Normativa pròpia de la Facultat de Nàutica de Barcelona - Estudis de Grau

5. MODIFICACIONS AL PUNT 2.5. CONDICIONS ACADÈMIQUES DE LA MATRÍCULA DE LA NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE GRAU DE LA UPC

Segons normativa acadèmica general de la UPC:
2.5.1. Nombre mínim i nombre màxim de crèdits: Amb caràcter general i sempre que l'estructura del pla d'estudis ho permet, les estudiantes i estudiants es poden matricular com a màxim del 120% de la mitjana de crèdits de què consta un quadrimestre/curs acadèmic en el pla d'estudis corresponent i tenen dret a matricular-se d'un mínim de 18 ECTS per quadrimestre o 36 si la matrícula és anual. El límit màxim del 120 % esmentat abans no s’aplica als estudiants i estudiantes que cursen els seus estudis a temps complet i que encara no han superat el nombre mínim de crèdits de la fase inicial del pla d’estudis establerts pel centre a l’efecte de la permanència (vegeu l’apartat 5.5 de la Normativa de permanència).

 

2.5.2. Matrícula d'un nou curs
Per garantir una progressió adequada dels estudiants i estudiantes, a l’hora de matricular­se de noves assignatures d'un curs qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades de cursos anteriors que s’imparteixin en aquell període lectiu.
Els estudiants i estudiantes en cap cas no es poden tornar a matricular de les assignatures superades. Es considera que l’estudiant o estudianta ha superat una assignatura quan en la valoració del rendiment ha obtingut una qualificació d’aprovat o superior.
Les assignatures qualificades en la valoració del rendiment amb un suspens i una nota numèrica igual o superior a 4,0 es poden matricular o no, atès que seran objecte d’avaluació curricular, mitjançant la qual es poden convertir en un aprovat o bé es poden mantenir en un suspens.
Si l’estudiant o estudianta matricula una assignatura de la qual ja ha estat avaluat en un període acadèmic anterior i n’ha obtingut una qualificació de suspens amb una nota numèrica igual o superior a 4,0 (sempre que sigui la darrera avaluació de l’assignatura), aquesta nota es manté en els actes d’avaluació següents, sempre que l’estudiant o estudianta no la superi (en aquest cas, la nota numèrica ha de ser la més alta de les dues obtingudes).
Amb caràcter general, haver superat el nombre mínim de crèdits de la fase inicial del pla d’estudis establerts pel centre (vegeu l’apartat 5.5. de la Normativa de permanència) és un requisit per poder formalitzar la matrícula d’assignatures obligatòries o optatives d’altres blocs curriculars.
No obstant això i per una sola vegada, aquesta restricció no s’aplica a els estudiants i estudiantes que no han esgotat el termini màxim per superar el nombre mínim de crèdits de la fase inicial establert pel centre a l’efecte de la permanència i tenen pendents fins a un màxim de 18 ECTS o 3 assignatures. Els estudiants i estudiantes que s’acullen a aquesta excepció han de formalitzar la matrícula de totes les assignatures pendents de la fase inicial, incloent­hi les assignatures de les quals han obtingut una qualificació igual o superior a 4,0, i poden completar la seva matrícula amb assignatures obligatòries o optatives del següent bloc curricular fins a un màxim total de 24 ECTS o 4 assignatures. Els estudiants i estudiantes que cursen els seus estudis a temps parcial poden completar la seva matrícula fins a un màxim de 18 ECTS per quadrimestre o 36 ECTS per any acadèmic si la matrícula és anual.
Per a l’aplicació d’aquesta excepcionalitat i en funció de l’estructura de cadascun dels plans d’estudis, el centre docent decideix si aplica un nombre d’ECTS o bé d’assignatures pel que fa al màxim pendent de superar (18 ECTS o 3 assignatures) i al màxim permès de matrícula (24 ECTS o 4 assignatures). En qualsevol cas, aquests criteris no es poden modificar durant el curs acadèmic.
En el cas de les titulacions en què les assignatures només s’ofereixen en un dels quadrimestres, els estudiants i estudiantes que a causa d’aquesta organització de la docència tenen un potencial de matrícula inferior o igual a 18 ECTS poden, per una sola vegada, acollir­se a aquesta excepció en els termes següents:
              L’excepció afecta la matrícula dels dos quadrimestres d’un curs acadèmic.
              En cadascun, han de formalitzar la matrícula de totes les assignatures pendents de la fase inicial, incloent­hi les assignatures de les quals han obtingut una qualificació igual o superior a 4,0 que s’ofereixen en aquell quadrimestre. Poden completar la matrícula amb assignatures obligatòries o optatives del següent bloc curricular fins a un màxim total de 24 ECTS o 4 assignatures per quadrimestre.
 
La Comissió d’Avaluació de la Fase Inicial o les persones que delega poden determinar, per a cada estudiant o estudianta a qui no s’aplica la restricció general, les assignatures que no pertanyen a la fase inicial de les quals pot matricular­se, tot respectant les condicions i el límit d’assignatures establerts.
Amb caràcter extraordinari, el director o directora o el degà o degana, amb l'informe previ de la Comissió Permanent del centre, pot fixar criteris complementaris o autoritzar excepcions a aquestes normes.

Fent ús de les competències assignades al centre, es proposa:
Excepció de matrícula de l’FNB a la Fase Inicial: Les estudiantes i estudiants matriculats a la Fase Inicial, que no han esgotat el termini per superar-la, amb un màxim de 18 crèdits ECTS pendents de superar d’aquest bloc curricular, (incloses les assignatures amb criteri de compensació), podran matricular fins un màxim de 30 crèdits ECTS. Dins d’aquests 30 crèdits ECTS, s’ inclouen els crèdits pendents de la Fase Inicial (fins un màxim de 18 crèdits) i la resta de crèdits d’assignatures del Bloc de Fase no Inicial.

Go to top