Professió regulada

Professió Regulada

Les titulacions professionals de la Marina Mercant estan regulades a Espanya pel Reial Decret 973/2009, de 12 de juny.  En concret, l'Article 12 estableix els requisits i atribucions de l'Oficial de màquines de primera de la marina mercant i l'Article 13 estableix els requisits i atribucions de l'Oficial de màquines de segona de la marina mercant.

 

Oficial de màquines de primera de la marina mercant

El títol professional d'oficial de màquines de primera de la marina mercant és un títol de competència expedit d'acord amb el que estableix la Regla III / 2 de l'annex del Conveni STCW i la secció A-III / 2 del codi STCW, aplicable a la titulació dels caps de màquines i primers oficials de màquines de vaixells en que la màquina propulsora principal tingui una potència igual o superior a 3.000 KW. 

Els requisits d'obtenció i atribucions professionals són els següents:

1. Requisits d'obtenció:

a) Estar en possessió del títol professional d'oficial de màquines de segona de la marina mercant.

b) Haver exercit d'oficial de màquines de segona durant un període d'embarcament no inferior a 12 mesos.

c) Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l'Institut Social de la Marina acord amb la Regla I / 9 de l'annex del Conveni STCW i la secció A-I / 9 del codi STCW, en el moment de la sol·licitud del títol. L'anterior certificat no serà necessari si l'interessat ja disposa d'un certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina.

2. Atribucions professionals:

a) Exercir d'oficial de màquines o de primer oficial de màquines en vaixells mercants sense limitació de potència.

b) Exercir de cap de màquines en vaixells mercants fins a una potència de 3.000 kW.  Per a això ha d'acreditar 24 mesos com a oficial de màquines.

c) Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la seva professió marítima.

Per a exercir professionalment a bord de vaixells pesquers s'estarà a la legislació vigent.

 

Oficial de màquines de segona de la marina mercant

El títol professional d'oficial de màquines de segona de la marina mercant és un títol de competència expedit d'acord amb el que estableixen les regles III / 1 i III / 3 de l'annex del Conveni STCW i les seccions A-III / 1 i a-III / 3 del codi STCW, aplicable a la titulació dels oficials encarregats de la guàrdia d'una cambra de màquines i caps de màquines i primers oficials de màquines de vaixells en que la màquina propulsora principal tingui una potència compresa entre 750 KW i 3.000 KW. 

Els requisits d'obtenció i atribucions professionals són els següents:

1. Requisits d'obtenció:

a) Estar en possessió del títol universitari oficial de diplomat o llicenciat en màquines navals o d'un títol de grau en aquest àmbit.

b) Haver complert una combinació de formació de taller i període d'embarcament no inferior a 12 mesos, dels quals 6 mesos, almenys, seran de període d'embarcament com a alumne de màquines realitzant comeses relacionades amb la guàrdia a la cambra de màquines sota la supervisió del cap de màquines o d'un oficial de màquines qualificat, d'acord amb el que disposen les seccions a-III / 1 i a-III / 3 del codi STCW. Aquest fet ha de constar en el llibre de registre de la formació.

c) Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l'Institut Social de la Marina acord amb la Regla I / 9 de l'annex del Conveni STCW i la secció A-I / 9 del codi STCW, en el moment de la sol·licitud del títol. L'anterior certificat no serà necessari si l'interessat/da ja disposa d'un certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament en vigor, expedit per l'Institut Social de la Marina.

d) Haver superat la prova d'idoneïtat professional determinada pel Ministeri de Foment, d'acord amb les normes de competència de les seccions A-III / 1 i A-III / 3 del codi STCW i tenint en compte la secció A-VIII / 2 del codi STCW, que estableix l'organització de les guàrdies i principis que han d'observar-.

2. Atribucions professionals:

a) Exercir d'oficial de màquines en vaixells mercants sense limitació de potència.

b) Pot exercir de primer oficial de màquines en vaixells mercants potència propulsora de fins a 3.000 KW. Per a això ha d'acreditar un període d'embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de màquines.

c) Exercir com a cap de màquines en vaixells mercants fins a una potència de 750 KW.

d) Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la seva professió marítima.

Per a exercir professionalment a bord de vaixells pesquers s'estarà a la legislació vigent.

 

Certificats d'especialitat

Per a un llistat dels diferents certificats d'especialitat i els requisits per a obtenir-los i tramitar-los consultat el següent document:

Estudis nàutics i titulacions professionals

 

Fluxgrama de les titulacions professionals de màquines

Go to top