Quadre resum

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a amb l'ordre Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.
 
Quadre resum de la titulació:
Durada dels estudis Dos cursos acadèmics
Crèdits ECTS 120 ECTS
Tipus de docència Presencial
Horari Tarda
Idiomes Català i Castellà
Número de places 35
Habilita per professió regulada Enginyer/a Naval i Oceànic
Organització Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Universitat coordinadora Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Preu

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.
Preus, beques i ajuts

Contacte Coordinador del màster: Julio Garcia: julio@cimne.upc.edu
Cap d'estudis FNB: cap.estudis@fnb.upc.edu
 

Programa de les assignatures 

Informació Màsters Universitaris UPC

 

 

Go to top