Sortides Professionals GNTM

A continuació, es recullen els principals perfils professionals les competències del quals,  preparen a aquells que hagin superat l’adquisició, comprensió i aplicació dels coneixements que atorga la titulació de Grau en Nàutica i Transport Marítim, donant la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis de valor dins del camp d’aplicació:

1. Marina Mercant.

La funció de Capità o Pilot de la marina mercant es troba plenament definida, tant per la tradició com per el conveni STCW-95, i a Espanya per el Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, per el que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant, que estableix com atribucions del Capità:

a) Comandament de vaixells dedicats a qualsevol classe de navegació sense limitació de tonatge.
b) Enrolar-se com oficial en els seus diferents categories en qualsevol classe de vaixell.
c) Exercir professionalment en totes les activitats vinculades a la seva professió.

Les atribucions del Pilot de 1a, segons el mateix RD, son:

a) Exercir de primer oficial de pont o d’oficial de pont en vaixells civils sense limitació.
b) Exercir com a capità de vaixells civils de arqueig brut no superior a 500 GT en navegacions pròximes a la costa. Per el comandament de bucs pesquers s’estarà a la legislació vigent.
c) Podrà exercir com a capità de bucs civils d’arqueig brut no superior a 6.000 GT. Per a això haurà d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 36 mesos com oficial de pont. Aquest període podrà reduir-se a no menys de 24 mesos si acredita l’exercici professional de capità o de primer oficial de pont durant un període d’embarcament de al menys 12 mesos.

Les atribucions del Pilot de 2a, segons el mateix RD, son:

a) Exercir d’Oficial de Pont en vaixells civils sense limitació o de Primer Oficial de Pont en bucs mercants d’arqueig brut no superior a 3.000 GT.
b) Podrà exercir com a Capità de bucs mercants d’arqueig brut no superior a 500 GT en navegacions pròximes a la costa, sempre i quant hagi estat Oficial de Pont durant un període de embarcament no inferior a dotze mesos.

2. Altres activitats del sector marítim, tals com:

 • Asseguradores.
 • Clubs de Protecció i Indemnització.
 • Surveyors y Vetting.
 • Societats de Classificació.
 • Drassanes, Capitans de Dic, Proves de Mar.
 • Compensadors d’Agulles Nàutiques.
 • Banca especialitzada y finançament naval.
 • Industries auxiliares (Habilitació, pintura, etc.).
 • Consultors marítims i Comissaris d’avaries.
 • Col·legis Oficials.
 • Empreses navilieres.
 • Associacions de Naviliers.
 • Agencies de Embarcament.
 • Operadors portuaris.
 • Dragats i remolc portuari.
 • Ports d’esbarjo.

3. Gestió de empreses.

L’experiència adquirida en la gestió del vaixell té una gran aplicació en tot tipus d’empreses privades, com gerents o gestors comercials, de recursos humans, etc.

4. Seguretat.

Una petita part dels titulats desenvolupen funcions en activitats relacionades amb la seguretat,

 • Cossos de bombers.
 • Policia portuària.
 • Prevenció de Riscos Laborals

5. Logística.

L’activitat de transitaris, comerç internacional i agències de duana també ocupa a una petita part d’aquests titulats.

6. Administració pública.

 • Direcció General de la Marina Mercant.
 • Capitanies Marítimes.
 • Practicatge.
 • Autoritats Portuàries.
 • Institut Social de la Marina.
 • Direcció General de Pesca.
 • Inspecció Pesquera.
 • Servei de Vigilància Duanera.
 • SASEMAR (Control de tràfic marítim, Salvament marítim i rescat).
 • Administració marítima de les CC.AA.
 • Serveis Meteorològics.
 • Control de Tràfic Aeri.
 • Armada.
 • Confraries de Pescadors i Llotges de peix.
 • Professional autònom. Nombroses activitats de las relacionades en els paràgrafs precedents  es poden exercir com a professionals autònoms.

7. Docència i Investigació.

Go to top