Passos a seguir per la reserva, inscripció, matriculació i lectura del Treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster

Passos TFEs1.- SELECCIONAR el Treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster del llistat que s'ha posat a disposició de l'estudiantat a l'adreça:  https://www.fnb.upc.edu/?q=intranet/pfc, on hauras d'identificar-te amb el teu usuari i contrasenya. En cas, que no hi sigui el TFG/TFM que busques, hauràs de parlar amb el/la professor/a perquè inclogui el Treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster dintre d'aquesta Base de Dades.

2. RESERVA: si tens molt interés a realitzar un determinat TFG però encara no el vols matricular, has de contactar amb el professor o professora que ha proposat el treball per tal de justificar el teu interès i, si el professor o professora està d’acord i t'autoritza, podràs reservar la proposta del TFG durant un quadrimestre mitjançant la intranet de la FNB. Passat aquest temps la proposta de TFG tornarà a aparèixer al llistat públic. *Aquesta reserva del treball no dóna drets com a estudiant vinculat a la Universitat (assegurança escolar, compte d’usuari per als equips de la Facultat i certs serveis de Biblioteca, entre d’altres)

3. WRITTEN SKILLS for developing a project: per poder defensar el Treball Fi de Grau has d’haver cursat el curs intensiu Written Skills de 15h (modalitat presencial 5 dies, 3h ). S’imparteix dues edicions al quadrimestre de tardor i dues al de primavera. (Consulta horaris).  Per al Treball Fi de Màster no és necesari.

Per realitzar aquest curs (Written Skills) has de tenir reservat o preinscrit el treball. Previament a la realització del curs, rebreu un mail al vostre compte de correu institucional, informant-vos dels passos a seguir per a realitzar la inscripció.

4.- PRE-INSCRIPCIÓ: si vols matricular el TFE, una vegada l'hagis escollit, hauràs d'imprimir el PDF de pre-inscripció per presentar-lo a Secretaria Acadèmica del Centre, signat pel tutor/a i l'estudiant. La preinscripció del treball es pot fer des d'un mes abans de les dates de matrícula del TFE (consultar calendari de tràmits). Has de tenir en compte que per defensar el TFE has de tenir superat el BC2 o haver superat totes les assignatures en el cas dels Màsters.

Diferència entre reserva i pre-inscripció: amb la reserva pots anar elaborant el TFE sense l’obligació de matricular-ho, però has de tenir en compte que si no tens cap altra assignatura matriculada no tens una sèrie de drets (tal i com especifiquem*). Amb la preinscripció, atenent la normativa UPC, estàs obligat a matricular el TFE el mateix quadrimestre.

5.- MATRICULACIÓ: hi ha uns terminis més amplis per matricular el TFE calendari de tràmits. Els TFEs es matriculen des de la Secretaria de la FNB un cop comprovem que reuneixes les condicions i que no superes el límit de crèdits a matricular per quadrimestre. Has de fer una instància des de la teva e-secretaria sol·licitant matricular el TFE i informant la forma de pagament que vols. (Consultar el punt 7 sobre la matrícula addicional)

6.- DIPÒSIT: Per dipositar el treball has d’haver finalitzat el BC2 en el cas dels Graus, o bé  t'han de quedar 30 crèdits o menys pels Màsters. El dipòsit s’ha de fer entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes per la intranet de la FNB.
Aquest consisteix en:

  • Adjuntar la memòria del treball (i el pòster) en format PDF a la Intranet de l'FNB (Apartat "El meu TFG/TFM" dels Treballs de Fi de Grau i Màster). El tribunal tindrà accés a la memòria des de la intranet.
  • El títol de la memòria del treball en format PDF té que coincidir amb el títol que consta a la preinscripció i has de fer servir la caràtula de la plantilla.
  • Proposta dels 2 vocals membres del tribunal per part del director/a
  • Imprimir sol·licitud de petició de tribunal (si no s'acompleixin els requisits anteriors no es podrà descarregar el Formulari de petició de tribunal !!!), firmar-la junt amb el/la director /a i entregar-la a gestió acadèmica
  • Omplir l'Autorització per a la difusió de treballs acadèmics

En el cas de TFG/TFM compartits per dos estudiants, tots dos hauran de carregar el projecte. En el cas de TFG de doble titulació, si es vol defensar els dels dos estudis s'haurà de presentar un per a cada estudi.

A la següent imatge pots veure els enllaços de accès al TFG/TFM:

PFC - Intranet de l'Estudiant

A la següent imatge, pots veure la pàgina per incorporar el fitxer en format PDF del treball Fi de Grau / Treball Fi de Màster:

TFG - Pujar Arxiu TFG format PDF

 

7.- DEFENSA/LECTURA: El President del Tribunal és l'encarregat de proposar i informar a la Secretaria Acadèmica del Centre del DIA, HORA i LLOC de la defensa del TFG o TFM.

El tribunal establirà el dia i hora en que es realitza la defensa. En cas de no fer la defensa dins del quadrimestre matriculat pots optar per fer una matrícula addicional abonant els serveis administratius (taxa de 90 euros) o bé fer una matrícula ordinària en el quadrimestre següent o més endavant (implica el pagament complet, amb l'increment corresponent per repetició i qualificació d'NP a la primera convocatòria).

En cas que optis per la matrícula addicional els terminis són:

  • Matrícula formalitzada en el primer quadrimestre: s'ha de dipositar com a màxim de l'1 al 10 de maig i defensar abans del 31 de maig de l'any en curs.
  • Matrícula formalitzada en el segon quadrimestre: s'ha de dipositar com a màxim de l'1 al 10 d'octubre i defensar abans del 31 d'octubre de l'any en curs.

La defensa consisteix en l’exposició del treball realitzat (20 min.) i la resposta de preguntes sobre el mateix (30 min.)

8.- PERIODES de matrícula i defensa: (+info: gràfic del periòde)

 

 

Go to top