès mínim equivalent a un B2. En el cas de les graduades i graduats de la UPC, aquest requeriment es considera satisfet a l'aportar el títol o resguard del títol de grau. La resta del sistema universitari català es comprovarà que s'hagi assolit el requisit de la tercera llengua i que aquesta sigui l'anglès. A la resta de casos s'haurà d'acreditar el nivell d'anglès amb la presentació del certificat corresponent (es farà servir la taula de certificats i les puntuacions establertes pel Consell Interuniversitari de Catalunya) o evidència clara del domini de l'idioma que serà valorat per la comissió encarregada de l'admissió al Màster.

Go to top