Passos a seguir per la inscripció, matriculació i lectura del Treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster

1.- Seleccionar el Treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster del llistat que s'ha posat a disposició de l'estudiantat a l'adreça:  https://www.fnb.upc.edu/?q=intranet/pfc, on hauras d'identificar-te amb el teu usuari i contrasenya. En cas, que no hi sigui el TFG/TFM que busques, hauràs de parlar amb el professor perquè inclogui el Treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster dintre d'aquesta Base de Dades.

2.- PRE-INSCRIPCIÓ: Una vegada hagis escollit el TFG/TFM a realitzar, hauràs d'imprimir el PDF de pre-inscripció per presentar-lo a Secretaria Acadèmica del Centre, signat pel professor i l'estudiant. La preinscripció del treball es pot fer en qualsevol moment, si et queden pendents de superar al Grau un màxim de: 66 crèdits – GTM – GNTM y 54 crèdits – GESTN, o haver superat al Màster 60 crèdits - MUGOIEM, MUNGTM o MUENO. Al dia següent de la seva inscripció a la Secretaria del Centre estarà accesible a la Intranet de l'estudiant en la web d l'FNB, la opció d'entrega del fitxer del TFG/TFM en format PDF.

3.- MATRICULACIÓ: Matricules el treball al quadrimestre que el penses llegir.
Pensa que per defensar el treball has de tenir tancat el bloc curricular. No el matriculis si encara et queden assignatures o si no estàs segur/a d’acabar-les totes el quadrimestre que el vols defensar.

4.- WRITTEN SKILLS or developing a project: Per poder defensar el treball de Grau has d’haver cursat el curs intensiu de 15h (5 dies, 3h), per al treball de Màster no es necessari. S’imparteix una edició al quadrimestre de tardor i una altra al de primavera.
Per matricular-te d’aquest curs (written-skills) has de tenir preinscrit el treball.

5.- DIPÒSIT: Per dipositar el treball has d’haver finalitzat el BC2 en el cas dels Graus, o bé 30 crèdits o menys pels Màsters. El dipòsit s’ha de fer entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes.
Aquest consisteix en:

  • Adjuntar la memòria del treball en format PDF a la Intranet de l'FNB (Apartat "El meu TFG/TFM" dels Treballs de Fi de Grau i Màster)
  • El títol de la memòria del treball en format PDF té que coincidir amb el títol inscrit a PRISMA
  • Proposta de 2 membres del tribunal per part del director/a
  • Imprimir sol·licitud de petició de tribunal (si no s'acompleixin els requisits anteriors no es podrà descarregar el Formulari de petició de tribunal !!!), firmar-la junt amb el director /a i entregar-la a gestió acadèmica
  • Omplir l'Autorització per a la difusió de treballs acadèmics

En el cas de TFG/TFM compartits per dos estudiants, tots dos hauran de carregar el projecte.

A la següent imatge pots veure els enllaços de accès al TFG/TFM:

PFC - Intranet de l'Estudiant

A la següent imatge, pots veure la pàgina per incorporar el fitxer en format PDF del treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster:

TFG - Pujar Arxiu TFG format PDF

 

6.- DEFENSA/LECTURA: Per la lectura del TFG/TFM de l'estudiant, el President del Tribunal, es l'encarregat de proposar i informar a la Secretaria Acadèmica del Centre del DIA, HORA i LLOC de la Lectura.

El tribunal establirà el dia i hora en que es realitza la defensa. Aquesta es farà entre el dia 25 del mes en que s’ha fet el dipòsit i el dia 15 del mes següent.
La defensa consisteix en l’exposició del treball realitzat (25 a  30 min.) i la resposta de preguntes sobre el mateix (30 min.)

7.- PERIODES de matrícula i defensa: (+info: gràfic del periòde)

 

 

Go to top