Tràmits administratius

Calendari tràmits  Calendari tràmits administratius

 

Instància genèrica

Presenta una sol·licitud al registre general de la Universitat Politècnica de Catalunya adreçada al Degà/na de la FNB: https://eadministracio.gdc.upc.edu/formulariTramitGeneric/INST_ADRE_AL_D...
Aquesta sol·licitud serà tractada des del registre general i tramesa a la unitat responsable de resoldre-la en funció del motiu de la sol·licitud.

 

 

Matrícula

Permanència, Avaluació

Trasllat, Convalidació, Adaptació, Reconeixement i Acreditació

Certificats i Sol·licituds

Faig Constar

Es poden sol·licitar diversos tipus de Faig Constar, que son gratuïts, en funció de les necessitats dels estudiants matriculats al centre:

  • Programa de Mobilitat
  • Altres anys
  • Simultaneïtat
  • Matrícula
  • Renúncia d'estudis
  • Dades d'examen

Dirigit a

  • Estudiants matriculats

Terminis

PFC/TFC (pla 2000)

TFG (Graus)

Altres

Go to top