Doble titulació de Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Objectius de la doble titulació

La Junta de Facultat de l'FNB va aprovar en sessió ordinària el dia 12 de Maig de 2016, impartir la doble titulació de Grau en Tecnologies Marines i Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval.

Els alumnes que cursin la doble titulació obtindran els dos graus corresponents i els objectius de cada un d'aquests graus, així com les sortides professionals i competències es poden consultar als graus corresponents.

Accés a la doble titulació

L’accés a la doble titulació es farà seguint el marc de disseny de dobles titulacions aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat del Consell de Govern de la UPC del dia 9 de desembre de 2010 (+ info normativa), que estipula:

  • L’estudiant haurà d’accedir primer, mitjançant preinscripció universitària o les altres vies definides pel Reial Decret 1892/2008, a una de les titulacions que vol obtenir, d’acord a l’itinerari curricular dissenyat per obtenir la doble titulació. En aquest cas, l’estudiant haurà d’accedir o bé al Grau en Tecnologies Marines o bé al Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval.
  • Per poder accedir a la segona titulació, cal que l’estudiant hagi superat la fase inicial dels estudis amb els que ha accedit a la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Un cop l’estudiant compleixi els requisits per poder accedir al programa de doble titulació, podrà sol·licitar la seva admissió al mateix en el calendari que establirà el centre. La data de sol·licitud serà anterior al període de matrícula ordinària. Es poden consultar els períodes de sol·licitud al calendari de tràmits administratius de la web (+ info)

En cas de que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes en el curs acadèmic, els estudiants s’ordenaran segons la nota mitjana que tinguin al seu expedient acadèmic.

El nombre de places ofertades es determinaran cada curs acadèmic i es regularan en funció de les necessitats del centre. Les places que quedin vacants al quadrimestre de tardor es podran cobrir al quadrimestre de primavera.

Estructura de la doble titulació

A continuació es detalla el pla d’estudis que haurà de realitzar l’estudiant que haurà d’escollir entre l’itinerari A (Menció 1) o itinerari B ( Menció 2).

Fase Inicial

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA CRÈDITS ECTS
Q1 280632 Fonaments de matemàtiques I 6
280633 Física 9
280634 Expressió gràfica 6
280635 Informàtica 6
  27

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA CRÈDITS ECTS
Q2 280636 Fonaments de matemàtiques II 6
280606 Gestió empresarial i organització d’empreses 6
280607 Química 6
280663 Tecnologia naval i mecànica (Veure nota explicativa 1) 9
280643 Ciència i tecnologia dels materials (Veure nota explicativa 1) 6
  33

Fase No Inicial

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q3 280639 Mètodes matemàtics per l’enginyeria GTM - GESTN 9
280640 Termodinàmica aplicada i termotècnia GTM - GESTN 6
280641 Electricitat i electrotècnia GTM - GESTN 6
280612 Medicina marítima GTM 3
280664 Mecànica aplicada a l’enginyeria naval (Veure nota explicativa 1) GESTN 7.5
  31.5

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q4 280638 Anglès tènic marítim (Veure nota explicativa 1) GTM 6
280644 Teoria del Vaixell GTM - GESTN 6
280645 Mecànica dels fluids GTM - GESTN 6
280646 Construcció Naval GTM - GESTN 6
280647 Electrònica naval GTM - GESTN 6
280665 Planta elèctrica del Vaixell GESTN 4.5
  280666 Equips navals GESTN 3
  37.5

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q5 280648 Seguretat i protecció marítima GTM 6
280649 Prevenció de la contaminació i sostenibilitat GTM 6
280650 Control i regulació automàtica GTM 6
280651 Legislació marítima GTM 3
280669 Estructures aplicades a l’enginyeria naval GESTN 6
280653 Instal·lacions frigorífiques i de climatització GTM 4.5
  31.5

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q6 280654 Turbomàquines marines i generadors de vapor GTM 9
280655 Motors de combustió interna GTM 9
280656 Operació i manteniment de màquines i sistemes marins GTM 6
280671 Materials en la indústria naval GESTN 7.5
280672 Càlcul numèric d’estructures navals GESTN 4.5
  36

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q7 280657 Transports especials GTM 4.5
280658 Instal·lacions i manteniment GTM - GESTN 4.5
280659 Inspecció i ANDs GTM - GESTN 4.5
280667 Propulsors GESTN 7.5
280670 Organització de la producció i gestió de projectes GESTN 7.5
280676 Projecte del vaixell i artefactes navals GESTN 9
  37.5

Itinerari A - Menció 1

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q8 Menció 1 280674 Projectes de sistemes navals GESTN 9
280661 Pràctiques externes GTM 30
  39

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q9-Menció 1   Optativa GTM - GESTN 6
280677 Treball fi de grau (Opció 1: un únic treball de 36 ECTS. Opció 2: dos treballs, un de 12ECTS (GTM) + un de 24ECTS (GESTN))   36
  42

Itinerari B - Menció 2

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q8  Menció 2 280674 Projectes de sistemes navals GESTN 9
280683 Operació i manteniment de sistemes elèctrics d’alta tensió GTM 6
280684 Sistemes de control automàtic i xarxes informàtiques del vaixell GTM 6
280685 Manteniment i reparació d’equips i sistemes elèctrics del vaixell GTM 6
280686 Manteniment i reparació d’equips i sistemes electrònics GTM 6
280687 Manteniment i reparació d’equips de radionavegació i sistemes de radiocomunicacions GTM 6
  39

 

QUADRIMESTRE CODI ASSIGNATURA GRAU D'IMPARTICIÓ CRÈDITS ECTS
Q9 Menció 2   Optativa GTM - GESTN 9
280677

Treball fi de grau  (Opció 1: un únic treball de 36 ECTS. Opció 2: dos treballs, un de 12ECTS (GTM) + un de 24ECTS (GESTN))

GTM - GESTN 36
  42

Nota explicativa 1: Els estudiants que hagin superat la fase inicial del Grau en Tecnologies Marines hauran de cursar les assignatures 280663 Tecnologia Naval i Mecànica i 280643 Ciència i Tecnologia dels Materials que corresponen al Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. Les assignatures 280638 Anglès tècnic Marítim i 280664 Mecànica aplicada a l’enginyeria naval quedaran reconegudes per les assignatures ja superades a la fase inicial.

AdjuntMida
PDF icon Pla d'estudis de Doble Titulació111.17 KB
Go to top