Sortides professionals

La societat del futur necessitarà nous i millors mitjans de transport marítim, així com un major control dels mateixos, el que obligarà a disposar d'un teixit econòmic i administratiu propi que promogui i manipuli les tecnologies nàutiques i marítimes amb un alt desenvolupament tecnològic que possibiliti l'ocupació òptima dels vaixells i el degut control del trànsit marítim als nostres ports i costes per a la consecució dels fins proposats. Tot això suposa que l'enginyeria nàutica té al món, a Europa i, en particular, a Espanya, un ampli horitzó de futur que requerirà disposar d'importants recursos, tant materials com humans. Els marins mercants han de formar part d'aquests recursos humans ja que han estat i han de ser professionals dotats d'una sòlida formació bàsica i capacitació multidisciplinària. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim estan dissenyats de manera que, sense perdre una sòlida formació bàsica i tecnològica, permeten obtenir els coneixements específics que formin als futurs professionals amb la flexibilitat que els temps actuals imposa, formant-los com a enginyers i marins capaços de satisfer les necessitats que el transport marítim nacional i internacional demanin.

Per una altra banda, el comerç i transport marítim està guanyant cada cop major importància arrel de la globalització de l’activitat comercial. Aquest és un sector emergent que actualment ofereix moltes sortides professionals i la previsió és que aquestes augmentin a curt i mig termini. Els estudis del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim formaran professionals competents en aquests camps, capaços d’excel·lir en els reptes presents i futurs, així com d’aprofitar l’empenta que té actualment el sector per crear noves professions, empreses i oportunitats laborals.

Per donar una major concreció en les sortides professionals del màster, s'inclou a continuació un ventall de les possibilitats laborals que ofereix aquest. Sense pretendre ser completament exhaustiu, els principals àmbits de treball son:

Àmbit Nàutic:

Capità de la Marina Mercant
Vaixells i empreses navilieres
Inspecció i classificació
Terminals portuàries
Asseguradores i empreses de peritació marítima

Àmbit del Transport, la Gestió i la Logística (malgrat que els titulats estaran especialitzats en el sector marítim, la seva capacitació els permetrà treballar tant en el sector marítim com en el sector terrestre)

Empreses consignatàries i transitàries
Empreses de transports
Gestió i Logística de mercaderies
Serveis financers
Gestió empresarial

Àmbit de l’Administració

Administració Marítima (delegacions foment, capitanies marítimes, inspecció marítima, etc).
Serveis Marítims (vigilància, salvament, duanes)
Investigació i docència

Àmbit de Projectes a l’Enginyeria

Projectes de protecció i gestió del medi ambient
Projectes d’optimització de recursos y rutes marítimes

Go to top