Quadre resum

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Naval i Oceànic/a segons l'ordre Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les Enginyeres i Enginyers Navals i Oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambiental adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, a l’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), a l’ús adequat de l’hàbitat marí i als mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Dos cursos acadèmics
Crèdits ECTS 120 ECTS
Tipus de docència Presencial
Horari Tarda
Idiomes Català, Castellà, Anglès
Número de places 36
Habilita per professió regulada Enginyer/a Naval i Oceànic
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

18,46 €/crèdit per a tot l'estudiantat, excepte per a l'estudiantat estranger no resident, que no siguin nacional d'estats membres de la UE,  per a qui serà d'1,5 vegades el preu del crèdit. El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.(Preu 22/23)
Preus, beques i ajuts

Contacte

Coordinació del màster:    coordinador.mueno@fnb.upc.edu

Cap d'estudis FNB:           cap.estudis@fnb.upc.edu

 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

 

 

Go to top