Sortides Professionals GTM

Els principals perfils professionals associats al Grau en Tecnologies Marines i les competències per a cadascun són els següents:

OFICIAL DE MÀQUINES DE LA MARINA MERCANT:

Competències necessàries per al control, gestió, operació i re-disseny en la fase de construcció i explotació de sistemes destinats a la propulsió del vaixell, i a totes les aplicacions tècniques i de seguretat indispensables per a transportar, conservar i manipular tota classe de mercaderies.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ, OPERACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIO D'INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES I INDUSTRIALS: 

Competències necessàries per a la direcció i coordinació de les activitats esmentades.

REDACCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES TÈCNICS I INFORMES: 

Competències necessàries per a la redacció i desenvolupament de projectes de noves instal·lacions o que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, instal·lació, muntatge o explotació, realització de mesures, càlculs, valoracions, tasacions, peritatges, estudis, informes, i altres treballs relacionats d’instal·lacions energètiques i industrials marítimes, en els seus respectius casos, tant amb caràcter principal com accessori, sempre i quan la seva natura estigui relacionada amb el contingut de la titulació.

INSPECCIÓ I CERTIFICACIONS DE VAIXELLS CIVILS: 

Competències necessàries per a portar a terme inspeccions a vaixells en servei relacionades amb l’acompliment dels convenis internacionals, sense excepció en el seu contingut. Seguiment i supervisió de totes les activitats inspectores relatives a:

 • Operació i manteniment de les instal·lacions energètiques marines.
 • Instal·lacions i disposicions especials per prevenir la contaminació del medi marí.
 • Equip propulsor i de govern del vaixell, màquines propulsores principals, així com tot els seus serveis i equips auxiliars.
 • L’equip principal de generació d’energia elèctrica del vaixell i els seus serveis auxiliars.
 • Tota la resta d’aparells, elements, materials i equips del vaixell que influeixin en les condicions de seguretat o de prevenció de la contaminació del medi ambient marí.

GESTIÓ, DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ:

Competències necessàries per a la direcció, control, organització, coordinació i gestió de tota classe d’indústries o explotacions relacionades amb les Tecnologies Marines i gestió de totes les activitats relacionades amb la posada al mercat dels productes de les empreses esmentades.

QUALITAT, MEDI AMBIENT, SEGURETAT MARÍTIMA I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 

Competències referides a qualitat, mediambient, seguretat marítima i prevenció de riscos laborals necessaris per a l’elaboració de plans específics de gestió, coordinació i seguiment dels mateixos, realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, i informes amb responsabilitat plena dins dels sistemes integrats en la empresa.

​​

Així doncs, els sectors on poden treballar els graduats i graduades en Tecnologies Marines:

 • Sector naval: Vaixells i empreses navilieres
  • Mesures, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins l’àmbit de la Tecnologia Marina
  • Prospecció i explotació de recursos marins.  Investigació marina
  • Operació i manteniment de vaixells, plataformes, plantes i altres sistemes marins
  • Reparació i construcció de vaixells, plataformes, plantes i altres sistemes marins
 • Sector naval: Administració
  • Inspecció
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Companyies de classificació i d’assegurament de la qualitat
 • Sector energètic
  • Plantes de cogeneració
  • Centrals termoelèctriques
  • Climatització
  • Plantes petroquímiques
  • Gestió energètica i mediambiental
 • Sector de les construccions mecàniques i industrials
  • Maquinària i sistemes mecànics tant estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics
  • Manteniment industrial i de processos tècnics en general
  • Elaboració de projectes tècnics
  • Direcció d’obra de plantes industrials
  • Producció industrial
  • Materials
Go to top