Professió regulada

Professió Regulada

Les titulacions professionals de la Marina Mercant estan regulades a Espanya pel Reial Decret 973/2009, de 12 de juny.  En concret, l'Article 6 estableix els requisits i atribucions del Pilot de primera de la marina mercant i l'Article 7 estableix els requisits i atribucions del pilot de segona de la marina mercant.

 

Pilot de primera de la marina mercant

El títol professional de pilot de primera de la marina mercant és un títol de competència expedit d'acord amb el que estableix la regla II / 2 de l'annex del Conveni STCW i en la secció A-II / 2 del codi STCW, aplicable a la titulació dels capitans i primers oficials de pont de vaixells d'arqueig brut igual o superior a 3000 GT, els requisits d'obtenció i atribucions professionals són els següents:

1. Requisits d'obtenció:

a) Estar en possessió del títol professional de pilot de segona de la marina mercant.

b) Haver exercit d'oficial de pont durant un període d'embarcament no inferior a 12 mesos.

c) Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l'Institut Social de la Marina acord amb la regla I / 9 de l'annex del Conveni STCW i la secció A-I / 9 del codi STCW, en el moment de la sol·licitud del títol.L'anterior certificat no serà necessari si l'interessat ja disposa d'un certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina.

2. Atribucions professionals:

a) Exercir de primer oficial de pont o oficial de pont en vaixells mercants sense limitació.

b) Exercir com a capità de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 500 GT en navegacions pròximes a la costa. L'exercici d'aquesta atribució en navegacions pròximes a la costa d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un Estat part al Conveni STCW haurà de comptar prèviament amb l'existència d'un acord previ entre Espanya i els Estats afectats. Per al comandament de vaixells pesquers s'estarà a la legislació vigent.

c) Podrà exercir com a capità de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 3.000 GT. Per a això ha d'acreditar un període d'embarcament no inferior a 36 mesos com oficial de pont. Aquest període es pot reduir a no menys de 24 mesos si acredita l'exercici professional de capità o de primer oficial de pont durant un període d'embarcament d'almenys 12 mesos. Per al comandament de vaixells pesquers s'estarà a la legislació vigent.

d) Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la seva professió marítima.

 

Pilot de segona de la marina mercant

El títol professional de pilot de segona de la marina mercant és un títol de competència expedit d'acord amb el que estableixen les regles Il / 1 i II / 2.4 de l'annex del Conveni STCW aplicables a la titulació dels capitans i primers oficials de pont de vaixells d'arqueig brut comprès entre 500 i 3000 GT, i II / 3 de l'annex del Conveni STCW, i en les seccions a-II / 1, a-II / 2.5 i a-II / 3 del codi STCW, els requisits d'obtenció i atribucions professionals són els següents:

1. Requisits d'obtenció:

a) Estar en possessió del títol universitari oficial de diplomat en navegació marítima o llicenciat en nàutica i transport marítim o d'un títol de grau en aquest àmbit.

b) Haver complert un període d'embarcament no inferior a 12 mesos com a alumne de pont en pràctiques, realitzant almenys sis mesos d'activitats de la guàrdia de navegació, com a part d'un programa de formació d'acord amb els requisits de la secció A-II / 1 sota la supervisió del capità o d'un oficial qualificat. Aquesta formació s'haurà de reflectir en el llibre de registre de la formació de l'alumne.

c) Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l'Institut Social de la Marina acord amb la regla I / 9 de l'annex del Conveni STCW i la secció A-I / 9 del codi STCW, en el moment de la sol·licitud del títol. L'anterior certificat no serà necessari si l'interessat ja disposa d'un certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament, en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina.

d) Haver superat la prova d'idoneïtat professional determinada pel Ministeri de Foment, d'acord amb les normes de competència de les seccions AII / 1, AII / 2.5 i AII / 3 del codi STCW i tenint en compte la secció A-VIII / 2 del codi STCW, que estableix l'organització de les guàrdies i principis que han d'observar.

2. Atribucions profesionals:

a) Exercir d'oficial de pont en vaixells mercants sense limitació o de primer oficial de pont en vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 3.000 GT. 

b) Exercir com a capità de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 500 GT en navegacions pròximes a la costa. Per a això ha d'acreditar un període d'embarcament no inferior a 12 mesos com oficial de pont. L'exercici d'aquesta atribució en navegacions pròximes a la costa d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un Estat part al Conveni STCW haurà de comptar prèviament amb l'existència d'un acord previ entre Espanya i els Estats afectats. Per al comandament de vaixells pesquers s'estarà a la legislació vigent.

c) Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la seva professió marítima

 

Certificats d'especialitat

Per a un llistat dels diferents certificats d'especialitat i els requisits per a obtenir-los i tramitar-los consultat el següent document:

Estudis nàutics i titulacions professionals

 

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

Go to top